Klimaatimpactmonitor.nl

Klimaatimpactmonitor.nl

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20196

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Met de KlimaatImpactMonitor gaan wij gegevens over de impacts van actuele weersextremen (bijv. schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte) in één omgeving verzamelen, ontsluiten en visualiseren. Hiermee krijgen we meer inzicht in de relatie tussen extreem weer en de kosten die hiervan het gevolg zijn, en kunnen klimaatrisico’s beter worden ingeschat. Dit draagt bij aan draagvlak voor adaptatiemaatregelen, en kan inzicht geven in trends van klimaateffecten.

Doel van het project

Met de Klimaat Impact Monitor willen we de samenleving (burgers, bedrijven en overheid) beter voorbereiden op de gevolgen van extreme weersgebeurtenissen, zoals wateroverlast, droogte en hittestress. De Klimaat Impact Monitor kan hieraan bijdragen door:
• inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van weersextremen, het klimaat en klimaatverandering, en andere sociaal-economisch ontwikkelingen, en eventuele trends hierin;
• kennis te vergaren over de effectiviteit van adaptatiemaatregelen, bijvoorbeeld door het vergelijken van de impacts van extreme events in verschillende steden of wijken;
• bij te dragen aan de bewustwording en het draagvlak voor het nemen van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen bij betrokken partijen, zoals gemeenten, waterschappen en burgers, bijvoorbeeld door het genereren van media-aandacht rondom events.

Relatie met missie (Motivatie)

Het verzamelen van gegevens over de effecten van extreme weersgebeurtenissen levert belangrijke informatie voor tal van toepassingen, van weerwaarschuwingen en waterbeheer tot voedselplanning en schadeverzekeringen. Daarnaast is het een essentiële voorwaarde om inzicht te krijgen in de noodzaak van adaptatiemaatregelen, en voor het evalueren van de effectiviteit van deze maatregelen, die zowel landelijke als stedelijke gebieden in Nederland klimaatbestendig moeten maken.

De Klimaat Impact Monitor ondersteunt daarmee op verschillende manieren de doelen van zowel MMIP C1 (Klimaatbestendig landelijk gebied: voorkomen van wateroverlast en watertekort) als MMIP C3 (Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied). De noodzaak van het nemen van maatregelen om zowel stedelijke als landelijke gebieden klimaatbestendig in te richten kan alleen onderbouwd worden met een goed inzicht in de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten die hiervan het gevolg zijn. De effectiviteit van maatregelen kan alleen geëvalueerd worden als de impacts over een langere tijd en een groot gebied gemonitord worden. En een beter inzicht in de omvang en gevolgen van het probleem kan leiden tot een groter draagvlak voor het nemen van maatregelen.

Geplande acties

Het beoogde resultaat van het huidige project is een eerste, publieke versie van de Klimaat Impact Monitor die eind 2023 beschikbaar komt en als blauwdruk dient voor een toekomstige operationele service. In deze eerste versie van de Klimaat Impact Monitor worden data over de gevolgen van extreem weer in Nederland in recente en komende jaren (2015- 2024) bijeengebracht, gevisualiseerd, en vrij beschikbaar gesteld.

Naam projectleider

Rutger Dankers