Ketenbenadering residuproblematiek

Ketenbenadering residuproblematiek

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

1605-090

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de daarmee gepaarde milieu-impact staat de sierteeltsector onder maatschappelijke druk. Afnemers van groente en fruit stellen strenge eisen aan de milieubelasting mede in het kader van voedselveiligheid. In de sierteelt wordt de milieubelasting van middelen ook steeds belangrijker. Moderne consumenten willen weten hoe de producten zijn geteeld en of zij duurzaam zijn geteeld en veilig zijn en welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en waarom.
Doelstelling van dit ketenproject is kennis vergaren en uitwisselen over de milieubelasting van bestaande en perspectiefvolle gewasbeschermingsstrategieën. Hoofdvraag is wat de milieuverbetering is van bestaande en groene strategieën met GNO’s in de sierteelt. De milieu-impact van de strategieën wordt meetbaar gemaakt met de parameters:
- Milieubelastingspunten
- Kilogrammen werkzame stof
- Emissie
Het streven hierbij is vermindering van de emissie door gerichte inzet van middelen. Het gebruik van chemische middelen zal zoveel mogelijk worden beperkt en er zal worden gezocht naar candidates voor substitutes in de vorm van groene middelen. Daarmee verminderd niet alleen de hoeveelheid middel en emissie, maar ook vindt verdere vergroening in de sierteeltsector plaats.
Omdat het gebruik van de milieumeetlat om het aantal milieubelastingspunten in beeld te brengen en het verlagen van residu een ketenbrede aanpak vergt, wordt in dit project samengewerkt met alle belangrijke partijen uit de hele keten en wordt alle kennis gebundeld. Het project heeft een link met het MPS-project Chain Transparency 2.0
Door het vergaren van meer kennis over het gebruik van de milieumeetlat in de sierteelt kan gefundeerd antwoord worden gegeven op vragen en resultaten uit onderzoek zoals gedaan worden door Greenpeace. Maar ook aanvullende eisen van de retail kunnen worden bekeken op hun haalbaarheid en mogelijkheden. Daarnaast kan door de gehele productieketen beter worden voldaan aan de wensen vanuit de internationale markt en maatschappij. Tevens kan men dan deze kanalen beter en gedetailleerder informeren. Bovenal wordt hiermee de milieubelasting verlaagd bij de teelt van sierteeltproducten.

Doel van het project

Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de daarmee gepaarde milieu-impact staat de sierteeltsector onder maatschappelijke druk. Afnemers van groente en fruit stellen strenge eisen aan de milieubelasting mede in het kader van voedselveiligheid. In de sierteelt wordt de milieubelasting van middelen ook steeds belangrijker. Moderne consumenten willen weten hoe de producten zijn geteeld en of zij duurzaam zijn geteeld en veilig zijn en welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en waarom.
Doelstelling van dit ketenproject is kennis vergaren en uitwisselen over de milieubelasting van bestaande en perspectiefvolle gewasbeschermingsstrategieën. Hoofdvraag is wat de milieuverbetering is van bestaande en groene strategieën met GNO’s in de sierteelt. De milieu-impact van de strategieën wordt meetbaar gemaakt met de parameters:
- Milieubelastingspunten
- Kilogrammen werkzame stof
- Emissie
Het streven hierbij is dat de input van chemische middelen wordt verminderd. Daarmee verminderd de hoeveelheid gebruikte kilogram werkzame stof. Indirect vindt vergroening van de sierteeltsector plaats, wordt emissie voorkomen en neemt de milieubelasting af. Belangrijker nog is dat de sierteeltsector ketenbreed kennis opbouwt over milieu-impact. De maatschappelijke druk en de wensen vanuit de markt zijn een belangrijke trigger voor de telers om aan verlaging milieubelasting te werken. Het project heeft een link met het MPS-project Chain Transparency 2.0.

Geplande acties

1) Risico analyse.
2) Protocol om overschrijdingen te voorkomen.
3) milieuprofiel in beeld van toegepaste middelen.
4) Organiseren van gewasbeschermingsdagen
/Workshops/Nieuwsbrieven over opgedane kennis.
5) profiel in beeld bij toepassing van gecombineerde IPM scenario’s /bestrijdingsstrategie.