Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren

Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18128

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

In de sierteelt onder glas zijn de laatste jaren mooie successen geboekt met biologische bestrijding van trips en spint, maar dit brengt in veel gevallen ook weer nieuwe problemen met zich mee. Door een verminderd gebruik van breed-werkende gewasbeschermingsmiddelen duiken er steeds meer andere plagen op, zoals schadelijke wantsen en weekhuidmijten. Ook de recente beëindigingen van toelatingen van belangrijke gewasbeschermingsmiddelen geven meer problemen met de bestrijding van bladluis, mineervlieg en rupsen. Daarnaast komen er ook nog steeds nieuwe exotische plagen bij, zoals Thrips setosus. Al met al wordt het plagencomplex in de sierteelt dus steeds diverser en complexer om te bestrijden en is het belangrijk om robuuste biologische bestrijdingssystemen te ontwikkelen die meerdere plagen tegelijk aanpakken.
Generalistische predatoren, waaronder roofwantsen, bieden door hun brede prooidieet veel potentie voor bestrijding van zowel primaire als “secundaire” plagen. Bovendien kunnen ze preventief worden ingezet door het aanbieden van alternatief voedsel.
Met dit project willen we onderzoeken 1) in hoeverre een breed plaagcomplex bestreden kan worden met generalisten, 2) of aanvullende bestrijding met specialisten nodig en effectief is, 3) met welke combinaties van generalisten complementaire bestrijding kan worden behaald, 4) wat een goede bijvoerstrategie is voor generalisten en 5) hoe inzet van generalisten gecombineerd kan worden met toepassing van fungiciden en/of insecticiden. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV, de gewascoöperaties gerbera, Alstroemeria, stichting chrysant NL, stichting KIJK en Biobee. Het project wordt gecoördineerd door Glastuinbouw Nederland. De resultaten van dit project dragen bij aan de ontwikkeling van plaagweerbare teeltsystemen in de sierteelt onder glas op basis van preventief gevestigde populaties van generalistische predatoren. Dit sluit goed aan bij het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) A2 van LNV. De in dit project ontwikkelde biologische bestrijdingssystemen met generalisten zijn voor diverse telersgroepen, waaronder chrysant, Alstroemeria en gerbera, belangrijk voor de verdere ontwikkeling van weerbare teeltsystemen met een verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Doel van het project

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van robuuste en weerbare teeltsystemen die minder afhankelijk zijn van chemische middelen voor beheersing van plagen.

Relatie met missie (Motivatie)

Het totale plagencomplex in sierteeltgewassen onder glas is enorm divers geworden en voor een robuuste biologische bestrijding van al deze plagen zijn generalistische predatoren als basis essentieel. De beste resultaten worden behaald met een preventief systeem waarbij gewassen worden geïnoculeerd met predatoren en populaties worden opgebouwd door het aanbieden van alternatieve voedselbronnen. Op deze manier wordt een “standing army” van natuurlijke vijanden ontwikkeld, hetgeen de weerbaarheid van teeltsystemen tegen plagen aanzienlijk verhoogt. Deze strategie past perfect binnen het MMIP A2.

Geplande acties

2019
• Duidelijkheid over de werking van Oriussoorten als generalistische bestrijder van trips en bladluis in chrysant, trips en Echinothrips in Alstroemeria en Echinothrips en kaswittevlieg in gerbera
2020:
• Duidelijkheid over de werking van Oriussoorten op mineervlieg in chrysant en rupsen in gerbera
• Duidelijkheid over de gecombineerde effecten van Orius en Diglyphus op mineervlieg in chrysant
• Duidelijkheid over de complementaire werking van Oriussoorten bij de bestrijding van meerdere plagen in gerbera.
• Selectie van nieuwe generalistische bestrijders voor Alstroemeria als alternatief voor Orius

2021
• Rapport met informatie over het effect van de geselecteerde hangmatspinnen op trips in Alstroemeria
• Evaluatie van nieuwe combinaties van Oriussoorten in gerbera op praktijkschaal
• Duidelijkheid over de effectiviteit Orius bij lage temperaturen in gerbera
• Rapport met duidelijkheid over de neveneffecten van Orius en het bijvoeren van Orius op de behaarde wants in chrysant