Ontwikkeling van betrouwbare, kosteneffectieve protocollen voor het aantonen van ziekteverwekkers

Ontwikkeling van betrouwbare, kosteneffectieve protocollen voor het aantonen van ziekteverwekkers

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18025

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

01/07/23

Samenvatting

De Nederlandse champignonproductie is na de Verenigde Staten, China en Polen de grootste in de wereld. De champignonsector lijdt jaarlijks grote verliezen door de aanwezigheid van ziekteverwekkers die meekomen met compost en dekaarde. Het middelenpakket om ziekten en plagen in de champignonteelt te beheersen wordt steeds kleiner. In verband met ziektepreventie is een controle op de aanwezigheid van ziekteverwekkers voor aflevering van de substraten bij de productietelers zeer gewenst, maar betrouwbare bemonstering- en analyse protocollen hiervoor ontbreken. Dit is gerelateerd aan de lage dichtheden van de pathogenen in de substraten, het beperkte volume van het substraat dat kan worden bemonsterd, en de onbekendheid met de verdeling van de ziekteverwekker (mate van aggregatie) in het substraat. Dit project beoogt de ontwikkeling van betrouwbare, kosteneffectieve protocollen voor het aantonen van ziekteverwekkers van champignon (Agaricus bisporus) in teeltsubstraten (compost en dekaarde). Tijdens het project worden voor belangrijke ziekteverwekkers in dekaarde (Pseudomonas gingeri) en compost (Trichoderma aggressivum/Brown Cap Mushroom Virus(BCMV)) achtereenvolgens: 1. de analyse methode geoptimaliseerd, 2. de verdeling van de ziekteverwekker in de substraten vastgesteld tijdens de verschillende fasen van transport en productie, 3. de schadedrempel van de ziekteverwekkers in compost bepaald, en 4. protocollen vastgesteld die samen met het bedrijfsleven worden geëvalueerd.

Doel van het project

Bodemgebonden pathogenen geven in veel teelten grote schade. De ontwikkeling van betrouwbare bemonsteringsmethoden voor bulksubstraten is essentieel in de ontwikkeling van gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen. Tijdige herkenning van besmettingen zal naar verwachting leiden tot minder gebruik gewasbeschermingsmiddelen en minder verlies van kostbare productiemiddelen.

Geplande acties

De volgende resultaten worden beoogd:
- Ontwikkeling van gevoelige, kwantitatieve assays voor groene schimmel (Trichoderma), en Brown Cap Mushroom Virus
- Ontwikkeling van DNA-extractie methoden uit grote volumina compost en dekaarde i.v.m. diagnostiek
- Ontwikkeling van ‘verrijkingsprotocollen’ voor de veroorzakers van schimmel, bacterie en virusziekten in de champignons
- Ontwikkeling van een bemonsteringsprotocol op basis van kennis over de verdeling van het pathogeen in compost en/of dekaarde
- Overdracht van kennis op het gebied van diagnostiek (inclusief bemonstering) naar de partners

Naam projectleider

Jan van der Wolf