Microalgen ter verbetering gezondheid jonge dieren

Microalgen ter verbetering gezondheid jonge dieren

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19253

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Het gaat om een publiek beschikbare samenvatting (doel, bijdrage aan de missie, op te leveren resultaten in termen van kennis voor doelgroep x en de partners in het project).
De veehouderij heeft als opgave om duurzaam en veilig voedsel te produceren. Het structureel toedienen van medicatie past niet bij verduurzaming. In de veehouderij wordt veel medicatie toegepast vanwege verstoringen van de darmgezondheid, met name bij gevoelige diercategorieën zoals biggen en vleeskuikens. Voor de productie van duurzamere dierlijke eindproducten zijn nieuwe diervoedingsstrategieën nodig die de weerbaarheid (immuniteit) van landbouwhuisdieren tegen verstoringen van de (darm-)gezondheid vergroten, resulterend in een beperking van antibioticagebruik, zodat de kans op antibioticaresistentie bij mens en dier minimaliseert. Verwacht wordt dat het gericht toepassen van microalgen in diervoeding bijdraagt aan de productie van gewaardeerd, gezond en veilig voedsel.

Doel van het project

Inzicht verwerven in het achterliggende werkingsmechanisme van de microalgen op de fysiologie van dieren en hoe de microalgen optimaal ingezet kunnen worden in diervoeding. Het project richt zich op het volgende onderzoeksdoelen: 1) Het ontrafelen van de werkingsmechanismen van microalgen waardoor de fysiologie, immuniteit en stofwisseling van vleeskuikens en gespeende biggen positief beïnvloed worden. 2) bepaling van de dosis werkzaamheid van microalgen ter verbetering van de gezondheid en vitaliteit van jonge dieren.

Relatie met missie (Motivatie)

Relevantie voor Missies Landbouw, Water, Voedsel
Deze PPS beoogt een bijdrage te leveren aan de volgende Missies:
• Het realiseren van reductie van het antibioticumgebruik in de dierhouderij omdat dieren
weerbaarder worden tegen ziekten, zodat structureel gebruik van medicatie minder nodig is.
• Het verminderen volksgezondheidsrisico’s (minder antibioticaresistente bacteriën in dierlijk eindproduct).
• Zorgvuldiger gebruik van grondstoffen vanwege betere voeder- en stikstofbenutting als gevolg van verbetering in darmgezondheid.
• Een meer solide positie van de veehouder, vanwege verbetering bedrijfsprestaties.

Geplande acties

2020:
-Afstemmen van het in vitro en het in vivo onderzoek door WUR en in-kind partners van het project.
-Aanzet tot het schrijven van een review over de bioactiviteit van microalgen en de eiwit-, vet-, en koolhydraat-fracties van microalgen op het immuunsysteem en de stofwisseling van dieren.
2021:
-Een review over de bioactiviteit van microalgen en de eiwit-, vet-, en koolhydraat-fracties van microalgen op het immuunsysteem en de stofwisseling van dieren.
-Een wetenschappelijk artikel over het effect van microalgen in pluimveevoeding op het immuunsysteem en de voederbenutting van vleeskuikens.
-Uitvoeren van vergelijkend in vitro onderzoek naar de bioactiviteit en het werkingsmechanisme van 2 soorten microalgen (Vulgaris en Sorokiniana) en de fracties daarvan (eiwit fractie, vet fractie en koolhydraat fractie) op het immuunsysteem en de stofwisseling van (darm)cellen.
2022:
-Uitvoeren van in vivo onderzoek in vleeskuikens en biggen naar de werkzaamheid en het werkingsmechanisme van microalgen onder condities van lage immuunsysteem belasting (schone omgeving) en hoge immuunsysteem belasting (mestrijke omgeving).
-Uitvoeren van in vivo onderzoek in vleeskuikens en biggen naar de dosis-afhankelijke werkzaamheid van microalgen in grootschalige praktijk-gerichte proeven.
2023:
-Verwerking van alle testresultaten en publiceren van de uitkomsten in rapporten en wetenschappelijke publicaties.