Masterplan Fusarium 2.0

Masterplan Fusarium 2.0

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV20154

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/07/21

Einddatum

30/06/24

Samenvatting

Binnen het voorgaande Masterplan Fusarium zijn er stappen gezet om de problemen met Fusarium pathogenen in verschillende kasteelten aan te pakken. In dit vervolgproject worden geboekte resultaten verder gebruikt om te komen tot gerichte ingrepen in de verspreiding van het pathogeen door de teelt, verspreiding in de plant en interactie met resistentiemechanismes, en het gericht inzetten van geschikte organismen ter beheersing, verhoging van bodemweerbaarheid en combinaties daarvan.

Doel van het project

Met de kennis opgedaan in het project Masterplan Fusarium kunnen we verder bouwen aan oplossingen voor de problemen met Fusarium in verschillende bedekte teelten. Zo kunnen we gericht pathogenen en fysio’s volgen binnen de hele teelt en bepalen wat hygiëne-maatregelen en teeltinterventies voor effecten hebben (inzet, optimalisatie diagnostische tools eerdere Masterplan Fusarium, van zaad tot volwassen plant). Het gebruik van fluorescente merkerstammen van pathogenen en biologische beheer-organismen kan ingezet worden om in detail te kijken naar de interactie in en om de waardplant (screening voor veredeling op resistentie tegen pathogenen of voor veredeling op samenwerking met beneficiële organismen; pilot gedaan in Masterplan Fusarium). Het inzetten van endofytische, niet-pathogene organismen, alleen of in combinatie met andere middelen biedt uitzicht op beheersing. Deze interacties kunnen op plantniveau gevolgd worden als ook in kasexperimenten en op praktijkschaal. In het kader van circulaire economie gekeken zal worden gekeken of gebruik van verschillende organische restromen als organisch stof toevoeging, weerbaarheid van de grond of groeisubstraat tegen Fusarium kan beïnvloeden door nuttige micro-organismen te stimuleren. Dit onderzoek naar beheersmaatregelen is des te urgenter nu een van de weinige effectieve middelen in de teelten, Topsin, vanaf eind 2021 niet meer is toegestaan.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project draagt bij aan MMIP2 Gezonde, weerbare bodem- en teeltsystemen, gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater. Het doel van het project is betere beheersing van Fusarium in kasteelten, waarin de hele keten betrokken wordt van zaad tot plant, van de inzet van beneficiële organismen, tot resistent plantgoed, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit aan Fusarium pathogenen in de verschillende teelten en onder verschillende teeltomstandigheden. Het project draagt daarmee bij aan oplossingen, zonder schadelijke emissies, voor telers die kampen met Fusarium problemen.

Geplande acties

Het project kent een integrale systeemaanpak, gericht op handelingsperspectief voor telers met Fusarium problemen, met een duurzame bodem/groeimedia als basis en gebruik makend van een gewasbeschermingsstrategie waarbij de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen wordt verminderd door de inzet op maatregelen (IPM), met nagenoeg geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen, en met inzet van sleuteltechnologieën (biotechnologie & veredeling) gericht op veredeling op resistentie en op betere samenwerking tussen plant en nuttige gewasbeschermingsmiddelen (bijvoorbeeld endofyten; endomycorrhizae).
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in een drietal werkpakketten: WP1-Sterk uitgangsmateriaal, WP2 Epidemiologie en preventie en WP3 Beheersing van plant tot praktijk.

Naam projectleider

Anne van Diepeningen