Kosten en Biodiversiteit Natuurinclusieve Energie (KOBINE)

Kosten en Biodiversiteit Natuurinclusieve Energie (KOBINE)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20230

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E1. Duurzame Noordzee

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Het doel van de Nederlandse overheid bij natuurherstel in offshore windparken is om de oorspronkelijke soorten te herstellen en Noordzee biodiversiteit in brede zin te stimuleren. Natuurherstel dient zich vooral te richten op van nature in Nederland voorkomende soorten die onder druk staan, zoals bijvoorbeeld soorten en habitats van de OSPAR-lijst, beschermde soorten onder Natura 2000 en soorten die onder de KRM de aandacht krijgen (bv haaien en roggen). Daarnaast bieden offshore windparken opgroeimogelijkheden voor commerciele soorten (krabben, kreeften, inktvis). Het programma De Rijke Noordzee (DRN) gaat op drie locaties bij de Zeeuwse kust met een aantal private partijen (TenneT, Blauwwind en Ørsted) samenwerken aan natuurherstel met natuurinclusieve bouwmaatregelen voor herstel van mosselen, inktvisachtigen, kabeljauw en platte oesters. Ook zijn er natuurherstel-pilots op proeflocaties buiten de windparken (bv Noordzeeboerderij). In aanvulling daarop, gaan we in dit project aanvullend monitoren om in te kunnen schatten welk effect de natuurherstel-maatregel heeft op de biodiversiteit. De monitoring die hoofdzakelijk gericht is op de doelsoorten zelf wordt al uitgevoerd door de genoemde private partijen.

We meten de biodiversiteit van bodemdieren met nieuwe technologieën, zoals environmental-DNA
(eDNA) in watermonsters, en videomonitoring en automatische beeldherkenning van soorten op onderwater-videobeelden. De techniek van beeldherkenning wordt verder ontwikkeld en geïntegreerd met conventionele technieken. We dragen bij aan de ontwikkeling van een robotarm om schraapmonsters te nemen van bodemdieren, en passen deze waar mogelijk toe. De combinatie van verschillende monitoringstechnieken biedt de mogelijkheid voor validatie van nieuwe(re) technieken met daarbovenop de kans om innovatieve nieuwe methoden te kunnen testen in het veld. Deze integratie levert een aanzienlijke kostenbesparing op.
Met deze aanpak willen we bijdragen aan het valideren en kwantificeren van natuurwinst die natuurinclusieve ontwerpen en maatregelen in natuurherstelprojecten in offshore windparken creëren met als langetermijndoel het opschalen van effectieve ontwerpen en technieken voor een breed gebruik in nieuwe windparken. Met name in de planningsfase van nieuwe windparken is het van belang te weten welke natuurwinst kan worden geboekt met welke kosten-efficiënte maatregelen. Inzicht daarin verkrijgen is daarom van zowel ecologisch als economisch belang.

Doel van het project

Dit project draagt bij aan een duurzame Noordzee door inzicht te geven in kosten en baten van medegebruik van hernieuwbare energie infrastructuur (offshore wind) voor natuur.
Dit project omvat monitoring, data- en informatiemanagement en afwegingskaders voor medegebruik (natuur in offshore windparken). Monitoring- en data- en informatiemanagement richt zich vooral op de (ontwikkeling van) biodiversiteit van natuurinclusieve maatregelen; het afwegingskader heeft betrekking op de kosten versus de baten van natuurinclusieve maatregelen in termen van winst voor de natuur. Op pilot-schaal is mogelijk de natuurwinst klein, en de investering groot. Bij de opschaling van natuurinclusieve maatregelen zullen de relatieve kosten omlaag gaan en de natuurwinst omhoog.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project draagt bij aan Prioriteit 33, ‘Integraal afwegingskader voor duurzaam gebruik van de Noordzee, Cariben, meren, rivieren en intergetijdengebieden, overige zeeën en oceanen’. Dit project draagt bij aan twee punten uit de omschrijving: ‘1) inzet van geavanceerde technologieën voor het verzamelen en benutten van data (remote, satelliet, drones, onderwater akoestiek, telemetrie),’ door het gebruik maken en verder ontwikkelen van soortherkenning op onderwaterbeelden, gebruik en ontwikkeling van onderwater-drones (ROVs), gebruik van onderwater akoestiek en eDNA. Ook draagt het project bij aan punt ‘4). Ontwikkeling van een integraal afwegingskader voor inpassing van menselijke ingrepen en activiteiten binnen de grenzen van de ruimtelijke en ecologische draagkracht van het aquatische ecosysteem’, door een afwegingskader (kosten/baten analyse) te ontwikkelen van natuurinclusieve ontwerpen.

Geplande acties

2021
• Dataset: bijeenbrengen datasets bodemdieren biodiversiteit van bestaande structuren (windturbines, scour protection, etc) als context voor dit project.
• Bijeenkomst met offshore wind sector: bespreking monitoringswensen en veiligheid.
2022
• Bijdrage aan ontwikkeling van prototype robotarm voor nemen van monsters onder water.
• Veldwerk bij kunstriffen: verzameling biodiversiteitsdata met videocamera en eDNA
• Veldwerkrapportages
• 3 bijeenkomsten met projectteam
• 1 bijeenkomst met begeleidingscommissie
• Opzetten raamwerk voor afweging kosten/baten
• Presentatie bij Conference on Wind energy and Wildlife impacts (4-8 April 2022)
2023
• Veldwerk bij kunstriffen: verzameling biodiversiteitsdata met videocamera en eDNA
• 3 bijeenkomsten met projectteam
• 1 bijeenkomst met begeleidingscommissie
• Schrijven artikelen afweging kosten/baten
• Opzetten toolbox informatie
2024
Publicatie artikel biodiversiteit en artikel kosten/baten
Publicatie toolbox
Data opnemen in internationale database

Naam projectleider

Oscar Bos