Innovatieve emissieloze toedieningstechnieken 4.0

Innovatieve emissieloze toedieningstechnieken 4.0

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19035

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De PPS Innovatieve Emissieloze Toedieningstechnieken 4.0 (LWV19035) heeft als doel nagenoeg geen emissies naar grond- en oppervlaktewater door het ontwikkelen van toedieningstechnieken voor (biologische, groene, chemische) gewasbeschermingsmiddelen met maximale depositie op gewas, minimaal residu, en minimale emissie naar lucht, bodem en oppervlaktewater. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van (1) nieuwe innovatieve technologieën voor de toediening, (2) toepassing van precisietechnieken voor toepassing alleen waar nodig is en (3) sensortechnologie voor gewasafhankelijke toepassing. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de ontwikkeling van een robuust erkenningssysteem conform de afspraken in “Uitvoering pakket van maatregelen”.
Op de weg naar weerbare planten en teeltsystemen (2030) blijft voorlopig nog behoefte aan gewasbeschermings¬middelen. De toediening ervan moet uiteindelijk nagenoeg zonder emissies naar de leefomgeving en nagenoeg zonder residuen op de producten. Om dit te kunnen realiseren zijn verdere stappen nodig in de concepten van precisielandbouw, en dan met name ook in de precieze toediening van de gewasbeschermingsmiddelen. De huidige precisie-toedieningstechnieken gaan veelal nog uit van beperkte aanpassingen van de dosering op basis van satelliet, drone, sensor gegevens en persoonlijke waarnemingen. Door de techniek verder aan te passen aan het doel wat behandeld moet worden en de minimale effectieve dosering die van een middel nodig is, kunnen vergaande besparingen aan middelgebruik gerealiseerd worden. Dit leidt dan naast een volumereductie in gebruik aan middelen ook tot beperking van de emissie van middelen naar de leefomgeving; dus geen of minimale emissies naar wateroppervlak, niet-doelwit zones en omwonenden. Ook wordt de depositie op de grond met de nieuwe technieken geminimaliseerd. Hierdoor reduceert de afspoeling van de percelen en de uitspoeling naar grondwater en via de drains naar het oppervlaktewater. Voor een gezonde en robuuste bodem moet de depositie van gewasbeschermingsmiddelen naar de grond daarom sterk verminderd worden.

De innovatieve technieken die ontwikkeld worden in deze PPS zullen leiden tot (1) hogere depositie op het gewas, (2) een verbeterde effectiviteit van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, (3) minder middel gebruik, (4) minder emissie voor een al reeds vastgestelde Drift Reducerende Techniek (DRT). Hierdoor is het mogelijk om voor technieken met een minimale driftreductie van 95% nog verdere stappen te zetten in emissiereductie (naar >99%), de reductie van andere emissieroutes naar wateroppervlak en zal de emissie naar de bodem sterk reduceren. Doordat in deze PPS de potentiële emissieroutes door metingen gekwantificeerd worden levert zij bouwstenen voor de te ontwikkelen evaluatietool van deze nieuwe technologieën.
Door de ontwikkelde verbeterde toedieningstechnologieën te combineren met verbeterde sensing technologieën met aangepaste rekenregels en minimale effectieve doseringen voor preciezer behandeling pleksgewijs te gebruiken zal ze ook bijdragen aan lagere residuen op de producten. Waar mogelijk zal dit in deze PPS ook bepaald worden.

Doel van het project

De PPS resulteert in nieuwe kennis over toedieningstechnieken en precisietechnologieën. Voor de machinebouwers geeft dit de mogelijkheid om mondiaal een voorsprong te houden in deze technieken, en de concurrentiepositie zal versterkt worden. De kennis zal direct worden toegepast op de machines: de economische bedrijvigheid zal toenemen.
De partners uit de gewasbeschermingsindustrie zullen de innovatieve technieken gebruiken voor de implementatie van nieuwe gewasbescherming-strategieën en ondersteuning ervan in stewardship programma’s. Naast ST1. Smart Technologies in Agri-Horti-Water en- Food draagt dit project ook bij aan missie (A) Natuur inclusieve kringlooplandbouw door het reduceren van voedselverspilling door een betere inschatting van productkwaliteit, verminderen van de inzet van meststoffen en het reduceren van emissies naar bodem, water en lucht door het effectiever en efficiënter gebruik van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project draagt bij aan ST1. Smart Technologies in Agri-Horti-Water en- Food. Middels optimalisatie en verbreding van diverse technologische toepassingen wordt verspilling van gewasbeschermingsmiddelen tot nagenoeg nul gereduceerd en wordt derving in verdere keten beperkt. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur en zorgt voor gezonde producten kunnen worden aan consumenten in binnen- en buitenland. De verwachting is dat de PPS resulteert in een besparing aan middelgebruik van minimaal 25% - afhankelijk van gewas en gewasstadium, en een potentiële emissiereductie van minimaal 95%. Op deze wijze kan de ambitie van nagenoeg geen emissies naar grond- en oppervlaktewater gerealiseerd worden, en kunnen er teelten met een gezonde, robuuste bodem ontwikkeld worden.

Geplande acties

Vanuit de 6 cases van het project worden de onderstaande eindrapportages aan het eind van het project opgeleverd:
D1.1 Rapport: IE boomgaard spuiten - Evaluatie van de technische functionaliteit en de werking in de praktijk van de aanpassingen aan de verschillende typen boomgaard spuiten, geverifieerd met depositiemetingen van de precisiespuit in de boomgaard
D1.2 Rapport: IE precisie boomgaard spuiten - Evaluatie van de technische functionaliteit en de werking in de praktijk van de aanpassingen aan de ontwikkelde precisiespuiten, geverifieerd met depositiemetingen van de precisiespuit in de boomgaard
D1.3 Rapport: IE precisie akkerbouw spuiten - Evaluatie van de technische functionaliteit en de werking in de praktijk van de aanpassingen aan de ontwikkelde precisiespuiten, geverifieerd met depositiemetingen van de precisiespuiten in de verschillende akkerbouw gewassen
D1.4 Rapport: IE precisie vollegrondsgroente spuit - Evaluatie van de technische functionaliteit en de werking in de praktijk van de aanpassingen aan de ontwikkelde precisiespuit, geverifieerd met depositiemetingen van de precisiespuit in de verschillende vollegrondsgroente gewassen
D1.5 Rapport: IE precisie bloembollen spuiten - Evaluatie van de technische functionaliteit en de werking in de praktijk van de aanpassingen aan de ontwikkelde precisiespuiten, geverifieerd met depositiemetingen van de precisiespuiten in twee verschillende bloembol gewassen (tulp, lelie)
D1.6: Rapport: Evaluatie IE Toedieningstechnieken in de verschillende sectoren - Overzicht en totaal evaluatie van de resultaten van de uitgevoerde evaluaties in de cases 1 t/m 5 naar volumereductie en emissiereductie.

Daarnaast worden bijdragen geleverd aan internationale workshops en congressen (b.v. SuproFruit, AAB-International Advances in Pesticide Application), aan open dagen (b.v. Proeftuin Randwijk, Appel/perendag, AgriHolland) en telersbijeenkomsten.

Naam projectleider

Jan van de Zande