Naar gezonde en duurzamere winkels

Naar gezonde en duurzamere winkels

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18041

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Aanleiding voor het project is dat Nederlandse consumenten niet gezond genoeg eten, waardoor ze ontvankelijk zijn voor voedingsgerelateerde ziekten, die de maatschappij geld kosten en de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Daarom is er de maatschappelijke uitdaging om gezonder te eten waardoor we gezonder blijven en worden. Dat willen consumenten zelf ook: gezondheid is een van de belangrijkste aankoopargumenten voor voedsel. Echter in de supermarkt maken consumenten niet altijd de gezonde keuze. Het lukt consumenten beter om een gezonde keuze te maken als de omgeving hen hierbij ondersteunt. Dit geldt ook voor de duurzame keuze. De overheid heeft ook als ambitie om een gezond en duurzaam voedselsysteem te stimuleren, waarbij consumenten worden ondersteund bij het maken van gezonde en duurzame keuzes, leidend tot een sterkere Agri&Food sector en een groter algemeen maatschappelijk welzijn. Een duwtje in de rug kan consumenten dus helpen, ook in de retailomgeving van de consument. Het doel van deze PPS: is (1) meer inzicht in voedselkeuzegedrag in de retailsetting, (ii) met focus op de omgeving/context en (iii) oog voor de interactie tussen duurzaam/gezond waarbij (iv) interventies getoetst worden in real life setting (v) op langere termijn en (vi) passend in (nieuwe) businessmodellen van supermarkt en producenten. Deze PPS levert voor de retail en hun toeleverende producenten inzicht hoe zij de consumptie van gezonde en duurzame voeding bij hun klanten kunnen stimuleren door (praktisch toepasbare) veranderingen in de retail omgeving. Resulterend in de impact voor zowel maatschappij als de sector dat deze interventies op korte termijn verder uitgerold kunnen worden met als doel om (i) consumenten gezonder (en vitaler) maken, met (ii) minder kosten voor de maatschappij en (iii) meer marktkansen en toegevoegde waarde voor de agrofoodsector omdat er nieuwe afzetkansen ontstaan.

Doel van het project

Het doel van deze PPS: is (1) meer inzicht in voedselkeuzegedrag in de retailsetting, (ii) met focus op de omgeving/context en (iii) oog voor de interactie tussen duurzaam/gezond waarbij (iv) interventies getoetst worden in real life setting (v) op langere termijn en (vi) passend in (nieuwe) businessmodellen van supermarkt en producenten. Daarmee draagt de PPS bij aan de MMIP D2, dat beoogt om te faciliteren dat de Nederlandse bevolking in goede gezondheid opgroeit en ouder wordt door het creëren van een gezonde omgeving. Hierbij moet de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze worden.

Relatie met missie (Motivatie)

Deze PPS draagt bij aan deelprogramma “Consumentengedrag voor gezonde en duurzame keuzes”, waarin gevraagd wordt om meer begrip van de psychologische processen die, via (on)bewuste keuze, leiden tot consumptie; deze inzichten worden gebruikt om instrumenten te ontwikkelen die meer duurzame en gezonde keuzen stimuleren. Het gaat om de verandering van de (sociale) omgeving waarin een consument verkeert en die haar/hem al of niet tot bepaalde keuzen verleidt speelt hierin een grote rol. Het draagt bovendien bij aan de twee prioriteiten (i) Mogelijkheden om (on)bewust keuzegedrag van consumenten te sturen door veranderingen in de informatie rond voeding, in de omgeving of in economische parameters en (ii) Manieren om gezonde en duurzame innovaties te ontwikkelen die afgestemd zijn op toekomstige wensen en behoeften van consumenten, en daardoor geaccepteerd worden.

Geplande acties

De planning is inmiddels vertraagd – zie volgend punt – en in september 2021 wordt de planning definitief aangepast. De activiteiten van WP1 en WP2 – waarin de interventie is voorbereid en gevoed met inzichten uit literatuur en praktijk zijn in 2019 uitgevoerd, ook is een de opzet van de te ontwikkelen interventie uitgedacht en bediscussieerd met de PPSpartners. Echter, vervolgens heeft de corona-crises een rem gezet op de daaropvolgende stappen. In de laatste bijeenkomst van de PPSpartners is besloten om in augustus een nieuwe planning te maken op basis van de dan heersende situatie. Een aantal overwegingen ligt hieraan ten grondslag, namelijk: (i) de retail – waar de interventie uitgetest wordt – heeft haar prioriteit bij de logistiek van de meeromzet en -verkoop in minder beschikbare winkelruimte; al hun aandacht gaat naar dit logistieke vraagstuk uit en minder prioriteit wordt gelegd bij onderzoek, (ii) consumenten hebben nu een “niet-normale” mindset bij het doen van boodschappen – hun gedrag wordt ook beïnvloed door de mindere corona-ruimte die hen gegeven is en daarmee zijn de uitkomsten van de interventie-testen minder/niet representatief voor “normaal” gedrag, (iii) de PPSpartners verwachten een economische dip die ook leidt ander voedselaankoopgedrag. Het is daarom de wens van de PPSpartners om het werk later te vervolgen na eventuele aanpassing van de ideeën.