Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit

Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19149

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Een aanzienlijk deel van Nederland is grasvelden (alle terreinen met grotendeels gras die niet in eerste instantie bedoeld zijn voor (ruwvoer) productie) (ca 4.5%) waardoor het een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de uitdagingen op het gebied van klimaat (hittestress, wateroverlast en watertekort en koolstof vastlegging) en de teruglopende biodiversiteit. Een breed consortium uit de grasveldsector pakt de uitdaging op om bij te dragen aan voorgenoemde uitdagingen.
De resultaten en impacts van het project zijn:
• Verhoogde kennis van relaties tussen type en samenstelling grasvegetatie om droogtetolerantie te verhogen, waterberging te verhogen, tolerantie water overlast te verhogen, verkoelend effect te vergroten, biodiversiteit te verhogen en koolstofvastlegging te verhogen.
• Kennis over aanpassing van grasveld management om de doelen te bereiken inclusief een inzicht in de kosten en baten
• Kennis over genetische variatie over ras-eigenschappen die bijdragen aan de realisatie van bovengenoemde doelen, verbeterde methoden om op betreffende eigenschappen te selecteren
• Verhoogde adoptie van maatregelen, beheer en grasvelden.

De PPS versterkt de ontwikkelingsmogelijkheden en rentabiliteit van bedrijven die actief zijn in de grasveldsector en vergroot de innovatiekracht van graszaadbedrijven.

Het dieper onderzoeken van de relatie tussen bodem – grasvegetaties - gebruiksdoel om de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen op te pakken levert innovatief onderzoek op en wetenschappelijke output.

Doel van het project

Deze PPS past in de missie Waterrobuust en klimaat bestendig stedelijk gebied. Het onderzoek richt zich op het vergroten van de kennis en mogelijkheden van grasvelden om deze beter bestand tegen droogte en hitte te maken in dichtbevolkte gebieden zoals dorpen en steden. Mede vanwege de waarde van vegetatie t.o.v. verhardingen om de temperatuur in de stedelijke omgeving te verlagen.

Om de schade van grote hoeveelheden neerslag te beperken worden de mogelijkheden onderzocht om grasvelden tijdelijk als wateropvang te kunnen laten dienen en vervolgens weer snel te laten herstellen om hun hoofdfunctie optimaal te vervullen.
Een ander deel van het onderzoek richt op de mogelijkheden om de biodiversiteit in stedelijke omgeving te vergroten door bermen, randen van b.v. sportterreinen en minder intensief gebruikte gedeelten te benutten.

Relatie met missie (Motivatie)

Gezien het oppervlak, het klimaat (nat/droog), hittestress en biodiversiteitsachteruitgang is het noodzakelijk om de kennis van de grasveldsector te vergroten. De sector zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de uitdagingen. Met meer kennis kan zij bijdragen aan de verhoging van de klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, verhoging van de biodiversiteit en verhoging van de vastlegging van koolstof. Een voorbeeld van methodes is het aanpassen van de samenstelling van grasmengsels voor de verschillende toepassingen.

Geplande acties

• Interne consortium dag (1x per jaar). Doel: de nieuwste resultaten uit de PPS met elkaar delen, bespreken en onderzoekslijnen op elkaar afstemmen. Gezamenlijk formuleren van de kernboodschappen per thema op basis van de resultaten;
• ConGRASS (symposium) van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (jaarlijks najaar). Doel: kennisoverdracht gericht op implementatie kennis in de praktijk. Hierbij wordt het netwerk, kennis en kunde van de deelnemende partijen benut;
• Vakbeurs openbare ruimte: Doel: kennisoverdracht gericht op implementatie kennis in de praktijk. Hierbij wordt het netwerk, kennis en kunde van de deelnemende partijen benut;
• Studiedagen gericht op Waterschappen en gemeentes. Doel: kennisoverdracht gericht op implementatie kennis in de praktijk. Hierbij wordt het netwerk, kennis en kunde van de deelnemende partijen benut;
• Artikelen in vakbladen; Doel: kennis delen met sector
• Fact sheets/beslisbomen met resultaten gericht op de volgende doelgroepen; Doel: kennis in behapbare brokken beschikbaar maken (ca 4 fact sheets per jaar);
• Jaarlijkse excursies (velddag) naar onderzoeks- en demonstratievelden uit deze PPS; Doel: informeren van beleid, toeleveranciers, adviseurs en onderwijs over de laatste resultaten;
• Digitaal platform (websites centraal en van partners); Doel: verzamelpunt voor ontwikkelde kennis en aankondiging activiteiten, aanspreekpunt voor vragen;
• Communicatie van resultaten op social media (o.a. Twitter, Linkedin); Doel: informeren breed publiek over de voortgang;
• Ppts/fact sheets tbv docenten HAS en IPC de groene ruimte; Doel: Kennis beschikbaar maken voor onderwijs

Naam projectleider

John Verhoeven