Greenhouse Data Harvesting System

Greenhouse Data Harvesting System

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18091

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/07/20

Einddatum

30/06/24

Samenvatting

De groeiende verstedelijking vergroot wereldwijd de vraag naar duurzame en veilige voedselproductie. Het toeleverend cluster verenigd in AVAG en Hortivation (toeleveranciers en ICT-bedrijven) hebben daarom een visie ontwikkeld rondom “Feeding the Cities”. Zij zullen nieuwe data-uitwisselsystemen ontwikkelen om te komen tot E-growing, het op afstand besturen van een teelt m.b.v. innovatieve sensoren, kunstmatige intelligentie, data hubs en ondersteunende dashboards. De basis-infrastructuur wordt sinds 2018 al ontwikkeld in het lopende TKI TU/HTSM cross-over project Data Driven Integrated Growing Systems (DDINGS).
De bedrijven ontwikkelen technologieën voor de E-growing concepten in een aantal concrete casussen: digitalisering teeltsturing, sensorsystemen, dataverrijking en integratie (businessmodellen-infrastructuur-data hubs). Dit stelt de bedrijven in staat om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen zoals ‘Growing as a Service’. Uiteindelijk wordt een ontwikkelplan gemaakt voor de verdere wereldwijde uitrol.

Doel van het project

ST1: Het project heeft tot doel om de voor de mens steeds complexere teeltsturing in de glastuinbouw te digitaliseren en daarmee productie van gewassen stabieler te maken door inzet van innovatieve sensoren, kunstmatige intelligentie, en het ontwikkelen van modellen voor ‘Growing as a Service’. Het project toont de werking aan via enkele casussen.

Relatie met missie (Motivatie)

Digitalisering van de teelt vergroot de mogelijkheden voor glastuinbouw in gebieden waar minder teeltkennis bestaat maar wél een groeiende behoefte aan veilig voedsel bestaat (denk aan grote steden), versterkt de wereldwijde positie van Nederlandse kassenbouwers en toeleverende bedrijven in de tuinbouwsector en draagt bij aan het meer gedetailleerd monitoren van het productieproces en het nemen van teeltbeslissingen o.b.v. AI.

Geplande acties

Ieder WP zal resulteren in een document of rapportage van de genoemde resultaten. Alle activiteiten worden in afstemming en werkgroepen met deelnemende bedrijven en (later in het project) met de proefbedrijven uitgevoerd.
• WP1 Analyse en definitie: O.b.v. werksessies: Werkprotocol en wensenlijst als onderbouwing voor selectie van casussen (o.a. gebieden waar opbrengst achterblijft bij verwachtingen en waar voldoende informatie beschikbaar is/komt voor waardevolle data-analyse). (Q2 2021)
• WP2 Inrichten casussen: Selectie twee casussen en bijbehorende werkgroepen: a. focus op opbrengstvergelijking en b. focus op E-growing concept. Definitie voor E-growing: protocol met stuurinformatie, sensorsysteem en methodiek voor dataverrijking op elkaar afgestemd. (Q2 2021)
• WP3 Sensorsystemen, dataverrijking en validatie: Inzicht in onderwerpen die E-growing kunnen blokkeren, specificatie van het dataverwerkingsproces, via kleinschalige tests gevalideerde oplossingsrichtingen (systemen, algoritmen, analysemethoden, etc.). (Q4 2021)
• WP4 Integratie en testen: Twee werkende en getrainde E-growing concepten met dashboards, op basis van de DDINGS data hub. (Q1 2022)
• WP5 Pilots in kassen: Via onderzoek en tests met de E-growing systemen: inzicht in de werking van beide casussen in de praktijk – fijnmazige sturing, data uit verschillende bronnen, AI-toepassing op grote hoeveelheden data om optimale kasklimaatsturing te bepalen. Betrokkenheid van personen in en rond het proefbedrijf is belangrijk. Resultaat ook: aanbevelingen voor verdere ontwikkeling E-growing. (Q2 2023)
• WP6 Evaluatie pilots en opschaling: Ontwikkelplan voor opschaling (naar andere gebieden en toepassingen) en ontwikkelrichtingen voor E-growing. Inzicht in technische voorwaarden voor kassen. Inzicht in mogelijke business- en licentiemodellen. (Q3 2023)
• WP7 Toolontwikkeling: Generieke toolset (1e versie) in een architectuur voor een generiek E-growing systeem. Implementatiestrategie voor de modules en daadwerkelijke implementatie van enkele modules. (Q2 2024)

Naam projectleider

Robert Bezemer