Effect van mestvergisting op emissies van broeikasgassen uit mest

Effect van mestvergisting op emissies van broeikasgassen uit mest

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF17066

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B1. Emissiereductie methaan veehouderij

Startdatum

01/10/17

Einddatum

31/12/19

Samenvatting

Het effect van mono-mestvergisting op de broeikasgasemissie van de zuivelketen is tweeledig; er wordt groene energie geproduceerd en de CH4 emissie uit de mestopslag neemt af doordat de mest zich minder lang in de mestopslag bevindt. In welke mate de CH4 emissie uit de mestopslag afneemt is echter nooit in de praktijk vastgesteld. Ook de wetenschappelijke bewijsvoering voor lek uit mestvergisters en de emissie uit mestvergistingsproducten is beperkt, en in de Nederlandse context nagenoeg nihil. In 2017 werden binnen het Jumpstart project 7 mono-mestvergisters op melkveebedrijven gerealiseerd. FrieslandCampina wenste de voorkomen emissies uit mestopslagen op bedrijven met mestvergisting op te nemen in het model waarmee bedrijfsspecifiek de carbon footprint wordt berekend. Berekeningen in dit model zijn in lijn met de Product Environmental Footprint (PEF) standaard van de Europese Commissie. In de PEF standaard staat dat de emissies uit mest conform IPCC berekend moeten worden. IPCC schrijft voor dat specifieke berekeningen alleen kunnen worden toegepast als deze voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Om de voordelen van mestvergisting ten aanzien van voorkomen emissies uit de mestopslag dus te kunnen claimen voor de klimaat neutrale groeidoelstelling van FrieslandCampina is het noodzakelijk de rekenregels voor broeikasgasemissies bij mestvergisting op een wetenschappelijk verantwoorde manier vast te stellen en te publiceren zodat ze bruikbaar zijn voor monitoring binnen de PEF standaard.

Doel van het project

Schatten van de verandering van de CH4 emissies uit mest en de reductie van CO2 uit fossiele brandstof door het gebruik van CH4 uit mest als energiedrager.

Geplande acties

Overzicht van bestaande kennis over emissies van broeikasgassen en het meten daarvan uit:
1) stal en mestopslag zowel regulier als in geval van mestvergisting;
2) de mestvergister;
3) de opslag van mestvergistingsproducten.

• Een methode om de broeikasgasemissies van melkveebedrijven met mestvergistingsinstallaties te bepalen, inclusief lekkages en opslag van mestvergistingsproducten.
• Voorstel voor IPCC waardige rekenregels voor broeikasgasemissies uit mest op regulier melkveebedrijf en melkveebedrijf met mestvergisting.
• Koolstofbalans van mestopslag/mestverwerking op regulier melkveebedrijf en op een bedrijf met mestvergisting.