Implementatie Interventies bij intramurele zorginstellingen en horeca

Implementatie Interventies bij intramurele zorginstellingen en horeca

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18012

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Aanleiding voor het project is de uitdaging om mensen gezonder en duurzamer en laten eten. Gezonder eten draagt bij aan het beperken en voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en de kosten van de gezondheidszorg dalen. Een duurzamer voedingspatroon draagt bij aan o.a. klimaatdoelstellingen. Met name in gesloten settings kan de consument geholpen worden bij een voedingskeuze. Gesloten settings zijn een plek (1) waarin het aanbod bepaald wordt door de inkoper, cateraar en/of andere actoren met (2) beperkte openingstijden en uitvalmogelijkheden met minder externe, beïnvloedende factoren. Hierdoor is het een goede setting voor onderzoek naar mogelijkheden om aankoopgedrag te beïnvloeden. De centrale vraag in deze PPS is hoe consumenten geholpen kunnen worden om duurzamer en gezonder te eten. We kiezen voor twee typen settings waar de vraag naar hoe gezondere voeding en met name groenten en fruit te stimuleren volop speelt: (1) intramurale zorginstellingen en (2) horeca.

Doel van het project

Het doel van deze PPS is te komen tot meer inzicht in de lange termijn effecten van interventies om gezonder en duurzamer te eten binnen de zorginstellingen en horeca op (1) het voedselkeuzegedrag en tevredenheid van gasten/cliënten en (2) het daaruit voortvloeiende effect op gezondheid en welzijn/vitaliteit, impact op medewerkersmotivatie en milieu en (3) de betrokken stakeholders organisaties die de interventie implementeren. Met deze kennis komen we tot de bewezen interventies met bijbehorende businessmodellen die uitgerold kunnen worden in de praktijk en dragen we bij aan de vraag van de topsector om meer kennis over implementatie van voedselinterventies. Beoogd resultaat is inzicht in welke interventies om gezonder en duurzamer te eten in zorginstellingen en horeca welke (langere termijn) impact hebben op consumentengedrag in die setting en op de bedrijven die de interventies kunnen implementeren, resulterend in een uitrol van deze interventies. Daarmee draagt de PPS bij aan de MMIP D2, dat beoogt om te faciliteren dat de Nederlandse bevolking in goede gezondheid opgroeit en ouder wordt door het creëren van een gezonde omgeving. Hierbij moet de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze worden.

Relatie met missie (Motivatie)

Deze PPS draagt bij aan deelprogramma “Consumentengedrag voor gezonde en duurzame keuzes”, waarin gevraagd wordt om meer begrip van de psychologische processen die, via (on)bewuste keuze, leiden tot consumptie; deze inzichten worden gebruikt om instrumenten te ontwikkelen die meer duurzame en gezonde keuzen stimuleren. Het gaat om de verandering van de (sociale) omgeving waarin een consument verkeert en die haar/hem al of niet tot bepaalde keuzen verleidt speelt hierin een grote rol. Het draagt bovendien bij aan de twee prioriteiten (i) Mogelijkheden om (on)bewust keuzegedrag van consumenten te sturen door veranderingen in de informatie rond voeding, in de omgeving of in economische parameters en (ii) Manieren om gezonde en duurzame innovaties te ontwikkelen die afgestemd zijn op toekomstige wensen en behoeften van consumenten, en daardoor geaccepteerd worden.

Geplande acties

We hebben in de periode 2019-2020 een drietal voorbereidende studies afgerond die over alle (15) afzonderlijke casussen gaan. Daarnaast is er per casus een aantal niet-openbare presentaties gehouden en een enkele publicatie (zie volgend punt)

Effectiviteit van interventies om mensen die in een closed setting eten te stimuleren om gezonder te eten
So-called ‘closed settings’, like restaurants, canteens, hospitals and other out-of-home locations, can play an important role in improving diet quality by offering healthier and more sustainable food choices (i.e., more vegetables, less meat) on their menus. This report aims to provide an overview of different real-life interventions focused on food choice behaviour of consumers in these closed settings. For this purpose, a review of the literature has been conducted with a main focus on interventions promoting healthy and sustainable food choicesinthree real-life closed settings, namely out-of-home, the working environmentand health care settings. This deliverable provides insight into which type of behavioural interventions have been tested and are particularly effective in stimulating healthy and/or sustainable food choices in each of these settings. The overview is based on 79 studies in total (out-of-home: 24; working environment: 33; health care: 22), that were found by doing a literature search in the database Web of Science. Results show that across the three settings, the large majority of the interventions were through an environmental intervention,for example a type of nudging, and fewer studies used and tested some form of education/information provision. More specifically, in the settings out-of-homeand working environment most interventions tested a type of nudging strategy to stimulate healthy and/or sustainable food choices. In the health caresetting, studies consisted mostly of a type of environmental intervention, where modifications were made in, for example, the way menus were offered or the type of offered products was altered. Across settings, most studies were successful in influencing their outcome variable of interest. Overall, multi-component studies appear to be somewhat more successful than single-component interventions. In both out-of-homeand working environment settings, studies that use priming nudges (i.e., by means of visibility, accessibility and availability) seem to be most successful, whereas mixed results were found for salience nudges (i.e., colour-coded labelling appeared to be more effective than calorie labelling). In the health caresetting, environmental interventions were more successful than educational interventions. Specifically, the environmental studies using salience nudges, by means of labelling and verbal prompts, were effective. Priming nudges by means of accessibility (i.e., an alternative menu-ordering system) and visibility (enhancing ambiance) were also effective.

