Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF17013

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B5. Energiebesparing, -productie en -gebruik (incl. Kas als Energiebron)

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Nederland heeft de ambitie om in 2050 100% hernieuwbare energie te gebruiken met zoveel mogelijk decentrale opwekking. Deze PPS richt zich op het opschalen van de productie aan hernieuwbare energie in de landbouw, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor hernieuwbare energie in de landbouw en op de rol die de landbouw kan spelen bij het balanceren van het energienet en het voorkomen van piekbelastingen op het energienet (netcongestie).

Doel van het project

1.8 MMIP secundair (deze alleen invullen als er een 2e MMIP is waar het project aan bijdraagt)

2. Projectomschrijving
2.1 Samenvatting Geef een korte samenvatting van wat het project inhoudt en beoogt. Het gaat om een publiek beschikbare samenvatting (doel, bijdrage aan de missie, op te leveren resultaten in termen van kennis voor doelgroep x en de partners in het project).
Nederland heeft de ambitie om in 2050 100% hernieuwbare energie te gebruiken met zoveel mogelijk decentrale opwekking. Deze PPS richt zich op het opschalen van de productie aan hernieuwbare energie in de landbouw, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor hernieuwbare energie in de landbouw en op de rol die de landbouw kan spelen bij het balanceren van het energienet en het voorkomen van piekbelastingen op het energienet (netcongestie).

2.2 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en de MMIP’s?
De PPS draagt bij aan het doel klimaat neutrale landbouw en voedselproductie in 2050 van deze KIA en aan de doelstelling om in 2030 energie neutraliteit in het landelijke gebied te bereiken. De PPS levert nieuwe business modellen voor agrarisch ondernemers om maximaal hernieuwbare energie te produceren in hun bedrijfsvoering en die hernieuwbare energie te benutten voor bedrijfsprocessen. Zo draagt de PPS bij aan de energietransitie door meer productiecapaciteit en draagt het bij aan klimaat neutrale landbouw door het vervangen van fossiele energiebronnen in de bedrijfsvoering door hernieuwbare bronnen. Tenslotte levert de PPS ook oplossingen die netcongestie voorkomen en versnelt daarmee de energietransitie

Relatie met missie (Motivatie)

In de PPS werken netbeheerders , LTO en private partijen in de hernieuwbare energiesector samen om oplossingen te ontwikkelen om meer hernieuwbare energie te produceren in het landelijk gebied waardoor agrarische bedrijven meer mogelijkheden krijgen om hun bedrijfsvoering energie en vervolgens klimaat neutraal te maken. Het biedt mogelijkheden voor ondernemers om rond hernieuwbare energie nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en geeft handvatten aan de landbouw in brede zin om haar rol in de energietransitie te pakken. Daarnaast ontwikkelt de PPS slimme oplossingen achter de meter die het bedrijfsproces op het agrarische bedrijf verduurzamen en worden mogelijkheden ontwikkelt om diensten op het vlak van het voorkomen van netcongestie aan te bieden.

Geplande acties

- Uitvoeren van 2 gebied pilots (Noordelijke Friese Wouden & Hoeksche waard).
- Ondersteuning gebiedspilots met kennis en innovatie
- Verder door ontwikkelen en vormgeven van het innovatienetwerk Boer & energie
- Ontwerpen voor de akkerbouw en veehouderij voor maximale energie productie gecombineerd met het inpassen van eigen energie in het bedrijf
- Ontwikkeling van factsheets rond een aantal door ondernemers geselecteerde onderwerpen en ter ondersteuning van het gebiedsproces
- Bijdrage aan trajecten gericht op rol landbouw in de energietransitie waar mogelijk
- Goede communicatie van het project naar verschillende stakeholders