Het Voedseleducatie Platform: alle kinderen voedselvaardig

Het Voedseleducatie Platform: alle kinderen voedselvaardig

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16193

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het Voedseleducatie Platform (VEP) is een Publiek-Private Samenwerking waarin WUR met bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerkt aan objectieve educatie over voedsel en voeding aan kinderen. Eten, proeven, voelen, ruiken en kijken staat centraal binnen het programma. Kinderen leren waar hun eten vandaan komt en ze ervaren dat gezond en lekker eten bij elkaar passen.

WUR verzorgt vanuit het VEP de lesprogramma’s Smaaklessen en Smaakmissies met onder meer het Voedingscentrum, Jong Leren Eten, de Gezonde School en bedrijven. Ook doen meer dan honderd regionale partners mee, zoals koks, diëtisten, boeren en partners vanuit het groene onderwijs.
Met dit project wordt de innovatie en het vergroten van de impact van het programma Smaaklessen en de Smaakmissies beoogt. Er wordt een digitaal platform ontwikkeld, waarmee elke school een Smaaklesprogramma op maat kan samenstellen. Voor de Smaakmissies wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van kwalitatief hoogwaardige praktijkeducatie (zoals boerderijbezoeken en bedrijfsbezoeken). Om de impact te vergroten wordt de verbinding gelegd met programma’s die ouderparticipatie en gezond voedingsbeleid bevorderen. Er wordt geïnvesteerd in een duurzame samenwerking met bedrijven, een uitbreiding van de huidige private partners met tenminste vertegenwoordiging uit alle productsectoren van de Schijf van Vijf en een verhoging van het bereik en de effectiviteit van het programma.

We hebben met Smaaklessen en Smaakmissies jongeren op basisscholen in heel Nederland geïnformeerd en gestimuleerd om duurzame en gezonde voedselkeuzes te maken. Door een toename van de waardering voor voedsel al op jonge leeftijd te stimuleren, worden toekomstige consumenten positief beïnvloed over de waardering van de sector.

De resultaten die behaald zijn met dit programma zijn heel concreet:
Er is een digitaal platform ontwikkeld (Chef!) waarin scholen, intermediairs en gastdocenten hun eigen voedseleducatieprogramma kunnen samenstellen.
Er zijn innovaties doorgevoerd in de Smaaklessen en Smaakmissies.
Er is een procesevaluatie uitgevoerd waarbij de resultaten zijn doorgevoerd in de Smaaklessen en Smaakmissies. En zijn er nieuwe Smaakmissies ontwikkeld.
Er zijn nieuw hoogwaardige excursiemogelijkheden toegevoegd aan de Smaaklessen en er is een kader opgesteld voor het aanbod van en toetsing van de excursiemogelijkheden via een toolkit.
Er is systematisch gecommuniceerd over het aanbod van het Voedseleducatie Platform naar de doelgroep (leerkrachten, intermediairs en gastdocenten)
Er is een verbinding gemaakt met programma’s die ouderparticipatie en gezond voedingsbeleid op school verhogen.
De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de wetenschap in het VEP is verduurzaamd en uitgebreid.

Doel van het project

In dit programma wordt gestreefd naar toename van waardering van voedsel door (toekomstige) consumenten, het aanleveren van gezond gedrag en het aanleren van duurzame en circulaire voedselkeuzes. Door dit op jonge leeftijd via educatie aan kinderen te leren, wordt niet alleen gedrag op lange termijn beïnvloed, maar ook via kinderen gezond en duurzaam gedrag van ouders te stimuleren.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit programma past daarmee vooral bij MMIP D2, waarin gestreefd wordt naar toename van waardering van voedsel door (toekomstige) consumenten, het aanleveren van gezond gedrag en het aanleren van duurzame en circulaire voedselkeuzes. Door dit op jonge leeftijd via educatie aan kinderen te leren, wordt niet alleen gedrag op lange termijn beïnvloed, maar ook via kinderen gezond en duurzaam gedrag van ouders te stimuleren.

Geplande acties

2.4 Resultaat Zo SMART mogelijke beschrijving van de beoogde resultaten van het project. Het gaat om zowel de inhoudelijke resultaten (in relatie tot vraag 2.2) als resultaten zoals bijeenkomsten en rapporten. Geef zoveel mogelijk ook de planning per jaar.

