Grow with the Flow

Grow with the Flow

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19232

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C1. Klimaatbestendig landelijk gebied voorkomen van wateroverlast en watertekort

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Door een veranderend klimaat zullen droogte en wateroverlast vaker voorkomen. Dit heeft gevolgen voor boeren, voedselverwerkende industrie, verzekeraars en waterbeheerders. De vraag is wat hun individuele handelingsperspectieven zijn, en hoe we die integraal optimaliseren. Er zijn hulpmiddelen die individuele actoren ondersteunen, zoals beregeningsmodules voor boeren en waterbalansen voor waterschappen. Maar deze missen een integraal meteobodem-
water-gewas beeld, wat weer essentieel is om te komen tot een robuuster water- en voedselsysteem. Om tot zo’n integrale oplossing te komen hebben de waterschappen Aa en Maas, Vallei en Veluwe, voedselproducent Lamb Weston, verzekeraar Achmea-Agro, softwarebedrijf CAP-Gemini en de kennisinstituten Deltares en Wageningen UR de handen ineengeslagen.

Doel van het project

De primaire doelstelling is te komen tot een gezamenlijke innovatieve oplossing waarmee een beter zicht verkregen kan worden op watervoorraad en waterbeschikbaarheid waardoor objectievere keuzes gemaakt kunnen worden door waterbeheerders en stakeholders; waterbeheerders kunnen door dit betere zicht efficiënter sturen, alsmede hun stakeholders inzicht geven in de verwachte hoeveelheid water die op korte termijn beschikbaar is. Stakeholders kunnen hierop weer anticiperen door tijdig watervoorraad vast te houden. Dit betekent dat de informatie aan partijen beschikbaar moet zijn op hetzelfde niveau, bij voorkeur en waar mogelijk real-time. Hiervan afgeleide doelstellingen zijn:
• Een bijdrage leveren aan duurzamer waterverbruik
• Leveringszekerheid borgen grondstoffen
• Hoger rendement agrarische sector
• Minder schade door droogte en wateroverlast

Relatie met missie (Motivatie)

Waterbeheerders krijgen via modellen en data van de boer (beregening, sensoren en lokale kennis) een beter inzicht krijgt in de actuele status van het bodemwatersysteem en de te verwachten vraag naar water. Zo kunnen ze efficiënter sturen, en inzicht geven in de verwachte hoeveelheid beschikbaar water. Stakeholders kunnen hierop anticiperen door tijdig watervoorraad vast te houden. Zo draagt het project bij aan het op gebiedsniveau afstemmen van aanbod en vraag van kwalitatief goed water, óók in langdurige tijden van droogte.

Geplande acties

Door combineren van de nieuwste technologieën op het gebied van ICT, (grond)water- en bodem-water-gewasatmosfeer-modellen, satellietdata, sensoren, lokale kennis, AI en data-assimilatie wordt een integraal monitoring- en voorspellingsplatform voor water en gewas ontwikkeld dat bruikbaar is op zowel lokale als regionale schaal.