Gezonde schoollunch

Gezonde schoollunch

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16098

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

In Nederland eet de overgrote meerderheid van de kinderen niet gezond genoeg. Kinderen eten te weinig producten uit de Schijf van Vijf zoals groenten, fruit en volkorenbrood en teveel ongezonde producten zoals frisdrank, zoete en zoute snacks. Deze eetgewoonten hebben gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Zo heeft bijna 12% van de kinderen in Nederland (4-11 jaar) overgewicht en ruim 3% obesitas. Deze voedingsgerelateerde problemen doen zich relatief vaker voor bij kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie. In gezinnen met een lager inkomen heeft 1 op de 5 kinderen overgewicht terwijl in gezinnen met een hoger inkomen 1 op de 20 kinderen overgewicht heeft. Ondanks vele inspanningen blijven deze sociaaleconomische verschillen in voeding en gezondheid groeien.

Bijna alle 1.4 miljoen kinderen in Nederland brengen veel tijd door op school en wat ze hier eten en drinken draagt voor een groot deel bij aan de mate van gezondheid van hun voedingspatroon
Het bereik en de impact van maatregelen op basisscholen is groot. Bovendien is school een plek waar relatief makkelijk verschillende sociaaleconomische groepen bereikt worden omdat elk kind in Nederland naar school moet. Steeds meer basisscholen gaan over op een continurooster waarbij alle kinderen op school lunchen. Dit creëert een goede kans om gezond eetgedrag voor ieder kind op school te ondersteunen.

Doel van het project

Het doel van dit onderzoek is stimuleren van gezond eetgedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd door het ontwikkelen van een gezonde en betaalbare schoollunch, gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding en rekening houdend met de wensen van kinderen, ouders, scholen en betrokken sectoren.

Onderzoeksvragen:
• Wat is het draagvlak voor een gezonde schoollunch?
• Hoe moet een gezonde schoollunch eruit zien en georganiseerd worden?
• Wat is het effect van de schoollunch op de voedingsinname van basisschoolkinderen tijdens de lunch?
• Is er sprake van compensatie na schooltijd wat betreft groente, suikerhoudende dranken of tussendoortjes door het invoeren van een gezonde schoollunch?

De studie heeft plaatsgevonden op basisscholen in Ede, Amsterdam en Vlaardingen, in verschillende sociaal economische wijken, rekening houdend met verschillende culturele achtergronden.

Dit project maakt voor de kinderen de gezonde keuze de gemakkelijke keuze tijdens de lunch op school, draagt bij aan een gezonder eetpatroon en sluit hiermee volledig aan bij MMIP D2. MMIP D2 heeft als doel om te faciliteren dat de Nederlandse bevolking in goede gezondheid opgroeit en ouder wordt. Focus ligt op het thema “Consumentengedrag voor gezonde en duurzame keuzes”.

Relatie met missie (Motivatie)

De overgrote meerderheid van de Nederlandse kinderen eet te weinig groenten, fruit en volkorenbrood en teveel ongezonde producten zoals frisdrank, zoete en zoute snacks. Door het introduceren van een schoollunch wordt de gezonde keuze de makkelijke keuze en leren kinderen in de basisschoolleeftijd een gezond(er) voedingspatroon aan. Hiermee draagt het project bij aan inzicht in manieren hoe de overgewichtcijfers van de Nederlandse jeugd omlaag kunnen worden gebracht. Een gezonde schoollunch draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor kinderen, zoals dit MMIP beoogt. Op de langere termijn draagt een gezond eetpatroon bij aan het voorkomen van ziektes zoals obesitas, diabetes en hart- en vaat ziektes.

Geplande acties

Werkpakket 1: Inventarisatie studie met behulp van vragenlijsten, focusgroepen en participatieve observaties levert inzicht op in:
- Hoe een gezonde en betaalbare schoollunch er volgens ouders, kinderen, scholen en betrokken sectoren uit moet zien
- Hoe er rekening kan worden gehouden met verschillende voedingsbehoefte, diëten, sociaal economische groepen en culturele achtergronden
- Hoe een betaalbare gezonde schoollunch volgens ouders, kinderen, scholen en betrokken sectoren geregeld moet worden, zowel financieel als logistiek

Werkpakket 2: Ontwikkeling gezonde schoollunch
- Toetsen resultaten uit WP1 aan de Richtlijnen Goede Voeding en voorleggen aan het Voedingscentrum. Ontwikkelen adviezen voor deelnemende partners.
- Deelnemende sectoren komen met een aanbod voor gezonde lunch producten; rekening houdend met resultaten WP1.
- Deelnemende sectoren komen met een aanbod voor distributie van gezonde schoollunch, rekening houdend met resultaten WP1.
- Ontwikkelen en vaststellen van te gebruiken meetmethodes (voedingsgedrag, cognitieve prestaties, compensatie gedrag, welbevinden).
- Aantal scholen en duur effectstudie wordt vastgesteld o.b.v. informatie uit WP1.

Werkpakket 3: Effectstudie met controle groep naar de gezonde lunch op scholen in Amsterdam en Ede in verschillende wijken waarin inzicht wordt verkregen of een gezonde schoollunch leidt tot:
- een gezonder eetpatroon (over de hele dag en op het lunchmoment)?
- positieve effecten op cognitieve uitkomstmaten?
- beter welbevinden en gedrag in de klas?

In WP 1-3 vindt een procesevaluatie plaats met als doel inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling en implementatie van de gezonde schoollunch en de succes- en faalfactoren in kaart te brengen.