Grondige Aanpak Bodemplagen

Grondige Aanpak Bodemplagen

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21197

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Samenvatting

In de beleidsagenda´s van LNV, de EU en de teeltsectoren wordt een streven naar een verduurzamingsslag richting kringlooplandbouw verwoord. Dit betekent minder en gerichtere inzet van pesticiden, meer groenbemesterteelt en minder intensieve grondbewerking (vastleggen CO2, verbeteren bodemleven). Deze maatregelen werken populatieopbouw van een aantal bodemplagen in de hand: ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten en ondergrondse springstaarten. Deze zijn gerelateerd aan bodemkwaliteit, of aan landhuur en -ruil met veehouders voor akkerbouw- en bollenteelt. Een toekomstbestendige aanpak van deze bodemplagen vraagt om nieuwe plaagbeheersingsconcepten. Over veel bodemplagen is onvoldoende kwantitatieve, recente en lokaal (Nederland) relevante informatie beschikbaar; een grondige inhaalslag is nodig, om de toekomstbestendige plaagbeheersingsconcepten gestalte te geven. In dit project wordt gewerkt aan 1) een zo adequaat mogelijke kennis van de situatie in een teeltperceel – welke bodemplagen zijn aanwezig, in welke aantallen en onder welke omstandigheden overschrijden deze aantallen een schadedrempel; 2) een toolbox met maatregelen die een populatie bodemplagen boven een schadedrempel kunnen beheersen tot onder deze drempel. Voor elk van deze hoofdbestanddelen is 3) een goede kennis van biologie, fenologie en gedrag van de bodemplagen noodzakelijk.