Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen

Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19246

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

In Green Goods Nederland (GGN) hebben de agro- en energiesector hun krachten gebundeld. Cosun en Gasunie ontwikkelen een initiatief voor regionale vergisting van plantaardige reststromen, al dan niet na raffinage, uit de agro-food sector (bietenblad, bermgras, etc.). Mineralen worden teruggevoerd naar de akkers binnen de regio en sluiten daarmee de kring binnen de circulaire landbouw. GGN is de eindtrap van een optimale verwaarding van agrarische grondstoffen, is duurzaam, draagt bij aan het sluiten van kringlopen en zorgt voor een substantiële reductie van CO2 emissie.

Deze PPS houdt nauw verband met het project GGN en moet wetenschappelijk onderbouwd staven dat het GGN concept een naar verwachting positief bijdrage kan hebben op de bodem- en (grond)waterkwaliteit, het verminderen van broeikasgasemissies en het sluiten van kringlopen. Dit zal zowel door experimenteel onderzoek als onder veldcondities in de pilot regio worden getest. Daarmee sluit dit project aan bij de ambities uit het Nationaal Bodemprogramma, het streven naar Kringlooplandbouw en de ambities uit het Klimaatakkoord. De bodemkwaliteit wordt in standgehouden c.q. verbeterd, de mineralen kringloop wordt regionaal gesloten en draagt substantieel bij aan de reductie van broeikasgasemissies.

Doel van het project

De doelstelling van dit PPS project is het toetsen van de effecten op bodem- en waterkwaliteit, broeikasgasemissies en het sluiten van kringlopen bij toepassing van het GGN concept van regionale vergisting. Dit zal zowel door experimenteel onderzoek als onder veldcondities in de pilot regio worden getest.

Het GGN concept zal significant bijdragen aan CO2-reductie (verdringing van fossiel gas en kunstmest) en tevens de landbouwketen echt circulair sluiten. Bij een volledige uitrol van 30 installaties, die ieder draaien op 100.000 ton biomassa is een reductie van 0,3 – 0,5 Mton CO2 haalbaar. Dit concept past volledig binnen de kringlooplandbouw visie van het ministerie LNV.

Relatie met missie (Motivatie)

Het GGN concept draagt bij aan de reductie van broeikasgasemissies, het voorkomen van stikstofverliezen en het sluiten van kringlopen in de landbouw. Door het gebruik van reststromen en gewasresten in de vergisting worden nutriëntenverliezen in najaar en winter voorkomen, wordt duurzame energie opgewekt en kan het digestaat worden teruggebracht naar de akkers en (deels) kunstmest vervangen. Aangezien er nog weinig bekend is over de toepassing en effecten van plantaardig digestaat op bodem- en waterkwaliteit draagt dit project bij aan de kennisontwikkeling voor het beter sluiten van kringlopen in de akkerbouw.

Het project is passend binnen de onderstaande maatschappelijke thema’s en nationale programma’s:
• Nationaal Bodemprogramma: behouden / verbeteren bodemkwaliteit, verhogen organische stof en verlaging emissies van mineralen naar water en lucht
• Kringlooplandbouw: reduceren verliezen stikstof, reststromen hergebruiken
• Klimaatakkoord: reduceren broeikasgasemissies door productie groen gas en verlaging benodigde productie kunstmeststikstof
• Krachtige landbouw: economische versterking landbouw.

Geplande acties

Het project bestaat uit 2 fasen. Fase 1 omvat het deskresearch (definitie van indicatoren, literatuurstudie en integrale doorrekening van het GGN concept) en experimenteel onderzoek (analyse digestaten, incubatie experiment en potproef). De resultaten van dit werk zullen beschreven worden in een publiek WENR rapport dat in het najaar van 2021 beschikbaar zal komen.

In Fase 2 wordt het GGN concept in de praktijk getest in de regio waar de pilot van GGN wordt opgestart. Voor de pilot wordt de bestaande vergister van COSUN (100 % plantaardige vergister) in Vierverlaten gebruikt. Voor het project is echter wel experimenteerruimte nodig, waarvoor LNV nog haar goedkeuring moet geven. In deze fase wordt een nulmeting uitgevoerd, daarna monitoring van de effecten op bodem en waterkwaliteit in het veld bij boeren die mee doen. Ook zal een digestaat tool worden ontwikkeld (juni 2023). De resultaten van deze tweede fase zullen ook in een rapport worden gerapporteerd (november 2023). In deze tweede fase zal ook actief over het project worden gecommuniceerd en bijeenkomst worden georganiseerd.

Naam projectleider

Jan Peter Lesschen