Groene Cirkel Graafstroom: robuuste en klimaatbestendige toekomst voor de Alblasserwaard

Groene Cirkel Graafstroom: robuuste en klimaatbestendige toekomst voor de Alblasserwaard

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19186

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B3. Vermindering veenoxidatie veenweide

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

De Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling is begin 2019 gestart en bestaat uit een samenwerking van zuivelfabriek De Graafstroom, de zuivelcoöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, de Provincie Zuid-Holland en Wageningen University & Research (WUR). Gezamenlijk is de ambitie opgesteld een toekomstbestendige landbouw te ontwikkelen, een oplossing voor bodemdaling te vinden, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering. Dat alles, gecombineerd met economisch veerkrachtige boerenbedrijven, is het toekomstbeeld waar deze partners zich voor inzetten.

Vanuit deze ambitie is dit voorstel ontwikkeld waarin de kennis over bodemdaling in het veenweidegebied, ontwikkeling van de biodiversiteit en nieuwe verdienmodellen bijeen worden gebracht om de ambities te gaan realiseren. Dat gaan we in dit project doen door op zoek te gaan naar integrale oplossingen voor de grote opgaven van de ambitie waarbij we nadrukkelijk met de partners in het gebied aan de slag gaan.

We werken daarbij aan een gebiedsontwerp met daarin verschillende innovatieve maatregelen, zoals infiltratiedrains (in vergelijking met andere maatregelen), ontwikkeling van kruidenrijk grasland en het vinden van nieuwe verdienmodellen die als toekomstige economische dragers (tegengaan emissie broeikasgassen, vergoeding voor bereikte resultaten met betrekking tot biodiversiteit en een bijzondere kwaliteit melk en kaas).

Voor de missies in het thema Landbouw, Water en Voedsel draagt dit project bij aan een duurzame natuurinclusieve landbouw en in het bijzonder aan een natuurinclusieve klimaatbestendige en economisch duurzame melkveehouderij.
Voor de wetenschap genereert dit project nieuwe kennis en onderbouwing van de samenhang tussen de onderscheiden doelen op het gebied van bodemdaling, klimaat, biodiversiteit en economie teneinde de meest optimale manier om bodemdaling tegen te gaan te gaan te vinden. Voor de maatschappij werkt dit project aan een onderbouwd economisch perspectief voor de melkveehouderij, reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van een uniek veenweidelandschap.

Doel van het project

Het karakteristieke veenweide landschap in het Groene Hart staat onder druk: bodemdaling door oxidatie van het veen zorgt voor een forse uitstoot van broeikasgassen en draagt daarmee bij aan de klimaatverandering. In dit gebied zijn vele melkveehouderijen actief – vaak al generaties lang – en zij zien door de bodemdaling hun toekomst letterlijk wegzakken. Daarnaast heeft de bodemdaling en het huidige grondgebruik grote gevolgen voor het waterbeheer en de biodiversiteit; zowel voor planten, insecten als weidevogels.

Dit probleem is echter niet nieuw. Er wordt al enkele decennia onderzoek gedaan naar dit probleem vanuit diverse invalshoeken (bodemkundig, water, landschappelijk, biodiversiteit, economisch, procesmatig/governance). Het kenmerk van veel van dit onderzoek is dat het veelal over de actoren in dit gebied gaat en in veel mindere mate met. Een ander kenmerk is dat veel van dit onderzoek vanuit een sectorale insteek is uitgevoerd. Het kenmerk van dit project is dat het met diverse actoren in het gebied wordt uitgevoerd en dat we op zoek gaan naar integrale oplossingen die bijdragen aan de verschillende opgaven. De basis hiervoor is gelegd in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling.

Relatie met missie (Motivatie)

Voor de direct in het project betrokken partners is het van belang te onderstrepen dat naast een eigen belang alle partners ook actief de collectieve ambitie van de Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling omarmen. Die ambitie luidt: “toekomstbestendige landbouw, een oplossing voor bodemdaling, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering. Dat alles, gecombineerd met economisch veerkrachtige boerenbedrijven.”.

Het project draagt daarmee bij aan een natuurinclusieve klimaatbestendige en economisch duurzame melkveehouderij.

Geplande acties

Het beoogde resultaat is om via een gebiedsgerichte aanpak met de relevante gebiedspartijen te komen tot:
• Identificatie en onderbouwing van (potentiële) maatregelpakketten die zowel effectief zijn om bodemdaling tegen te gaan, als ook de biodiversiteit te versterken en het verdienvermogen van de melkveehouders te behouden of versterken.
• Aanpak die opgeschaald kan worden naar alle betrokken bedrijven van DeltaMilk en alle andere melkveehouderijen in het veenweidengebied in het Groene Hart.