Fundamentele systeemsprong bloembollen

Fundamentele systeemsprong bloembollen

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19041

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De problemen in de bloembollen zijn groot, vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere eisen bij de export van de bollen en komen er ook steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken denken wij aan een technologische oplossing in de vorm van een systeemsprong (éénrichting systeem), waarbij we beginnen met schoon uitgangsmateriaal, dit versneld door telen onder beschermde en optimale omstandigheden en tot slot buiten aftelen. Door het telkens hergebruiken van hun eigen plantmateriaal als uitgangsmateriaal worden veel ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolg teelt. De idee van deze systeemsprong is om dit te doorbreken. Economische analyse wordt bij alle onderdelen meegenomen. Kennisontsluiting en disseminatie is eveneens een belangrijk onderdeel van dit project om de sector in deze beweging mee te krijgen.

In dit project willen we de focus leggen op de gewassen tulp, narcis, Zantedeschia (calla) en Hippeastrum (ameryllis). Lelie en hyacint zijn ook belangrijke gewassen, maar daar lopen al trajecten voor. Lelie in een groot programma van het ministerie en voor hyacint een POP3 project . Wel willen we deze beide gewassen meenemen omdat ook daar nog vragen liggen op gebied van de fysiologische processen. Met de kennis uit dit project willen we de betrokken partners ondersteunen bij het verduurzamen van de bollenteelt, door het uitgangsmateriaal schoon, optimaal en onder bedekte omstandigheden op te kweken.

Doel van het project

Dit project beoogt de gewasbescherming middelen emissie naar grond en oppervlaktewater te verminderen via de ontwikkeling van fundamentele kennis dat leid tot een robuust teeltsysteem. Deze teeltsysteem zou de vicieuze cirkel in de bollensector kunnen doorbreken, waarbij het plantmateriaal niet ziektevrij is.

Relatie met missie (Motivatie)

De gewasbescherming eisen vanuit de exportsector zijn de laatste jaren erg streng geworden. Dit heeft bijgedragen aan het intensieve gebruik van gewasbescherming middelen. Daarom heeft de bolsector een behoefte aan een teeltsysteem waar gezonder en robuuster uitgangsmateriaal geproduceerd kan worden, zonder schadelijke emissies naar grond en oppervlaktewater. Om dit te realiseren is er veel fundamentele fysiologische kennis nodig om de systeemsprong in de bloembollen te kunnen maken. De kennis die nodig is heeft betrekking op een betere vermeerdering en een optimale opkweek van klein uitgangsmateriaal voor het naar een buitenteelt kan. Denk daarbij aan kennis over bemesting, belichting (o.a. LED), water, temperatuur ed.

Geplande acties

Omdat Bloembollen een ander ritme hebben dan ander tuinbouw gewassen, hebben we in het voorjaar 2020 alleen proeven uitgevoerd met Zantedeschia. Voor de andere gewassen tulp en narcis zijn de proeven in het najaar 2020 wel ingezet, maar want de teelt nog niet voorbij is, zijn daar geen resultaten of rapporten nog van. In 2020 zijn er regelmatig overleggen geweest met de stuurgroep en de drie werkgroepen: tulp, narcis & Hippeastrum en Zantedeschia.

Naam projectleider

Barry Looman