Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K

Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16137a

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Probleemstelling: De toekomstige doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW) lijken lastig te halen. De vraag is hoe hier in de praktijk stappen gezet kunnen worden. Daarnaast lijkt de bodem in toenemende mate een belangrijke factor om overheids- en sectordoelen te halen. Hier is extra fundamenteel onderzoek nodig naar bodemprocessen. Verder is het de vraag hoe de regio en de verscheidenheid tussen melkveebedrijven een rol kan spelen bij halen van overheids- en sectordoelen. Bovendien speelt het vraagstuk hoe bedrijfsspecifiek gebruiksnormen bepaald kunnen worden en hoe hier zonder milieunadeel naar bemest kan worden.

Doel van het project

Het doel is om een duurzame melkveehouderij binnen bereik te brengen met als focus:
1. In overeenstemming brengen van de melkveehouderijpraktijk met doelen voor schoon water (grond- en oppervlaktewater) die conform de Kaderrichtlijn Water gespecifieerd zijn op het niveau van beheersgebieden.
2. Verbeteren van het vermogen van de bodem om te voorzien in efficiënte gewasproductie met aandacht voor chemische, fysische en biologische eigenschappen en zonder andere ecologische diensten van de bodem te schaden; en verkennen en in beeld brengen van de mogelijkheden en consequenties van bedrijfsspecifiek bepaalde gebruiksruimte van mest (stikstof en fosfaat).
3. Betrekken van de regio (bodemtypes, watersystemen, natuur) als mede bepalende factor voor ontwikkelingsroutes van bedrijven onder de volgende voorwaarden: i) Emissies van methaan, lachgas, CO2 en ammoniak en de productie van fosfaat per liter melk nemen niet toe; ii) De diergezondheid blijft goed en iii) weidegang neemt niet af.

De aanpak is om met 16 praktiserende melkveebedrijven en een proefbedrijf in de praktijk onderzoek te verrichten om de gestelde doelen te realiseren.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project sluit aan bij de (toenmalige) roadmaps Robuuste Plantaardige Productie en Duurzame Veehouderij. Bovendien is er sprake van de cross over met de topsector water. Want het betreft in dit project een ontwikkeling naar een duurzame melkveehouderij. Waarbij 16 melkveebedrijven en een proefbedrijf als sprekend voorbeeld gelden. De thema’s water, bemesting en bodem staan in het project centraal voor een robuuste gewasproductie en duurzame melkveehouderij.
Dit past bij de MMIP’s vanuit bijlage 1, met de verklaring zoals hierboven aangegeven:
- A1 Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
- A2 Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Geplande acties

Het gaat om de volgende onderdelen:
Werkpakket 1: Kraamkamer
1. Water & BedrijfsWaterWijzer
2. Pilot BES
3. Pilot BEN
4. Gedrag OS en stikstof in de bodem
5. Bedrijfsprestaties in beeld
6. Meetnetwerk met data
Werkpakket 2: Praktijk
7. managen project, netwerk veehouders & adviseurs
Werkpakket 3: Dialoog
8. dialoog
Werkpakket 4: Communicatie
9. Communicatie

Naam projectleider

Michel de Haan