Micronutriënten in de kringloop

Micronutriënten in de kringloop

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV20249

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriënten kringloop van een 6 tot 8-tal essentiële
micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen wettelijke, milieukundige, economische en
technologische kaders. De focus ligt op het directe (via de micronutriënten bevattende stromen) en indirecte
(na behandeling van stromen) hergebruik van de micronutriënten.
Er is meer aandacht gewenst voor micronutriënten in het agro-voedsel-afval systeem. In het verleden is
gekeken naar het hergebruik van organische reststromen, slibstromen en mest, maar niet vanuit de functionele
waarde van micronutriënten hierin. Micronutriënten worden, vergelijkbaar met fosfaat, uit geologische
reserves gewonnen en in de voedselketen per saldo lineair gebruikt. Projectpartners hebben een sterke wens
om voor micronutriënten toe te werken naar een circulaire omgang. De projectaanpak omvat het in kaart
brengen van de nutriëntenstromenvrachten en -concentraties in reststromen, de plant-beschikbaarheid van
deze micronutriënten en het ontwikkelen van waardeketens voor gerecyclede micronutriënten.

Naam projectleider

Kees Roest