Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden

Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19101

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C2. Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen

Startdatum

01/03/20

Einddatum

01/07/23

Samenvatting

Grondtelers in de glastuinbouw aarzelen om drainagewater te hergebruiken. Er is te weinig ervaring en gebrek aan kennis. De kennis vanuit de substraatteelt is niet één op één overdraagbaar. Om in 2030 aan de doelstellingen van de circulaire landbouw (Missie LNV) te kunnen voldoen moeten de belemmeringen worden weggenomen en kennis worden opgebouwd die per gewasgroep goed toepasbaar is. Innovatief is de kennisopbouw per gewas om drainagewater te kunnen hergebruiken door bestaande belemmeringen weg te nemen. In dit project worden knelpunten geïnventariseerd via bemonstering op de bedrijven (ziekten, zout, auto-toxiciteitsstoffen, nutrienten, organische stof) om die vervolgens met telersgroepen en toeleveranciers door te spreken waarna de benodigde apparatuur kan worden bepaald (filtratie, ontsmetting, fertigatie). Een check op de verkregen resultaten via een extra bemonsteringsronde zal tonen of verdere aanpassingen nodig zijn. Telers die al hergebruiken kunnen als voorbeeld dienen voor nieuwkomers in hergebruik. Ervaringen in proeven (freesia) zullen worden meegenomen om problemen bij hergebruik op te lossen. Een economische evaluatie zal moeten aantonen of er op kosten en opbrengstniveau nog belemmeringen overblijven en hoe die dan technisch op te lossen zijn. De samenwerking tussen telersgroepen, toeleveranciers en onderzoek leidt tot draagvlak binnen de sector en een kennisimpuls om hergebruik van drainagewater toe te gaan passen, de kennis moet snel voor derden beschikbaar komen via website, vakbladartikelen en Open Dagen.

Doel van het project

Zeker 1000 ha grondtelers aarzelen om “circulair” te gaan. Ze weten niet hoe ze moeten overschakelen en wat ze er voor moeten aanschaffen. Dit project beoogt deze grote groep grondtelers met diverse gewassen handvatten te geven om die omschakeling wel te maken, het drainagewater opvangen, schoonmaken en hergebruiken. Technische apparatuur is deels voorhanden uit de substraatteelt, maar aanpassing i.v.m. een andere chemische kwaliteit van het drainagewater is noodzakelijk. Door kwaliteitsmetingen te doen, aangepaste apparatuur te beschrijven, kosten en opbrengsten te bepalen en intensief contact te hebben met telers(groepen) wordt de weg naar circulair telen geëffend.
Nevendoel is om telers die net zijn omgeschakeld naar hergebruik drainagewater te helpen bij voorkomende problemen om te voorkomen dat ze als negatief voorbeeld gaan acteren (freesia op zandbedden). Door een aantal bedrijven goed te monitoren wanneer zij overgaan op hergebruik van drainagewater en daarbij knelpunten op te lossen kunnen zij als positief voorbeeld fungeren voor andere telers.

Relatie met missie (Motivatie)

Een grote groep telers staat te springen om aan een circulaire economie mee te kunnen doen. Enkele negatieve ervaringen van telers met hergebruik én de angst voor vermindering waterkwaliteit (en daarmee problemen in de teelt) houdt hen tegen. Door dit project kan een grote groep grondtelers (ca. 1000 ha, 50% van de grondtelers) worden geholpen de stap naar kringloopbestendig telen (Missie LNV, circulaire landbouw) te maken. Voor het Ministerie betekent dit dat voor de laatste groep telers die niet of nauwelijks circuleert de belemmeringen worden opgeheven en dat de gehele glastuinbouwsector kringloopbestendig teelt op het gebied van water en meststoffen en dat restanten gewasbeschermingsmiddelen niet meer in het milieu (oppervlaktewater) terechtkomen. De eerder overeengekomen nagenoeg nulemissie in 2027 (Activiteitenbesluit 2018) is dan niet alleen voor substraattelers haalbaar, maar komt ook voor grondtelers veel dichterbij en dus voor de gehele sector en maatschappij.

Geplande acties

Een technisch en economisch haalbaar concept voor grondtelers die drainagewater gaan hergebruiken. Per gewas wordt kennis opgebouwd, ervaringen worden gedeeld; randvoorwaarden worden bepaald. Door deze innovatie kunnen telers individueel bepalen wat er voor hen nodig is om circulair te gaan: filtratie, ontsmetting, mengen drainagewater met gietwater, fertigeren, volumestroom en uitbannen slootwater, oplossing voor hergebruikprobleem bij zandbeddenteelten (gewas- of waterbron specifiek).