Milieu indicator Gewasbescherming

Milieu indicator Gewasbescherming

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18143

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt op vele fronten gevoerd. Dit leidt ertoe dat telers op diverse manieren druk ervaren om het gebruik van middelen te verduurzamen. Het totaal van deze eisen maakt het voor telers steeds lastiger om gezonde gewassen te telen die aan de kwaliteitseisen van de markt voldoen. Zij halen het maximale milieurendement niet door de verschillen in deze eisen. Innovatie en harmonisatie in de manier waarop telers werken aan verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelengebruik is daarom nodig. Uiteindelijk willen alle partijen de milieulast door het gebruik van middelen verminderen. Alle land- en tuinbouwsectoren en de gehele keten zijn daarom op zoek naar een objectieve milieu indicator voor gewasbeschermingsmiddelen met een draagvlak in sector, markt en maatschappij.
Het doel van deze PPS is een indicator met bijbehorende berekeningssystematiek te ontwikkelen die:
- op een integrale manier de effecten van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen beschrijft (zoveel mogelijk impacts op milieu)
- die aansluit bij de behoeften en wensen van sector, markt en maatschappij
- de impact van een teelt op een eenduidige en transparante manier berekent
- en internationaal (conceptueel) toepasbaar is en draagvlak heeft.

Doel van het project

Het project werkt aan een objectieve indicator die kan meten wat de impact van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is op het milieu.
Zo kunnen alle ketenpartners samen werken aan het verkleinen van de milieu-impact.

Relatie met missie (Motivatie)

MMIP A2 - Gezonde, weerbare bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater. Doel van dit MMIP is om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van weerbare (plantaardige) teeltsystemen op een gezonde bodem, met optimale inputs waardoor nagenoeg geen schadelijke emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten plaatsvindt. Deze PPS ontwikkelt de tool waarmee de duurzaamheid van de gewasbescherming kan worden gemeten. Het is daarmee een stimulans voor boeren en tuinders om te verduurzamen, en geeft richting aan de ontwikkeling van de gezonde en weerbare teeltsystemen.

Geplande acties

Deliverable zijn gepland in 2021
2020 6.1 Definitief Functioneel ontwerp, technisch ontwerp en grafisch ontwerp (Mock-up) gereed
2020 6.2 Ontwerp Minimum Viable Product (MVP) – in voorbereiding

Naam projectleider

Johan Bremmer