Inhoudelijke resultaten, bijeenkomsten en rapporten:
Er is een digitaal platform ontwikkeld (Chef!) waarin scholen, intermediairs en gastdocenten hun eigen voedseleducatieprogramma kunnen samenstellen.
Er zijn innovaties doorgevoerd in de Smaaklessen en Smaakmissies.
Er is een procesevaluatie uitgevoerd waarbij de resultaten zijn doorgevoerd in de Smaaklessen en Smaakmissies. En zijn er nieuwe Smaakmissies ontwikkeld.
Er zijn nieuw hoogwaardige excursiemogelijkheden toegevoegd aan de Smaaklessen en er is een kader opgesteld voor het aanbod van en toetsing van de excursiemogelijkheden via een toolkit.
Er is systematisch gecommuniceerd over het aanbod van het Voedseleducatie Platform naar de doelgroep (leerkrachten, intermediairs en gastdocenten)
Er is een verbinding gemaakt met programma’s die ouderparticipatie en gezond voedingsbeleid op school verhogen.
De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de wetenschap in het VEP is verduurzaamd en uitgebreid.

A
Oriëntatie van wensen/behoeften van scholen met betrekking tot een digitaal platform (2017-2018)
Ontwikkeling van een digitaal platform (2018-2019)
Onderhoud en doorontwikkeling van het digitale platform (2019-2020)

B.
Gratis beschikbaar stellen van Smaaklessen en Smaakmissies via www.smaaklessen.nl en via platforms als Wikiwijs, GroenGelinkt en Jong Leren Eten (2017-2020)
Samenstellen van een leerkrachtenpanel die ondersteunt bij de ontwikkeling van materialen en activiteiten (2017-2020)
Jaarlijks aanbieden van hard-copy lesmateriaal op 150 scholen (2017-2020)
Trainen van leerkrachten/scholen die starten met Smaaklessen. (2017-2018)
Ontwikkeling van een e-learning voor leerkrachten die starten met Smaaklessen (2019-2020)
Uitbreiden en trainen van het ondersteuningsnetwerk (zoals GGD, NME, JOGG, Makelaars Jong Leren Eten) (2017-2020)

C.
Procesevaluatie van de Smaakmissies. Hierbij wordt geëvalueerd hoe leerkrachten en kinderen het materiaal gebruiken en waarderen en welke verbeterpunten er zijn (2017-2018)
Innovatie van de Smaakmissies op basis van de procesevaluatie en de uitkomsten van doelstelling D (2018-2019).

D.
In kaart brengen en indien nodig verder uitbreiden van het excursieaanbod voor alle Smaakmissies (2017-2020).
Digitaal inzichtelijk maken van het beschikbare aanbod van excursiemogelijkheden (2018-2020).
Vaststellen van kaders voor de ontwikkeling en toetsing van excursiemogelijkheden en activiteiten (2017-2018).

E.
Jaarlijkse uitvoering van een communicatie actie die aansluit bij de actualiteit (2017-2020).
Communicatie over het lesaanbod via www.smaaklessen.nl en de Smaaklessen nieuwsbrieven (6-8x per jaar) (2017-2020).
Stimuleren van het gebruik van Smaaklessen en Smaakmissies via het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma (2017-2020).
Via (nieuwsbrieven en websites van) intermediairen wordt er gecommuniceerd over het aanbod (2017-2020).
Het Steunpunt Smaaklessen dient als contactpunt voor scholen (2017-2020).

F.
Verbinden van het aanbod van het VEP met de Gezonde School-aanpak (2017-2020).
Leggen van de verbinding met programma’s om ouderparticipatie en gezond voedingsbeleid op school te vergroten, bijvoorbeeld door middel van de TKI projecten ‘Groente en fruit vanzelfsprekend’ en ‘Gezonde schoollunch’ (2017-2020).

G.
Coördinatie van het VEP (2017-2020).
De samenwerking in het Platform in de periode 2013-2016 wordt geëvalueerd (2017-2018).
Er wordt gestreefd naar een uitbreiding van het aantal leden, met tenminste een vertegenwoordiging van alle productgroepen uit de Schijf van Vijf in het Platform (2017-2020).
Er wordt een duurzaam model ontwikkeld voor de continuering van de publiek private samenwerking na 2020 (2019-2020).

Naam projectleider

Fieke Franken