Feed4Foodure – fase 2

Feed4Foodure – fase 2

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF16123

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

De Nederlandse veehouderij wil zich de komende jaren verder verduurzamen. Een verbetering van de voersamenstelling kan daarbij helpen, zowel op het gebied van milieubelasting als diergezondheid en dierenwelzijn.
In het project wordt onderzocht hoe voerefficiëntie kan worden verbeterd: hoe kun je dieren zo optimaal mogelijk laten groeien? In het project wordt onderzocht hoe je veevoeders kunt maken met minimaal 5% minder eiwit en fosfor terwijl de dieren toch dezelfde prestaties leveren en gezond blijven. Daarnaast wordt onderzocht hoe je de weerstand en immuniteit van dieren kunt verbeteren via voeding. Door de weerstand te verbeteren, kan het antibioticagebruik worden verminderd.
Door minder eiwitten te gebruiken voor veevoer, wordt de import van eiwitten verkleind, neemt de milieubelasting af en kan de veehouder economisch efficiënter hoogwaardige eiwitten produceren. Veevoer dat de gezondheid van de dieren beter ondersteunt, leidt tot het gebruik van minder antibiotica waardoor bijvoorbeeld de kans op resistentie afneemt.

Doel van het project

Feed4Foodure fase 2 heeft drie hoofddoelen:
1. Verbeteren resource efficiency
Er is behoefte aan kennis en hulpmiddelen om de N en P efficiëntie van dierlijke productie te verbeteren met behoud van prestaties binnen economische en technische randvoorwaarden. De diervoederketen is op zoek naar innovatieve voedingsoplossingen, maar heeft tegelijkertijd aandacht voor het integrale karakter van onderzoek en voor preventie van ongewenste afwentelingen. Door efficiënt eiwitgebruik kunnen eiwit importen worden verlaagd.
2. Maatschappelijke Verantwoorde Veehouderij: verlagen ecologische footprint dierlijke productieketens
Er is in de dierlijke productieketens behoefte aan tools en kennis om per kg geproduceerd voer en per kg dierlijk eindproduct een lage milieu footprint te realiseren en zichtbaar te maken.
3. Robuuste en gezonde dieren
Het is wenselijk om de weerstand en immuniteit van dieren te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld via de diervoeding. Bij varkens en pluimvee is verbetering van de darmgezondheid een speerpunt, dat ook direct gerelateerd is aan de ambitie om antibioticagebruik in de veehouderij te verlagen. Bij melkvee streven we naar vermindering van ziekten zoals (metabole) acidose. Bij pluimvee krijgt welzijnsverbetering door reductie van verenpikgedrag aandacht.

Relatie met missie (Motivatie)

Door minder eiwitten te gebruiken voor veevoer, wordt de import van eiwitten verkleind, neemt de milieubelasting af en kan de veehouder economisch efficiënter hoogwaardige eiwitten produceren. Veevoer dat de gezondheid van de dieren beter ondersteunt, leidt tot het gebruik van minder antibiotica waardoor bijvoorbeeld de kans op resistentie afneemt.

Geplande acties

Nieuwe kennis is ontwikkeld en gedeeld m.b.t.:
• Nutriënten gebaseerde voederwaarderings- en responsmodellen voor varkens en pluimvee
• Verbetering van de stikstof- en fosforbenutting van groeiende varkens en zeugen; en van
vleeskuikens en leghennen
• Verminderen van stikstofverliezen melkvee
• Effect van het fosfor (P) aanbod tijdens droogstand en vroege lactatie op de P-benutting en P-balans van melkvee
• Verbeterde en/of geactualiseerde versies van belangrijke tools zoals KringloopWijzer en FeedPrint
• KringloopToets ingezet als de basis voor ex-ante evaluatie van maatregelen, o.a. ten behoeve van een toetsingskader voor de bijdrage van zoötechnische oplossingen aan maatschappelijke uitdagingen bij voedselproductie en efficiënt gebruik van nutriënten en energie.
• Voeding en (darm)gezondheid van varkens en pluimvee
• Invloed van acidose in pens, darm of metabool op de prestaties van melkvee tijdens de negatieve energiebalans
• Via “vroege voeding” het verenpikgedrag door leghennen verminderen
• Voeding en immuniteit van melkvee

Naam projectleider

Gert van Duinkerken