Optimalisatie raffinage plantaardige olieën en vetten

Optimalisatie raffinage plantaardige olieën en vetten

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16002

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

3-MCPD is een chemische stof die de laatste jaren onder de aandacht staat van de voedingsmiddelenindustrie, (inter)nationale autoriteiten en de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). 3-MCPD kan gevormd worden tijdens de raffinage van het veel gebruikte palmolie, maar ook bij andere oliën. Naast esters van 3-MCPD kunnen ook esters van 2-MCPD en glycidol gevormd worden in dit proces. Deze stoffen zijn in bepaalde mate toxisch en het is daarom van belang dat de gehalten in voeding geminimaliseerd worden. Door de condities tijdens raffinage aan te passen kan de vorming van deze stoffen verminderd worden. Het is echter nog niet duidelijk welke condities het meest effectief zijn. Dit project onderzoekt deze kennishiaten door diverse raffinagecondities te testen in een pilot-plant en of ze toepasbaar zijn op een breed scala aan plantaardige oliën en vetten.
Doelgroep:
Op basis van de expertise en methodieken ontwikkeld in dit project kunnen bedrijven in de plantaardige oliesector en overheden geadviseerd worden over de meest effectieve mitigatiestrategieën voor het minimaliseren van deze ongewenste contaminanten.
De partners in het project kunnen met deze kennis betere raffinagemethoden ontwikkelen, zodat de procescontaminanten beheersbaar blijven. De raffinagepartner in het project (SRC Special Refining) kan daarmee raffinage aanbieden in de markt waarmee de procescontaminanten onder de veilige limieten blijven. De andere partners (Spack special trading en Care Natur) kunnen hiermee veilige olieproducten in de markt aanbieden.
Doelstellingen project
Dit project heeft als doel om de raffinageproces van plantaardige oliën te verbeteren voor minimalisatie van procescontaminanten en een optimale productkwaliteit. Hiervoor dienen methodieken ontwikkeld worden waarmee deze contaminanten gemeten kunnen worden, en wordt een pilot plant geoptimaliseerd waarmee mitigatiestrategieen getest kunnen worden voor diverse plantaardige oliesoorten.
Beoogde resultaten
• Een overzicht van processingcondities met optimale kwaliteit van het eindproduct en geminimaliseerde procescontaminanten
• Meetmethoden voor bepaling van 2-, 3-MCPD(esters) en glycidol (glycidyl esters), en de reactieintermediairen.
• Een overzicht van het reactienetwerk en kinetiek vanuit de multi-response kinetische modellen
• Rapportages en workshops over de meest kansrijke aanpakken voor reductie van 2-, 3-MCPD(esters) en glycidol (glycidyl esters)

Doel van het project

Het project heeft als hoofddoel om de het raffinageproces van biologische plantaardige olieen te optimaliseren met het oog op minimalisatie van de procescontaminanten. Voor het verwezenlijken van dit doel zijn de volgende deeldoelstellingen geformuleerd:

1. Design van mitigatiestrategieën voor reductie van 3-MCPD-esters, 2MCPD-esters en glycidol-esters
2. Strategieën testen in een experimentele gevalideerde raffinage pilot plant en doorvertalen naar een full-scale raffinage
3. Het ontwikkelen van meetmethodes voor 3-MCPD(esters), 2-MCPD(esters) en glycidol (glycidyl esters) en hun reactie intermediairen

De ontwikkelde meetmethodes (3) dragen bij aan het vroegtijdig signaleren van de procescontaminanten in de plantaardige olieeen. De ontwikkelde kennis (1,2) v.w.b. het mitigeren van de contaminanten tijdens de raffinage draagt bij aan het beheersen van de veiligheid er van in de producten, en de veiligheid van het geproduceerde voedsel verderop in de keten.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project draagt bij aan een betere beheersing van voedselveiligheidsgevaren, doordat mitigatiestrategieen ontwikkeld worden die zorgen dat de ongewenste contaminanten op veilige niveaus blijven tijdens de olieraffinage. Dat draagt daarmee bij aan de beheersing van de voedselveiligheid in de keten omdat eindgebruikers en verwerkers grondstoffen aangeleverd krijgen die voldoen aan de geldende normen, wat hen in staat stelt om veilige producten te fabriceren. Daarnaast is dit project gericht op de biologische plantaardige olieketen, en daargt daarmee bij aan een substantieel duurzamer (en veiliger) voedselaanbod.

Geplande acties

De meetmethode voor deze contaminanten is ontwikkeld en gevalideerd. Deze is nu ook officieel gepubliceerd, als onderdeel van de publicatie genoemd onder 4.3.1. Er is tevens een identificatiemethode ontwikkeld voor chemische tussenproducten die uiteindelijk leiden tot de vorming van contaminanten. Deze methode wordt momenteel toegepast om de vormingsmechanismes van de procescontaminanten beter te onderzoeken.