Hoogwaardiger toepassing van meer Nederlands hout in de bouw als effectieve klimaatmaatregel

Hoogwaardiger toepassing van meer Nederlands hout in de bouw als effectieve klimaatmaatregel

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV20153

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B6. Productie en gebruik van biomassa

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Dit project beoogt het gebruik van inlands hout in de bouw in 2030 te verdrievoudigen. Daarvoor is betere afstemming in de keten nodig. We werken toe naar een concrete ketenafspraak: partijen van bosbeheer tot woningbouw maken samen SMART afspraken hoe zij de komende jaren de toepassing van Nederlands hout een impuls geven – in samenwerking en eventueel investeringen. Daarnaast levert het project kennis op over toekomstige beschikbaarheid van hout maar ook over kennisbehoefte en drijfveren van boseigenaren.

Doel van het project

Het beoogde effect van het project is een verdrievoudiging van de hoeveelheid (Nederlands) hout ingezet in hoogwaardige toepassing de bouw in 2030, en daarmee het langer vasthouden van ca 20 kton CO2 extra per jaar, en aanvullend een emissieverlaging met 25 kton CO2 dankzij substitutie van beton en staal.

De projectdoelen die leiden naar dat beoogd effect, zijn (samengevat): de betrokken partijen uit de bos-, bouw- en houtketen hebben een gemeenschappelijke toekomstvisie, en een helder en gedeeld beeld van huidige knelpunten en oplossingen. Zij zetten (proces)innovaties in, en maken samen een plan van aanpak voor verbeterde ketensamenwerking. , met concrete afspraken voor een impuls voor Nederlandse hout in de bouw door het sluiten van een ketenconvenant, een investeringsafspraak voor een zagerij en/of een verwerkingsfabriek in Nederland.

Relatie met missie (Motivatie)

De klimaatimpact van reguliere bouw gebaseerd op beton en staal is hoog. Inzet van hout als bouwmateriaal verlaagt die impact, door directe vastlegging van CO2 en door vervanging van beton en staal. Dit project geeft het een impuls aan toepassing van Nederlands hout in de bouw. Hout is bij uitstek een klimaatvriendelijk bouwmateriaal; de vastgelegde koolstof blijft vastgelegd bij hoogwaardige toepassing. Dat sluit naadloos aan bij het MMIP-doel “Optimalisatie van productie en gebruik van biomassa”. De productie, d.w.z. de duurzame multifunctionele bosbouw, draagt bij aan de nevendoelen die het MMIP noemt: “Versterking van biodiversiteit, verbetering bodemkwaliteit, optimaal landgebruik inclusief klimaatadaptatie, minimale emissies inclusief veranderingen die nodig zijn in consumentengedrag” (dat laatste als consument van woningen).

Geplande acties

Het centrale eindproduct van dit project is een SMART afspraak tussen ketenpartijen van bosbeheer tot woningbouw, in de vorm van een ketenafspraak (bijvoorbeeld in de vorm van een ketenconvenant en/of een gezamenlijk (investerings)besluit om een zagerij/ verwerkingsfabriek op te zetten) (2023).
Daarnaast levert het project een inhoudelijk onderzoeksrapport op dat ingaat op de kennisvragen (zie hierboven) en daarmee antwoord geeft op zowel bosbouwkundige vragen, als in meer gamma-gerichte vragen rond kennis, houding en gedrag van ketenpartners. Ook komen daarin werkbare procesinnovaties aan de orde (2022).
Op basis van het inhoudelijke rapport wordt een samenwerkingsproces gestart tussen de bovengenoemde partijen (2022 – 2023)
Tevens levert het project als tussenproducten een reeks bijeenkomsten en excursies op die de betrokken partners het benodigde inzicht geven in effectiever functionerende ketens elders.
Tenslotte komen er communicatiematerialen beschikbaar in de vorm van nieuwsberichten, een brochure en artikelen.

Naam projectleider

Gert-Jan Nabuurs