Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser

Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV20008

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Binnen de grote projecten als Grondig Boeren met Mais, PPS Bodem en Ruwvoer, Vruchtbare Kringloop worden weliswaar technieken getest, onderzocht en in de praktijk gebracht voor verduurzaming van de maisteelt, maar de grote maatschappelijke problemen van de maisteelt vragen ons inziens om meer ambitie in de aanpassingen van de teelt, waaronder (de combinatie van) minimale grondbewerking en chemievrij.

Doel van het project

Doel van dit onderzoek is om praktisch toepasbare chemievrije teelttechnieken te ontwikkelen voor mais met minimale grondbewerking, die bijdragen aan het behoud van bodemkwaliteit (waaronder waterinfiltratie door behoud leefhabitat voor o.a. regenwormen), verminderde emissies (waaronder nitraatuitspoeling, residuen) en verhoogde biodiversiteit (door niet ploegen en bodem bedekt houden). Hierbij wordt ingezet op opbrengsten en kosten die vergelijkbaar zijn met de conventionele teelt, als voorwaarde voor boeren om deze innovatie te kunnen omarmen.

Relatie met missie (Motivatie)

Er zijn zorgen over de terugloop van de bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur de afname van het organische stofgehalte en over (N) emissies naar lucht en water bij continuteelt mais. Deze kunnen ondervangen worden door het gebruik van minimale grondbewerkingstechnieken of methoden waarbij maar een gedeelte van de grond bewerkt wordt in een permanent ondergewas. Echter in de huidige praktijk kunnen deze moeilijk worden toegepast zonder gebruik van chemische middelen als glyfosaat. De maatschappelijke roep om alternatieven voor glyfosaat en andere pesticiden in de maisteelt neemt steeds meer toe.

Geplande acties

Projectresultaten: door bemestings- en teeltproeven, plus het vergelijken met de standaardteelt van mais (kerende grondbewerking/met chemie), zowel in proeven in herhalingen als in praktijkpercelen bij innovatieve agrariërs, een onderbouwd inzicht leveren in de perspectieven en meerwaarde. Een wetenschappelijke publicatie maakt deel uit van de resultaten.

Naam projectleider

Joachim Deru