Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN)

Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN)

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF16186

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

De sector heeft de afgelopen decennia al grote stappen gezet als het gaat om reductie van de hoeveelheid van en het aantal chemische middelen dat in de vollegrond wordt ingezet. Belangrijke maatregelen daarbij waren het gebruik van lage doseringssystemen en de keuze voor minder milieubelastende middelen. Een verdere vermindering van de inzet van de chemische gewasbeschermingsmiddelen kan niet bereikt worden door verder te gaan op het spoor van doseringsverlagingen en verbod van middelen. Voor een vervolg stap is een vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dit kan in een beperkt aantal gevallen door het vervangen van een chemische behandeling door biologische of groene middelen, of door een bepaalde mechanische of cultuurmaatregel in te passen in de bestaande teelt. Voor het overgrote deel van de chemische gewasbeschermingsmiddelen geldt echter dat hun kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid in de huidige teeltsystemen veel hoger is dan de kosteneffectiviteit van de alternatieve middelen en methoden (de “bouwstenen” van duurzame gewasbeschermingssystemen). Voor een aantal bestaande teelten is reeds een acute behoefte geïdentificeerd aan alternatieve middelen en methoden door hetzij gebrek aan chemische middelen of een te grote afhankelijkheid waardoor resistentie ontwikkeling plaatsvindt.

Doel van het project

Deze PPS richt zich in 2020 op het ontwikkelen van nieuwe IPM bouwstenen voor problemen in de huidige teeltsystemen. Deze laatste worden bij aanvang van het project direct opgepakt waardoor methoden en middelen tijdens de looptijd van het project reeds beschikbaar komen.

Geplande acties

Vollegrondsgroenten en akkerbouw
Dit onderdeel van de PPS Groen richt zich op het ontwikkelen van criteria voor de inzet van chemische, biologische of groene middelen en deze algoritmes worden ingebouwd in een BeslissingsOndersteunend Systeem (GROEN tool). Beslisregels worden aangepast aan de diverse middelen en aan de invloed van het ontworpen GROEN systeem. Beslisregels en actiedrempels voor ziekten en plagen in aardbei en zaaiui worden ontwikkeld. De component ziektedruk wordt ingebracht door het gebruik van sporenvangers.
In 2020 wordt een toetsing van de BOSen aardbei en zaaiui beoogd.
Alternaria solani is een ziekteverwekker die vooral optreedt in de tweede helft van het seizoen. Afrijping en gewasstress zijn van belang voor de gevoeligheid voor aantasting. Dit werkpakket beoogt een methode te ontwikkelen waarbij plantstress objectief gemeten kan worden met behulp van sensortechnologie. Daarnaast wordt een diagnose methode ontwikkeld waarmee Alternaria gekarakteriseerd kan worden op genotype en (verminderde) gevoeligheid voor fungiciden.
Mais/grasland Toetsing van de ontwikkelde beheersstrategie voor bodeminsecten in grasland op praktijkpercelen.