MIP Veehouderij

MIP Veehouderij

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16204a

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Dit programma is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van omwonenden door o.a. de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd een verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid realiseert. Dit vereist niet alleen systeemvernieuwing op het schaalniveau van het houderijsysteem, maar ook op het niveau van lokale gemeenschappen, waarin pluimveehouderij een prominente rol speelt. Het gaat daarbij niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en regelgeving en handhaving/toepassing daarvan, en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen. Deze systeemvernieuwingen zijn gebaseerd op ontwerpprincipes die deels ook toepasbaar zullen zijn in bestaande stallen.

Doel van het project

Ontwikkeling van kennis, deelsystemen en houderijconcepten voor pluimvee, waarmee de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak kunnen worden beperkt en tegelijkertijd het binnenklimaat, dierenwelzijn en diergezondheid worden verbeterd.

Relatie met missie (Motivatie)

De pluimveehouderij heeft o.a. een belangrijke verduurzamingsopgave in het fors terugdringen van de emissies van fijnstof en endotoxinen. Dit is een vraagstuk dat het best integraal kan worden aangepakt, zodat niet alleen de emissies worden verlaagd, maar ook het binnenklimaat voor mens en dier wordt verbeterd, dierenwelzijn en -gezondheid er op vooruit gaan, en er bedrijfseconomisch perspectief is op toepassing. Dit project werkt ontwerpend en ontwikkelend aan die integraliteit, en focust daarbij op bronmaatregelen.

Geplande acties

Modellering fijnstof: 3 wetenschappelijke papers
Fijnstof metingen: Projectvoorstel Regiodeal geschreven en geaccepteerd
Positief welzijn: Rapport + wetenschappelijke paper + brochure + toepassing/prototype
Eco Zero: Rapport emissiemetingen
Stofbadgelegenheid: rapport/brochure + video + prototype
Strooiselreiniging: patent + wetenschappelijke paper + prototype + video
Code 2+: Systeem getest in één complete ronde; rapport over vergelijkend welzijnsonderzoek
Gebiedsontwerp: rapport
Integratie kennis: eindrapport