Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte meeldauw

Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte meeldauw

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18007

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Plant weerbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van duurzame gewasbescherming. De verdere ontwikkeling en toepassing van duurzame gewasbescherming is cruciaal gezien de resistentie van plagen en ziekten tegen chemische gewasbeschermingsmiddelen en de nieuwe EU-regelgeving welke verschillende pesticiden in de ban doet. Daarnaast wil de sector de afhankelijkheid en de milieulast tav gewasbeschermingsmiddelen duidelijk verlagen. In dit project wordt de natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw, een economisch belangrijke ziekteprobleem in de glastuinbouw, onderzocht. Laten wij van de natuur leren en onderzoeken welke biologische en/of chemische kenmerken achter de natuurlijke weerbaarheid zitten om deze vervolgens voor duurzame gewasbescherming van meeldauw in te zetten. Als modelgewas dient roos, echter de kennis kan vertaald worden naar andere gewassen met vergelijkbare meeldauwproblemen. De natuurlijke variatie in meeldauw weerbaarheid tussen rassen en verschillende plantleeftijden wordt geïnventariseerd. Vervolgens wordt naar de patronen van planteninhoudsstoffen die betrokken zijn bij weerbaarheid tegen meeldauw gekeken. Metabolietenprofielen zullen gemeten worden met de eco-metabolomics aanpak welke tot nu toe succesvol is toegepast in het identificeren van inhoudsstoffen gerelateerd aan weerbaarheid tegen trips. Obligaat biotrofe schimmels, zoals echte meeldauw, zijn voor hun overleving afhankelijk van de cel-inhoudsstoffen van hun levende waardplanten. Daarom is deze groep schimmels uiterst geschikt voor de eco-metabolomics aanpak. Als de achterliggende kenmerken van de weerbaarheid bekend zijn kunnen deze op verschillende manieren in de gewasbescherming toegepast worden: Gerichte sturing van omgevingsfactoren zoals lichtkwantiteit en kwaliteit, voeding en inzet van elicitoren kunnen de weerbaarheid tegen meeldauw in vatbare planten induceren door aanpassing van de gevonden betrokken patronen. Metabolietenpatronen betrokken bij de weerbaarheid tegen meeldauw kunnen als basis dienen voor het meten van plant weerbaarheid. Ook kan deze kennis vervolgens gebruikt worden om specifieke betrokken inhoudsstoffen te identificeren om groene gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen. Dit samen leidt tot een duurzame geïntegreerde aanpak van meeldauw en reductie van door meeldauw veroorzaakte verliezen. De bereikte resultaten zouden vervolgens sector breed toegepast kunnen worden op andere gewassen en biotrofe schimmels. Om dit te toetsen worden metabolietenprofielen van gerbera rassen gemeten en deze met de metabolietenpatronen van weerbaarheid tegen meeldauw in roos vergeleken. Kennis en sturing van weerbaarheidskenmerken leidt tot een duurzame beheersing van plantenziekten in de gesloten teelten en versterkt de voortrekkersrol van de Nederlandse tuinbouw. Daarnaast biedt het nieuwe economische kansen voor bedrijvigheden in ontwikkeling van weerbaarheidsmerkers en ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Doel van het project

- Verlaging van de afhankelijkheid en de milieulast tav gewasbeschermingsmiddelen
- Begrijpen en implementeren van natuurlijke processen van plantafweer om tot gezonde en robuuste teelsystemen te komen

Relatie met missie (Motivatie)

Kennis en sturing van weerbaarheidskenmerken leidt tot een duurzame beheersing van plantenziekten in de gesloten teelten en versterkt de voortrekkersrol van de Nederlandse tuinbouw. Daarnaast biedt het nieuwe economische kansen voor bedrijvigheden in ontwikkeling van weerbaarheidsmerkers in de plantenveredeling en ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Geplande acties

Het project genereert kennis over morfologische kenmerken en plantweerbaarheidsstoffen tegen echte meeldauw en hun toepassing voor de inductie van natuurlijke weerbaarheid in vatbare planten. Concreet worden de volgende resultaten opgeleverd:
- Inventarisatie meeldauw weerbaarheid tussen rassen en tussen leeftijdsfasen binnen een ras.
- Identificatie van chemische metabolietenpatronen die betrokken zijn bij weerbaarheid tegen echte meeldauw.
- Verhoging van weerbaarheid tegen meeldauw in vatbare planten gebaseerd op de gevonden metabolietenpatronen middels gerichte sturing van omgevingsfactoren, voeding en elicitors.
- Vergelijking van gevonden metabolietenpatronen met patronen van gerbera voor toepasbaarheid naar andere glastuinbouw gewassen.