Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen

Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19166

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Deze nieuwe PPS richt zich op het identificeren van nieuwe geschikte organische (rest)stromen, waarbij we door de variatie in eigenschappen meer te weten willen komen over de karakteristieken van de organische producten die er toe doen. Er worden uiteenlopende typen organische producten geselecteerd, gekarakteriseerd en op ziektewerend vermogen getest. Via een deskstudy wordt de bestaande kennis van organische producten t.a.v. effectieve organische stof (EOS) en hun effecten op bodemvruchtbaarheid en plantenpathogenen in kaart gebracht. Geselecteerde producten worden geanalyseerd op samenstelling, maar ook op afbreeksnelheid en aanwezige koolstofverbindingen. Daarnaast worden enkele relevante parameters voor bodemleven zoals beschikbare koolstof (HWC) en stikstof (PMN) in de bodem bepaald. Vervolgens wordt de potentie van de producten om ziektewering te induceren getest onder geconditioneerde omstandigheden in vier verschillende plant-pathogeen combinaties (potproeven). Door integrale analyse van de ziekteweringstoetsen met de product- en bodemanalyses worden de eigenschappen van de organische producten die voor ziektewering zorgen geïdentificeerd.

Doel van het project

Doel van dit project is de geschiktheid van diverse organische producten voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in land- en tuinbouw te testen. Het op peil houden (of verhogen) van de bodemorganische stof draagt bij aan verschillende bodemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid, structuur en watervasthoudend vermogen, maar ook aan bodem¬biodiversiteit en ziektewerendheid. Met name voor gerichte stimulering van ziektewerendheid ontbreekt kennis, terwijl dit door de afname van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen wel belangrijk is voor het telen van gezonde gewassen.

Relatie met missie (Motivatie)

Voor de agrarische sector levert dit project nieuwe tools om bodemkwaliteit, met name ziektewerendheid, te stimuleren. Op basis van een geldelijke waardering van de verschillende kwaliteiten van de C-fracties in materialen, kan een ondernemer zijn Organische stof Management op bedrijfsniveau optimaliseren. Wetenschappelijk is meer inzicht in mechanismen van ziektewerendheid belangrijk om de processen in de bodem beter te begrijpen. Maatschappij: hergebruik organische producten zorgt voor meer circulariteit, koolstofvastlegging in de bodem en een lagere behoefte aan meststoffen op de lange termijn (duurzaamheid). Bovendien zullen de emissies van belastende gewasbeschermings¬middelen verminderd worden.

Geplande acties

Middels een deskstudie wordt de bestaande kennis over organische producten en toepasbaarheid voor verschillende bodemdiensten samengevat (geschiktheid én risico’s). Daarnaast richt het onderzoek zich op de karakterisering van uiteenlopende organische producten, inclusief nieuwe organische reststromen, en hun effect op de ziektewering van verschillende voor land- en tuinbouw relevante pathogenen. Dit levert kennis over de geschiktheid van de organische producten, mogelijkheden om ziektewering te verhogen, maar ook inzicht in de eigenschappen van organische stof die indicatief zijn voor ziektewering per pathogeen. Deze informatie dient als voorbereiding voor de toepassing van organische producten onder praktijkomstandigheden waarbij effecten op bodemkwaliteit en gewasproductie meer integraal getoetst worden.

Resultaten per jaar:
- Overzicht bestaande kennis van organische producten en bodemdiensten (rapport) (jaar 1),
- Nieuwe analyse techniek voor organische stof karakterisering getest (jaar 1 & 2),
- Matrix ziektewerend effect van organische producten en hun eigenschappen op 4 plant-pathogenen (jaar 2),
- Advies t.a.v. geschiktheid van organische producten voor toepassing in de land- en tuinbouw (jaar 2).

Naam projectleider

Joeke Postma