Fytosanitair Belangrijk voor Nederland BV

Fytosanitair Belangrijk voor Nederland BV

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18095

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in de import, export en teelt van uitgangsmateriaal, groenten, bloemen en fruit. Het is daarom belangrijk dat Nederlandse handelsstromen en teelten gevrijwaard blijven van schadelijke organismen. In dit publiek-private onderzoekproject wordt daarom kennis ontwikkeld over organismen die hier nu nog niet voorkomen, maar die wel een concrete bedreiging vormen voor de Nederlandse teelt en handel.

Doel van het project

Het doel van dit project is om gericht fytosanitaire kennis te genereren voor probleemorganismen die een concrete bedreiging vormen voor de Nederlandse handel of teelt en waarvoor de kennis onvoldoende op peil is. In gezamenlijk overleg (met de projectpartners, Ministerie van LNV (ANK en PAV) en NVWA) worden de organismen gekozen waarvoor het ontbreken van kennis het meest nijpend is. Daarbij staan drie basisvragen centraal: (1) Hoe detecteer/identificeer ik het organisme? (2) Wat is de waardplantenreeks van het organisme? (3) Wat is de epidemiologie van het organisme? Antwoorden op deze vragen bereiden ons voor op een mogelijke introductie van dergelijke organismen of moeten introductie helpen voorkomen. Omdat het onderwerp Fytosanitair moeilijk in staat is private financiering te verkrijgen, willen we aanspraak maken op de MIP programmering waarin een verlaagde private bijdrage mogelijk is.

Relatie met missie (Motivatie)

Om gezonde en robuuste platen te krijgen en te houden, dienen deze gevrijwaard te zijn van introductie van ongewenste plantenpathogenen uit het buitenland. Kennis van deze ongewenste organismen is dan van essentieel belang. Hoe detecteer/identificeer ik ze, wat is de waardplantenreeks van het organisme en hoe verspreid het organisme zich. Zonder deze kennis loopt de plantaardige sector een groot risico.

Geplande acties

De beoogde resultaten geven de sector kennis om risico’s beter te kunnen inschatten, risico’s te vermijden, organismen beter te kunnen detecteren, verspreiding van organismen te beperken

Naam projectleider

Peter Bonants