Klimaatadaptatie open teelten

Klimaatadaptatie open teelten

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19148

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C2. Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Door klimaatverandering worden er hogere gemiddelde temperaturen en veranderende neerslagpatronen verwacht. Langere perioden van droogte en perioden met veel neerslag in korte tijd zullen meer voorkomen. Tegelijkertijd staat de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. Een onvoldoende bodemkwaliteit en meer specifiek bodemdaling, ondergrondverdichting en lage (actieve) gehaltes aan bodem organische stof, geeft hogere risico’s op een onvoldoende vochtvoorziening van het gewas, een hoger risico op verzilting en een slechte infiltratie van overtollig water. Daarnaast kan of mag in aantal akkerbouwgebieden om verschillende redenen (bruinrot, hoge EC beregeningswater, onvoldoende beschikbaar zoet water) niet of onvoldoende beregend worden.
Ondergrondverdichting is een groot probleem in de Nederlandse akkerbouw zoals beschreven door van den Akker et al (http://edepot.wur.nl/251636 ). Ondergrondverdichting vergroot sterk de schaderisico’s door water overlast en langdurige droogte. Daarnaast wordt door ondergrondverdichting de zoetwatervoorraad in de ondergrond minder aangevuld en worden de risico’s op verzilting groter.
Dit project heeft als doel om in de akkerbouw risico’s op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden te verkleinen. Afgeleide doelen zijn een verhoging van resource efficiency (nutriënten en water), verminderde afspoeling van nutriënten en pesticiden naar oppervlaktewater en verhoging van rendement in de teelt van met name rooivruchten.
Dit doel wordt bereikt door combinaties van verbetering van de bodemkwaliteit, teeltmaatregelen en slimmer en beter beregenen. Voor bodemkwaliteit wordt naast aandacht voor de algemene bodemstructuur en de bodem organische stof, specifiek ingezoomd op innovatie maatregelen voor vermindering van ondergrondverdichting. Speciale aandacht is er voor de (poot)aardappelteelt in Nederland die in het bijzonder grote risico’s loopt op opbrengst derving door extreme weersomstandigheden.

Doel van het project

Dit project heeft als doel om in de akkerbouw risico’s op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden te verkleinen. Afgeleide doelen zijn een verhoging van resource efficiency (nutriënten en water), verminderde afspoeling van nutriënten en pesticiden naar oppervlaktewater, verkleinen risico’s op verzilting en verhoging van rendement in de teelt van met name rooivruchten.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project sluit naadloos aan bij de missie ‘ Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied’ zoals bij Ontwikkeling van adaptieve maatregelen, toetsen van stresstolerante rassen en bewustwording van klimaat adaptieve maatregelen bij watergebruikers.

Geplande acties

Het voorstel kent vier onderliggende nauw samenhangende Werkpakketten: 1) Akkerbouw soilwaterproof, 2) Klimaatbestendige (poot)aardappelteelt in de praktijk, 3) Duurzaam opheffen ondergrondverdichting, 4) Zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen.
WP1 vormt de kennisbasis voor WP2 tm WP4 en heeft een accent in de uitvoering op de eerste twee jaar. WP1 wordt getrokken door WR en er wordt input geleverd door SPNA en Agrifirm m.b.t. verzilting en Noordelijke akkerbouw.
WP2 richt zich op maatregelen onder praktijkomstandigheden in de pootaardappelteelt. De kennis en ervaring wordt gebruikt in WP1. Agrifirm begeleidt de telers, SPNA en WR adviseren en ondersteunen in waarnemingen. SPNA toetst daarnaast maatregelen op een verzilt perceel.
WP3 richt zich specifiek op maatregelen voor opheffen van ondergrondverdichting als belangrijke factor in de gevoeligheid voor klimaatextremen. WR voert de experimenten uit. Kennis en ervaringen opgedaan in WP3 worden weer meegenomen/toegepast in WP1 en WP3. Afhankelijk van de situatie worden ook maatregelen voor opheffen van ondergrondverdichting in WP2 uitgevoerd.
WP4 richt zich op zuinig watergebruik en waterkwaliteit in de veenkoloniën, toegespitst op de teelt van zetmeelaardappelen. WP4 maakt mede gebruik van de uitkomsten van WP1. WP4 en WP2 hebben raakvlakken en stemmen samen af.