Key succesfactoren bepalend om mensen die in een closed setting werken te stimuleren om interventies gericht op gezonder eten te implementeren
In this deliverable of the PPP projectImplementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca an overview is made of the role of staff in conducting interventions promoting healthy and sustainable food choices in out-of-home and health care settings. This deliverable provides insight into the role of the staff in behavioural interventions and what the barriers and supporting factors are for the staff to implement the intervention in these settings. The overview is based on 17 studies in total, that were found by doinga literature search in the database Web of Science. Results show that in the health care setting most studies are conducted in either a hospital or a nursing home. The role of the staff in the intervention was mainly that they had to undergo training, coaching and/or education. Main barriers of the staff to implementthe intervention are a lack of time, a lack of staff capacity and inflexibility of the food service system. Main supporting factors are satisfaction of the staff with the intervention and the involvement with patients as a result of the intervention. In the out-of-home setting most studies are conducted in a school setting. The role of the staff was mainly training in how to promote and prepare healthy food and educating about the consequences of unhealthy cooking. Main barriers for staff to implement the intervention are a lack of time, having to participate in a training, lack of communication from the managers to the staff and amongst staff members about execution of the intervention and negative perceptions of the staff towards the intervention. Supporting factors are positiveperceptions towards the intervention and knowledge of the intervention and the benefits for the target group.

Overall assessment van de gekozen interventies die in 2021/2022 worden getest en geevalueerd
Op basis van (i) het literatuuronderzoek naar effectiviteit en key succesfactoren onder zowel medewerkers/ voedselaanbieders die de interventie implementeren als de consumenten/voedselontvangers wiens voedselgedrag gezonder mag worden en (ii) de voorbereidende gesprekken met de PPSpartners waar een interventie wordt ontwikkeld, getest en uiteindelijk geimplementeerd is een of meer interventies opgezet. We zien daarin de volgende accenten:
1.We zien vaak een keuze voor een multi-component interventie, waar verschillende elementen worden aangegrepen om te komen tot gedragsverandering.
2.Bij de voedselontvangers worden vooral veranderingen in de omgeving aangebracht met focus op product, zoals
o Andere ingrediënten
o Andere recepten
o Andere portiegroottes/ verhoudingen tussen ingredient-groepen
o Andere manier van aanbieden
o Minder grote keuze
Ook wordt de plaats als aangrijpingspunt gekozen. Niet of nauwelijks wordt promotie en/of prijs in de interventie veranderd.
3.Bij de voedselaanbieders zien we vooral focus op motivatie en ability. Veel minder op opportunity.
• Bij motivatie ging het om inspiratiesessies, kennis over de impact van gezond voedsel, het belang ervan. Ook de nieuwe ideeën werkte enthousiasmerend en motiverend.
• Bij Ability gaat het vooral om de kennis om gezonde producten/maaltijden te maken en aan te bieden.
Genoemd kunnen worden de sessies met chef kok en/of kookteam
o Door Greendish Academy
o Door innovatieve concepten zoals Dutch Cuisine
o Door partijen die innovatieve, nieuwe producten leveren, zoals Koppert Cress
o Door creatieve enthousiaste eenlingen (Andre, Atlantishuis)
o Door creatieve sessies met elkaar
4.Er is dus niet/nauwelijks aandacht voor de opportunity-factoren bij voedselaanbieders, terwijl dit de key-factoren waren die belemmerend werkten in de implementatie van de interventie, zo heeft de studie van WP1 geleerd. Dit betekent dat we nadat de studies die motivatie en ability vergroten er nog een stap te zetten is: werken aan opportunity waarmee de voedselaanbieders ook tijd, capaciteit en gelegenheid hebben om de interventie te implementeren.

Naam projectleider

Marieke Meeusen