Fysische behandeling van aardappel pootgoed tegen ziekteverwerkers

Fysische behandeling van aardappel pootgoed tegen ziekteverwerkers

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19017

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Binnen de Nederlandse land- en tuinbouw wordt gestreefd naar robuuste plantaardige productiesystemen die regeneratief, productief en veerkrachtig zijn. Het gebruik van ziektevrij, vitaal en weerbaar uitgangsmateriaal speelt daarin een belangrijke rol. Helaas kunnen besmettingen van uitgangsmateriaal met ziekteverwekkers of plaagorganismen niet altijd vermeden worden. Schade als gevolg van deze besmettingen kan beperkt blijven als het uitgangsmateriaal behandeld wordt met fysische bestrijdingsmethoden. Deze hebben t.o.v. chemische en biologische methoden als belangrijk voordeel, nl. dat ze potentieel verschillende ziekteverwekkers gelijktijdig kunnen doden, er geen residuen achterblijven, er geen (kostbare) registratie van middelen nodig is, en ook dat de werking niet afhankelijk is van een levend organisme. Bij aardappelpootgoed biedt een stoombehandeling tevens de mogelijkheid om het schiloppervlak microbieel te bufferen om zo de weerbaarheid en groeikracht van de plant te bevorderen.
In dit project wordt voor aardappelpootgoed een stoombehandeling ontwikkeld die praktisch uitvoerbaar is en die de inoculum druk reduceert van belangrijke ziekteverwekkers die met pootaardappelknollen overgaan, namelijk de bacteriële pathogenen Dickeya en Pectobacterium en de schimmelpathogenen Rhizoctonia solani, Helminthosporium solani en Colletotrichum coccodes. Door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt mogen worden voor behandeling van pootgoed is de urgentie voor de sector hoog. Zo kan pootgoed behandeld met imazalil niet meer afgezet worden in het consumptiekanaal. Verwacht wordt dat de verkregen kennis ook toepasbaar zal zijn voor de behandeling van uitgangsmateriaal of naoogst producten tegen ziekteverwekkers en plaagorganismen in andere open teelten, zoals wortel, ui en bloembollen.

Doel van het project

Gebruik van fysische behandelingsmethoden voor uitgangsmateriaal zal leiden tot gezonde, robuuste teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt. Ook zal het leiden tot minder afkeuringen en declasseringen en daardoor tot verlies van (beperkte) productiemiddelen.

Geplande acties

Een protocol voor de behandeling van aardappelpootgoed met stoom gebaseerd op:
- Kennis over het effect van fysische behandelingen op plant pathogene bacteriën en schimmels die met knollen overgaan.
- Kennis over het effect van fysische behandelingen op de vitaliteit van pootaardappelknollen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in de gevoeligheid tussen cultivars en ook tussen partijen.
- Een schets voor een industriële toepassing van de meest effectieve fysische behandelingsmethode (in samenspraak met machinebouwers).

Naam projectleider

Jan van der Wolf