Groene Veredeling, coördinatie en communicatie en kleine projecten

Groene Veredeling, coördinatie en communicatie en kleine projecten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19293.01

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Biotechnologie en Veredeling

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

Het nieuwe programma Groene Veredeling-2 levert een bijdrage aan het wegnemen van die belemmeringen in de veredeling van nieuwe, robuuste rassen voor de biologische landbouw én de verdere verduurzaming in de gangbare landbouw. Groene Veredeling-2 zal worden ondergebracht bij het missie gedreven innovatiebeleid van het thema Landbouw, Water, Voedsel. Dit vanwege het publiek-private karakter van het programma, waarbij aan het bedrijfsleven een bijdrage van gemiddeld 40% van de totale kosten wordt gevraagd (in-kind en in cash). In beginsel loopt het programma 10 jaar, met na 5 jaar een evaluatie met een go/no-go. Veredeling van gewassen geschikt voor de biologische teelt vraagt om extra publieke inspanning omdat de teelt extra eisen en randvoorwaarden met zich meebrengt ten opzichte van de gangbare teelt, waar nog teruggevallen kan worden op gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast kent de sector een beperktere marktomvang en kleinere veredelingsbedrijven voor bepaalde gewasgroepen. Het programma richt zich behalve op complexe, kennisintensieve problemen voor grotere gewassen ook op kleinere gewassen waar nu (nog) weinig aandacht voor is in het onderzoek, maar die wel van belang zijn in het kader van duurzaamheid, breedte van het sortiment en vruchtwisseling en gezondheid.

Doel van het project

Het onderzoek is specifiek voor vragen vanuit de biologische sector en gericht op de ontwikkeling van robuuste rassen met resistentie tegen ziekten en plagen en/of abiotische stress, naast kennisontwikkeling over planteigenschappen, die essentieel zijn voor (nieuwe) rassen binnen nieuwe robuuste teeltsystemen onder low-input condities. Het onderzoek richt zich op voedsel- en rotatiegewassen (groenbemesters). Het onderzoek moet zowel de biologische als de gangbare sector dienen. Het gebruik van GMO-technieken is uitgesloten.

Relatie met missie (Motivatie)

De biologische sector is doorgaans kleinschalig met een grote diversiteit aan gewassen. Veredeling voor bio is daarom beperkt tot enkele spelers en vooral gericht op enkele relatief grotere gewassen. Maar ook de biologische landbouw moet verder verduurzamen en zich aanpassen aan het veranderend klimaat en heeft daarvoor resistente rassen nodig geschikt voor teelt onder low-input condities, maar ook rassen die beschikken over tolerantie tegen droogte en/of wateroverlast. In bio is plantresistentie doorgaans de enige optie om gewassen effectief en duurzaam te beschermen. Voor de gangbare landbouw geldt dat zij in toenemende mate tegen vergelijkbare problemen aanloopt als de biologische sector. Telers hebben steeds minder mogelijkheden voor bijsturing, teeltsystemen vereisen steeds meer maatwerk, en de aanpak van uitdagingen op gebied van o.a. klimaatverandering en plantgezondheid vragen om de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen. Robuuste rassen met brede resistentie of tolerantie hebben hier een belangrijk aandeel in. Daarmee is dit programma ook relevant voor de verduurzamende gangbare sector.

Geplande acties

• Groene Veredeling-2 is een onderzoeksprogramma waarin naast voortzetting van Bioimpuls een aantal nieuwe onderzoeksprojecten uitgevoerd gaan worden. De invulling van deze nieuwe projecten verloopt via twee (of meer) calls in 2020 en 2025, waarin onderzoekers en bedrijven worden opgeroepen om onderzoeksvoorstellen in te dienen.
• Het programmaonderdeel Communicatie levert jaarlijks een bijdrage aan een verdere bekendheid bij het Nederlandse publiek over plantenveredeling en het belang ervan voor de biologische en gangbare landbouw. Daarnaast zullen onderzoeksresultaten zowel nationaal als internationaal worden verspreid onder bedrijven en onderzoekers door middel van presentaties en demonstraties op beurzen, symposia en wetenschappelijke congressen en publicaties in de populaire pers, vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.
• Het onderdeel kleine projecten betreft kortdurende onderzoeken die in afstemming met de stuurgroep worden uitgevoerd (jaarlijks).
• De deliverables van het programma verschillen per project, maar zullen het volgende omvatten:
o Ontwikkeling van selectiemethoden voor identificatie van bronnen van resistentie tegen biotische stress of abiotische stress;
o Ontwikkelen van halffabricaten (kruisingsproducten tussen cultuurmateriaal en wilde verwanten);
o Splitsende populaties voor moleculaire merkerontwikkeling en QTL’s voor belangrijke eigenschappen;
o Kennis over resistentiemechanismen;
o Kennisvalorisatie, dat wil zeggen het actief delen van resultaten met boeren en zaadveredelingsbedrijven werkzaam in de biologische en gangbare landbouw;
o Kruisbestuiving met het programma Groene Gewasbescherming.

Naam projectleider

Olga Scholten