Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders

Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV20163

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/02/21

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

Nutriënten beïnvloeden de weerstand tegen ziekten en plagen, maar dit principe wordt in kassen niet toegepast. Na een uitvoerige literatuurstudie worden kansrijke combinaties van nutriënt/gewas/plaag/ziekte nader bestudeerd. In kortlopende experimenten worden de effecten van nutriënt concentraties op groei en ontwikkeling, de ontwikkeling van de plaag c.q. ziekte, de interactie met biologische bestrijders en diverse andere parameters bestudeerd. Hierna volgen opschalingsproeven. Dit onderzoek zal telers extra bouwstenen geven voor een weerbaar teeltsysteem.

Doel van het project

Het verhogen van de plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door middel van het gericht sturen van plantenvoeding. Dit vormt samen met een goede biologische bestrijding de basis van robuuste en weerbare teeltsystemen in de kas waarbij de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen sterk vermindert.

Relatie met missie (Motivatie)

Er is op dit moment onvoldoende kennis over de specifieke effecten van nutriënten op schimmelziekten en plaaginsecten en de mogelijke interactie met biologische bestrijding in de specifieke situatie van kasteelten. Voor het kunnen vertalen naar een praktische toepassing en dan met name voor voedingsoplossingen voor substraatteelt is deze kennis noodzakelijk om eventuele teeltrisico’s zoals effecten op gewasontwikkeling of productkwaliteit in het geheel te kunnen afwegen.

Geplande acties

WP1
- Een literatuurstudie naar de relatie tussen plantenvoeding en ziekten en plagen, effecten op constitutieve en geïnduceerde plantweerbaarheid en de effectiviteit op biologische bestrijding (2021 kw 2 - 3).
- Een enquête naar ervaringen en gedachten van telers, adviseurs en bedrijven die actief zijn in de biologische gewasbescherming over dit onderwerp (2021 kw 3).
- Een kennisinteractie event met onderzoekers, adviseurs en telers met discussie over de gevonden resultaten en hoe deze kunnen worden vertaald naar praktische toepassingen in kasteelten (2021 kw 4).
- Rapportage van WP1 (2022 kw1)
WP2
- Experimenten met uiteenlopende concentraties van maximaal- tot zeer laag NO3 om de effecten op groei, inhoudsstoffen en effecten op specifieke ziekten, plagen en biologische bestrjders; proeven met paprika, gerbera, komkommer, chrysant (2021, kw 2 – 2022, kw 2).
- Experimenten als hierboven met andere nutrienten en de interactie met ziekten en plagen
(2022, kw2 – 2023 kw1)
- Richtijnen voor receptuur en regeling en gift nutriënten (2023 kw1)
- Bouwstenen voor potentieel toepasbare aanpassing bemesting (2023 kw1)
WP3
- Teeltproeven met verlaagde nutrienten en plaag-predator combinatie (2023 kw1 – 2024 kw1)
WP4
- Teeltproeven met verlaagde nutrienten en plaag-predator combinatie (2023 kw1 – 2024 kw1)
WP5
- Geintegreerde teeltstrategien plagen én ziekten voor praktijktoepassing (2024 kw1 – 2024 kw4)

Naam projectleider

Wim Voogt