Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0

Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1605-068

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Het doel van deze PPS is om op basis van relevantie marktinformatie bedrijven, ketens en sectoren in staat te stellen hun besluitvorming op korte, middellange en lange termijn te verbeteren. Het accent ligt op de ontwikkeling van tools voor en met de voedingstuinbouwketen. De belangrijke tools zijn de Food Profiler App, waarmee near time consumptiegedrag gemeten wordt, de Global Detector, waarmee aan de hand van geografische maps op basis van meerdere indicatoren toekomstige productie- en afzetgebieden geïdentificeerd kunnen worden en forecasting tools, waarmee het effect van interventies in de markt voorspeld kunnen worden. Door toepassing van deze tools is het bedrijfsleven in staat om de unieke concurrentiepositie van Nederland in de wereld te versterken en uit te bouwen. Dit draagt bij aan een gezonde sector met een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en het voorzien in producten die bijdragen aan gezondheid en welbevinden van consumenten wereldwijd.

Doel van het project

Het doel van Market Intelligence is het verbeteren van de informatievoorziening voor bedrijven en sectororganisaties op grond waarvan zij strategische, tactische en operationele beslissingen nemen over productie, marketing, segmentatie en sales van de producten om in de consumentenvraag te voorzien. Deze informatievoorziening beperkt zich niet alleen tot economische doelstelling, maar richt zich op alle aspecten van duurzaamheid (triple P), omdat de voedingstuinbouw zich zowel verantwoordelijk weet voor haar economische als voor haar maatschappelijke bijdrage.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project verschaft de tools waarmee ketenpartners in staat gesteld worden informatie te verzamelen, op grond waarvan productie, handel en consumptie, duurzaam, veilig en gezond ingericht en bevorderd kunnen worden.

Geplande acties

Het resultaat van deze PPS is enerzijds het borgen van de datavoorziening en duiding zoals ontwikkeld in Market Intelligence Tuinbouw (2013 – 2016). Daarbij is gewerkt aan vernieuwing van type data, het ontsluiten van nieuwe bronnen en verbetering van de interface. Anderzijds zijn data verzameld, ontsloten en geanalyseerd met innovatieve tools. Bij de ontwikkeling is ingezet op de volgende drie tools:
a. Global Detector: met dit instrument is het mogelijk om analyses te doen aan de hand van kaarten (wereldwijd) waarin geografische informatie gecombineerd en gewogen worden. Deze analyses kunnen betrekking hebben op productie, handel, markt, logistiek en duurzaamheid. We werken daarbij met data die enerzijds uit open source beschikbaar zijn en anderzijds met data bronnen die niet openbaar zijn, maar waar het LEI toegang toe heeft. Tenslotte kunnen ook specifieke data toegevoegd worden.
b. Food Profiler App: met dit instrument onderzoeken we het consumptiegedrag van consumenten die hetzij vrijwillig, hetzij betaald via een panel hun consumptie via een app doorgeven: wanneer eten we wat, hoe, hoe is het bereid etc. De near time registratie van afgelopen twee uur levert betrouwbare en rijke consumptiedata op. Op basis hiervan kunnen we verschillen in consumptiegedrag tussen landen, doelgroepen, stad / platteland etc. en interventies onderzoeken.
c. Forecasting tools: tools waarmee op basis van empirische analyses data prognoses kunnen worden gemaakt van voorgenomen interventies of segmentaties voor specifieke klantengroepen. Iedere vorm van marktverstoring, bijvoorbeeld door innovaties, campagnes, geopolitieke ontwikkelingen of ook een interventie zoals wijziging van de schapindeling levert informatie op, waarvan het effect achteraf geanalyseerd kan worden en het resultaat daarvan ingezet kan worden om prognoses te doen.