Naar een duurzame koolteelt 2

Naar een duurzame koolteelt 2

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV19108

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Samengevat richt het DKT-2 project zich op het verkrijgen van handvatten voor de praktische implementatie van geïntegreerde gewasmanagement, leidend tot reductie van gebruik van de huidige gewasbeschermingsmiddelen, door:
- Aanpak rupsen met behulp van feromonen
- Gerichte aanpak van trips door middel van kennisontwikkeling op het gebied van populatiedynamica, populatiestructuur en resistenties binnen de populatie
- Reductie van gebruik van chemisch synthetische middelen door de inzet van natuurlijke vijanden en de inzet van (combinaties van) low risk middelen
- Aanpak van ziekten en plagen in de koolteelt met behulp van weerbare rassen

De opgedane kennis in het huidige nog lopende DKT-project zal in dit vervolgproject worden uitgebreid en meer kennis opleveren over duurzamere methodieken in de praktijk. Hiermee worden in dit vervolgproject stappen gemaakt richting het verduurzamen van gewasbescherming in de open teelten.
Binnen het onderzoek wordt beoordeeld welke nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van ziekten en plagen daadwerkelijk kansrijk zijn voor toepassing in de praktijk. Daarmee vormt dit project een belangrijke aanvulling op het fundamentele onderzoek. Het draagt er namelijk toe bij dat innovaties sneller sector breed toepasbaar zullen zijn in de dagelijkse praktijk. Kennis die opgedaan wordt in dit project wordt gedeeld met de sector en de rest van de productiekolom waardoor landelijk een duurzamere koolteelt te realiseren is . De sector wordt minder afhankelijk van chemische bestrijding door de praktische implementatie van geïntegreerde gewasmanagement.

Doel van het project

De volgende vragen worden in DKT-2 beantwoord om te komen tot meer kennis, methoden en middelen die een duurzame en volhoudbare koolteelt mogelijk maken:
1. Op welke wijze kan met behulp van feromonen rupsenschade in de koolteelt beheerst worden?
2. Hoe ziet de populatiedynamica eruit van trips in de Nederlandse koolteelt?
3. Welke diversiteit aan trips soorten (DNA metabarcoding) komen er voor in koolteelten en richten schade aan?
4. Tegen welke gewasbeschermingsmiddelen hebben de schadelijke tripssoorten in de kool resistentie ontwikkeld?
5. Welke natuurlijke vijanden en hoeveel van die natuurlijke vijanden zijn er in koolpercelen aanwezig en kunnen een bijdragen leveren aan het beheersen van ziekten en plagen?
6. Wat zijn de mogelijkheden om geïntroduceerde natuurlijke vijanden effectief in te zetten bij het beheersen van trips?
7. Welke low risk middelen en combinaties van deze middelen zijn effectief tegen een aantal ziekten en plagen in de koolteelt en kunnen daarmee worden geïntegreerd in een duurzame gewasbeschermingsstrategie?
8. Welke rassen in de koolteelten zijn weerbaarder tegen ziekten en plagen dan de standaard rassen?

Relatie met missie (Motivatie)

Het project sluit volledig aan bij het deelprogramma ‘Slim bijsturen van plantaardige productie’ waarin wordt gestreefd naar:
1. ‘Nieuwe gewasbescherming strategieën met inzet van biologische (zowel micro als macro), niet chemische en chemische maatregelen (laag risico middelen)’ ‘
2. Monitoring- en detectiesystemen tbv waarnemen ziekten, plagen, onkruiden en gewasgezondheid voor nauwkeurig bijsturen gewasbescherming en nutriënten.

Ook past het project voor een groot deel bij het deelprogramma ‘Slim inrichten van weerbare plantaardige productiesystemen’ en sluit het naadloos aan bij de volgende prioriteiten die zijn benoemd binnen MMIP A2:
3. Ontwikkeling van nieuwe gewasbescherming als oplossing voor knelpunten in de nieuwe teeltsystemen (weerbare planten, weerbare teeltsystemen en geïntegreerde groene gewasbescherming en biocontrol voor open teelten (zowel micro als macro);
4. Ontwikkeling van drempelwaardes, bestrijdingsdrempels en detectietechnieken ten behoeve van de precieze inzet van bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden

Geplande acties

Wp 1
1. Ontwikkelen onderzoekstraject gericht op praktijkimplementatie van verwarring van koolmot met feromonen
2. Feromonen identificatie
3. Voorbereiding semi-praktijkproef uitgevoerd in jaar 2
Wp 2
4. Monitoren en soorten/lijnen-identificatie van trips in de Nederlandse koolteelt
5. Uitvoeren van resistentieonderzoek bij de gevangen trips in de koolteelt
Wp 3
6. Monitoring en identificatie van natuurlijke vijanden in de koolteelt
7. Ontwikkelen onderzoekstraject voor inzet van geïntroduceerde natuurlijke vijanden tegen tripsschade
Wp 4
8. Uitvoeren, analyse en rapportage van de proeven met low risk middelen
Wp 5
9. Uitvoeren, analyse en rapportage van de rassenproeven
10. Opstellen onderzoeksaanpak teeltregime proeven bij verschillende gevoelige rassen