Greenwell: Greening animal welfare in the broiler chain

Greenwell: Greening animal welfare in the broiler chain

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF17023

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Binnen de vleeskuikenproductiesystemen die momenteel in Nederland aanwezig zijn is er sprake van een verschillend accent op de diverse aspecten van duurzaamheid. Bij de ‘supermarktconcepten’, die 30% van de huidige vleeskuikenproductie in Nederland vormen, en onder andere gebruik maken van een trager groeiend ras en een lagere dierbezetting, is er sprake van een relatief hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid, maar ook van een relatief hoge ecologische voetafdruk. Bij het reguliere vleeskuikenproductiesysteem, dat 70% van de vleeskuikenproductie in Nederland vormt, is er sprake van een lagere ecologische voetafdruk maar staan dierenwelzijn en diergezondheid onder druk. Er lijken onverenigbare doelen te zijn, terwijl de maatschappij vraagt om productiesystemen die tegemoet komen aan alle aspecten van duurzaamheid.
Het doel van Greenwell is het ontwerpen van een volledig integraal duurzame vleeskuikenproductieketen, waarbij een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid hand in hand gaan met een lage ecologische voetafdruk. De huidige tegenstelling tussen dierenwelzijn en diergezondheid enerzijds en de ecologische voetafdruk anderzijds vloeit voort uit keuzes in het verleden, gevoed door de logica van efficiëntie op het niveau van ketenschakels, maar is niet per definitie onvermijdelijk. Er zijn geen fundamentele biologische of fysische wetten die het samengaan van een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid en een lage ecologische voetafdruk verhinderen. Binnen Greenwell maken we de omslag van een ‘hoogst efficiënt’ dier naar een hoogst effectieve keten, door in te zetten op de circulaire economie via het benutten van voergrondstoffen en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, met een dier dat daar genetisch het meest geschikt voor is. In dit circulaire denken zijn voederconversie of groeisnelheid niet meer leidend. Het project genereert specifieke nieuwe combinaties van genetica, voergrondstoffen en reststromen, management, economie, houderij en ketenafspraken, die in samenhang de impact op ecologie minimaliseren, en dierenwelzijn en –gezondheid en maatschappelijke acceptatie vergroten. Het resultaat is een nieuw optimum met een lage milieu impact per kg product in combinatie met een gezond en vitaal vleeskuiken.
Een op alle aspecten van duurzaamheid gebalanceerd vleeskuikenproductieketen is van belang voor de sector omdat het inspeelt op de vraag uit de (inter)nationale retail- en foodservicemarkt naar producten met aantoonbaar betere prestaties op alle aspecten van duurzaamheid in vergelijking met de huidige producten. Greenwell adresseert de maatschappelijke zorgen op gebied van dierwelzijn, diergezondheid (antibioticagebruik) en ecologische voetafdruk. Wetenschappelijk gezien levert Greenwell nieuwe kennis over de interacties en afhankelijkheden tussen genetica, voer, voergrondstoffen, houderij, management, economie, ecologie en processing. Deze kennis is momenteel zeer beperkt voorhanden omdat kennis nagenoeg altijd binnen specifieke disciplines ontwikkeld wordt. Tevens zal Nederland zich met deze innovatieve aanpak internationaal sterk kunnen profileren en kennis kunnen exporteren.

Doel van het project

Het doel van Greenwell is het ontwerpen van een volledig integraal duurzame vleeskuikenproductieketen, waarbij een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid hand in hand gaan met een lage ecologische voetafdruk.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project adresseert de maatschappelijke zorgen met betrekking tot dierenwelzijn, diergezondheid en ecologische voetafdruk. Door niet te kiezen voor ontwikkeling binnen één afzonderlijk aspect van duurzaamheid maar gelijktijdig stappen te zetten op alle aspecten van duurzaamheid komt het project tegemoet aan maatschappelijke behoefte aan een verantwoorde voedselproductie en draagt het bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Geplande acties

Het eindresultaat van deze PPS is een ontwerp voor een gebalanceerde en rendabele vleeskuikenproductieketen met een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid zoals in de Nederlandse supermarktconcepten, en een (vrijwel) even lage ecologische voetafdruk als van het huidige reguliere vleeskuiken, door inzet op circulaire economie via het benutten van voergrondstoffen en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, met een dier dat daar genetisch het meest geschikt voor is. (Tussen)producten zijn:
(A) een systeemmodel voor de keten van grondstoffen tot eindproduct waarmee de functionele relaties tussen systeemonderdelen inzichtelijk worden gemaakt;
(B) een duurzaamheid assessment-model met geaggregeerde duurzaamheidsscores;
(C) tools om te innoveren op alle dimensies van duurzaamheid, volgend uit het systeemmodel ontwikkeld in A; getoetste concepten waar genetica, voer, houderij en management worden gecombineerd voor nieuwe optima op gebied van integrale duurzaamheid; fundamentele kennis die in eerste instantie door de projectpartners, en vervolgens door derden, kan worden toegepast in productontwikkeling (zoals aanpassing van de selectie-index, aangepaste voerprogramma’s en effectief management van ouderdieren en vleeskuikens).