Monitoren diepteregeling en nauwkeurigheid mesttoediening

Monitoren diepteregeling en nauwkeurigheid mesttoediening

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18083

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De afgelopen jaren was een trend waarneembaar dat de emissie bij onder andere zodenbemesting toenam. Deze ontwikkeling lijkt een gevolg te zijn van het minder nauwkeurig werken en het minder diep werken. Des te meer mest onder invloed is van het weer, des te meer kan emissie van ammoniak plaats vinden. De bodem is hierbij van invloed op de plaatsing van de mest. Bij minder diep werken komt, bij gelijkblijvende mestgift, meer mest onder invloed van het weer waardoor er meer emissie van ammoniak (verlies van meststof) optreedt.
Controle op plaatsing van de mest in de grond wordt bij alle huidige uitrijtechnieken niet of op het oog gedaan. De plaatsing is afhankelijk van de mestgift en wordt beïnvloed door bodemomstandigheden en afstelling van de machine.
Er is geen systeem bekend waarbij de diepte van de plaatsing van de mest afhankelijk van de mestgift automatisch geregeld wordt voor een optimale benutting van de mest met een maximale emissiereductie.

Doel van het project

Het doel van dit project is om een betere mestbenutting en een lagere milieubelasting te bereiken door een betere plaatsing van de mest en afstemming tussen mestgift en diepteplaatsing.
Binnen dit project wordt een innovatief systeem ontwikkeld dat mestgift en diepteplaatsing automatisch regelt en registreert. De beoogde mestgift kan hierbij bepaald worden door taakkaarten van de gewasbehoefte. Het resultaat van de gift en plaatsingsdiepte wordt real time gemonitord en gekoppeld aan gps-data. De opgeslagen data is toegankelijk om het werkresultaat te borgen waarmee achteraf eenvoudig gecontroleerd kan worden hoe een bepaald perceel bemest is. De data is ook beschikbaar om vervolgacties binnen de precisielandbouw uit te voeren.

Relatie met missie (Motivatie)

Het directe voordeel van deze innovaties voor de samenleving is een lagere geuremissie, minder ammoniakemissie en een betere benutting van de meststoffen. Dit is een belangrijk aspect binnen de stikstofdiscussie. Het zal naar verwachting leiden tot een positiever imago van de agrosector in Nederland en leidt tot meer draagvlak voor de aanpak voor een duurzame landbouw.

Geplande acties

De opzet was om de geometrie van de injectiesleuven in het veld goed in beeld te brengen in relatie tot de plaatsingsruimte voor de mest (en daarmee de mestgift). In de vervolgens te doorlopen constructie- en ontwikkelingsfase zal vooral de technische uitdaging liggen op het gebied van betrouwbare gegevens meten en de regeling van dosering en werkdiepte. Dit onderdeel bestaat uit twee componenten die in eerste instantie parallel aan elkaar ontwikkeld worden en vervolgens gekoppeld: i) elementen worden ontwikkeld voor een technische constructie voor regeling en bepaling werkdiepte ii) software wordt ontwikkeld voor de online registratie en regeling van werkdiepte en mestdosering plaats- en tijdspecifiek.
Milestone:
- geometrie injectiesleuven (2019-2020);
- constructie met meetunits voor diepteregeling (2020-2021);
- software voor regeling en monitoring werkdiepte en mestdosering (2020-2021)