One Health For Meat Products (vervolg)

One Health For Meat Products (vervolg)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19128

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Infecties met de parasiet Toxoplasma gondii komen wereldwijd veelvuldig voor en veroorzaken een hoge ziektelast bij mensen. De consumptie van vlees met levensvatbare Toxoplasma weefselcysten wordt beschouwd als één van de belangrijkste bronnen voor een infectie in mensen.

In tegenstelling tot vers vlees ondergaan rauwe vleesproducten meestal een bewerking, inclusief zouten en mengen met andere additieven zoals natriumacetaat en natriumlactaat. Deze toevoegingen beïnvloeden de levensvatbaarheid van T. gondii.

De bioassay in muizen is de ‘gouden standaard’ om de aanwezigheid van levensvatbare T. gondii in vlees aan te tonen: de muizen worden ingespoten met een vloeibaar extract van vlees en raken al dan niet geïnfecteerd met Toxoplasma.

Een bioassay in muizen is een dierproef. Dergelijke proeven kennen nadelen. Ze duren lang, zijn maatschappelijk minder gewenst omdat er proefdieren gebruikt worden en ze zijn kostbaar. Een proefdiervrije (in vitro) methode waarmee levende Toxoplasma parasieten kunnen worden aangetoond is daarom gewenst.

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling en validatie van een celkweekmethode om de levensvatbaarheid van Toxoplasma parasieten in vleesproducten aan te tonen. Hierbij wordt het vloeibare extract van vleeswaren met T. gondii parasieten niet bij muizen ingespoten, maar op cellijnen aangebracht. Als in drie weken tijd de hoeveelheid Toxoplasma DNA toeneemt, zijn de parasieten vermeerderd en waren ze levend.

De bedoeling van dit project is om deze celkweekmethode te optimaliseren en te vergelijken met de muizenbioassay. Vervolgens is het de bedoeling ook om de celkweekmethode te gebruiken om na te gaan of de huidige procesmaatregelen voor de bereiding van vleesproducten voldoende effectief zijn om T. gondii af te doden of dat er aangepaste maatregelen noodzakelijk zijn. Uiteindelijk moet dit resulteren in veiliger vleesproducten voor de consument.

Doel van het project

Deze PPS valt onder de missie ‘Duurzame en veilige verwerking’ (D4) en het deelprogramma hiervan: ‘Veilige verwerking en veilige voedselketen’. Het ondersteunt de ambitie: ‘Vermindering van de ziektelast veroorzaakt door voedselgerelateerde ziekteverwekkers (zoönosen)’.

Relatie met missie (Motivatie)

T. gondii wordt nationaal en internationaal erkend als een belangrijke voedselpathogeen (EFSA, 2018). Ook wordt breed erkend dat beheersing van T. gondii risico’s van rauwe vleesproducten gewenst is.
Dit project is richtinggevend voor (1) de ontwikkeling van een in vitro methode als vervanging van de muisbioassay. Verder is het richtinggevend in de evaluatie van procesmaatregelen voor beheersing van T. gondii risico’s in rauw te eten vleeswaren (2).

Geplande acties

Beoogde resultaten zijn:
1. Optimalisatie celkweek (Q1 en Q2 2020).
In dit onderdeel van het project zullen experimenten plaatsvinden met de verschillende groeistadia van T. gondii. Tachyzoieten, weefselcysten en bradyzoieten zullen worden toegevoegd aan medium en aan weefseldigest. Protocollen voor digestie, kweek en effect van de toevoegingen op de celkweekmethode zullen worden getest.

2. Detectielimiet celkweek op tachyzoieten (Q3 2020)
Vervolgens zal de detectielimiet van de celkweek methode bepaald worden met tachyzoieten die worden verkregen uit celkweek. Levende en afgedode tachyzoieten zullen in verschillende hoeveelheden bereid en gemengd worden met elkaar en toegevoegd worden aan medium en aan weefseldigest van negatief vlees met en zonder toevoegingen.

3. Detectielimiet celkweek op bradyzoieten en weefselcysten (Q4 2020)
In dit onderdeel zullen dezelfde experimenten uitgevoerd worden als beschreven onder 2 maar dan met bradyzoieten en weefselcysten.

4. Celkweek op vlees van experimenteel geïnfecteerde dieren (Q1 en Q2 2021)
In dit onderdeel zullen schapen experimenteel geïnfecteerd worden met T. gondii. De infectie zal serologisch vervolgd worden en tien weken na infectie zal het hart, middenrif, spiervlees verzameld worden. Weefseldigest zal gemaakt worden, en in verschillende verhoudingen gemengd worden met negatief vleesdigest van runderen en varkens voorafgaand aan inoculatie op celkweek. De concentratie T. gondii DNA wordt bepaald met de MC-qPCR op de vleesdigesten. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de detectielimiet van de celkweek bij het gebruik van geïnfecteerd vlees.

5. Bepalen afdoding T. gondii door procesmaatregelen met de celkweek (Q3 en Q4 2021)
Vlees van T. gondii geïnfecteerde schapen zal verkregen worden zoals hierboven beschreven onder 4. Het vlees met de weefselcystes zal onbehandeld en na behandeling volgens een aantal geselecteerde procesmaatregelen (combinaties van NaCl, natriumlactaat en acetaat) worden gedigereerd en getest op de aanwezigheid van T. gondii parasieten met celkweek.

6. Bepaling detectielimiet en confirmatie effectiviteit procesmaatregelen door vergelijking celkweek en muisbioassay (Q1 en Q2 2022)
In dit onderdeel zal de detectielimiet bepaald worden van de celkweek en vergeleken worden met de detectielimiet in een muisbiossay. Voor dit experiment zal het digest van vlees van geïnfecteerde schapen in verschillende verhoudingen worden gemengd met vleesdigest van negatieve dieren en worden ingezet in celkweek en muisbioassay. Ook zullen de procesmaatregelen die in onderdeel 5 effectief leken af te doden opnieuw worden getest in de celkweek met daarnaast confirmatie in de muisbioassay. Van de procesmaatregelen waarbij in onderdeel 5 is gebleken dat nog levende T. gondii kon worden gekweekt wordt een selectie herhaald.

7. Modellering afdoding T. gondii door procesmaatregelen (Q3 en Q4 2022)
Aan de hand van de resultaten uit onderdeel 5 en 6 zal een model worden ontwikkeld waarmee ook de afdoding van T. gondii bij tussenliggende concentraties kan worden voorspeld.

8. Resultaten delen en publiceren (Q3 en Q4 2022)
In dit laatste deel van het onderzoek zullen de resultaten met de verschillende procesmaatregelen en het voorspellend model na instemming van alle partners ook gedeeld worden met de producenten van vleeswaren. Deze gegevens worden ook gedeeld met de toezichthouders op de beheersing van voedselveiligheid ten aanzien van T. gondii, zodat zij dit mee kunnen nemen bij beslissingen over de benodigde beheersmaatregelen voor vleeswaren die rauw geconsumeerd kunnen worden. Verder worden de resultaten opgeschreven in vakbladen en wetenschappelijke publicaties. Ook worden ze gedeeld op congressen door lezingen en posterpresentaties.