Point of Need Testing (PoNT) voor transparante, duurzame productieketens

Point of Need Testing (PoNT) voor transparante, duurzame productieketens

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19244

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Duurzaamheid is de pijler van gezond en toekomstbestendig ondernemen. In navolging op het klimaatakkoord hebben diverse sectoren convenanten gesloten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De landbouw heeft daarin haar eigen uitdagingen: reduceren van het gebruik van pesticiden en contaminanten, maar wel veilige dierlijke en plantaardige productieketens. Tegelijk moet er aandacht zijn voor nieuwe klimaat-gerelateerde uitdagingen: oprukkende plagen/pathogenen door een veranderend klimaat. Duurzame productie is alleen haalbaar als alle stakeholders individueel en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Monitoring door overheden en investeerders, zelfcontrole door productiebedrijven in de keten, en kritische bevraging door consumenten, zijn nodig om duurzaamheid richting en snelheid te geven. De rol van WUR in het mogelijk maken van duurzame, veilige en transparante ketens is ontwikkelen en aanleveren van high-tech detectie-technologie in de vorm van eenvoudig hanteerbare slimme sensoren voor het betrouwbaar meten van contaminanten en pathogenen, voor surveillance en zelfcontrole op de productielocatie, of zelfs thuis. Het doel van dit project is het ontwikkelen van Point of Need Testing (PoNT), methoden waarmee productieketens in het kader van zelfcontrole parameters voor duurzaamheid en veiligheid kunnen meten. PoNT is essentieel om in de productieketens vast te stellen of aan ketenbreed afgesproken standaarden wordt voldaan, en welke interventies in productieprocessen nodig zijn om de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van producten te waarborgen of te verbeteren, of betere keuzes te maken ten aanzien van de gezondheid van voedingsproducten.

Doel van het project

Dit project is ondergebracht onder MMIP Smart technologies 1. Technisch gaat het om ontwikkeling en implementatie van Point of Need testen, waarmee bedrijven in hun eigen productie- of handelsketen de kwaliteit van producten kunnen monitoren als onderdeel van hun zelf-controle en kwaliteitssysteeem op basis van Milieu/Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO) . Bijvoorbeeld producten vrij van pesticiden (WP1) of toxines (WP3), omdat dit essentieel voor het onderling vertrouwen tussen handelspartners of tussen leverancier en consumenten. Hiermee draagt dit project ook bij aan het de KIA missie ‘Trusted food supply chains’ binnen D gezond en gewaardeerd en veilig voedsel. Met de ontwikkeling van relatief makkelijk toepasbare testen (WP1, 3) of adoptie van nieuwe sensortechnologie voor consumententesten en voor gerbuik in combinatie met een smartphone (WP2) is het project verbonden aan het Deelprogramma’ Smart Technology voor meten, beslissen en handelen op meer gedetailleerde schaal’. In dit project is dat met name gericht op producenten (WP3), handelspartners in de handelsketen (WP1) en consumenten (WP2). WP1 en 3 zijnook verbonden aan inhoudelijke missies zoals snelle detectie van pathogenen en contaminanten (MMIP D3). WP2 is verbonden aan beheersing van chronische en voedselgerelateerde ziekten, waarbij de inzet van smart technologies helpt om gezondheidswinst voor consumenten te leveren (MMIP D2)

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project is ondergebracht onder MMIP Smart technologies 1 omdat het technologie onwikkeld die ondernemers en consumenten helpt om de kwaliteit van producten te evalueren en op basis daarvan beslissingen te nemen over de aankoop van producten. Dit past naadloos in de behoefte van consumenten en bedrijven naar grotere transparantie in de voedselproductieketen (nummer 1 trend voor 2021, VMT 24 nov. 2020) en grotere mate van beoordelingsbekwaamheid door ketenpartners en consumenten met behulp van zelfcontrole instrumenten. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten, de competente autoriteiten controleren dat (maar hebben daar onvoldoende middelen voor en onvoldoende overzicht), de consument wil zelf controleren of de informatie betrouwbaar en transparant is. Dit tripartite krachtenveld is voorwaardelijk om ketens en producten duurzaam, veilig en transparant te maken. Dit project ontwikkeld technologie die dat voor een aantal thema’s en ketens mogelijk maken: zelfcontrole op pesticide vrije productieketen (WP1); gezonde voedselkeuze door consumenten (WP2), zelfcontrole instrumenten voor toxine en pathogeenvrije mosselteelt.

Geplande acties

WP1
Jaar 1: Inventarisatie en karakterisering van antilichamen
Jaar 2: Ontwikkeling Mono sensoren voor Dirty Nine pesticiden
Jaar 3: Ontwikkelen van Multiplex sensor voor Dirty Nine
Jaar 4: Valideren Multiplexsensor
Jaar 4: Training/praktische toepassing van telers en handelaren in plantenketen
Jaar 4: Marktanalyse voor toepassingsmogelijkheden voor de sensor en Valorisatieplan voor de prototype sensorTussenresultaten worden gerapporteerd in interne rapporten. In jaar vier wordt de sensor klaargemaakt voor gebruik door de ketenpartijen: middels training, workshops en een valorisatieplan .

WP2
Het doel van WP2 is de ontwikkeling van 1) een Point of care (POC) test om insuline en C-Peptide te meten, en 2) een 'gepersonaliseerde voedingsadviesmodule' dat op bais van de meetgegevens een voedings- en supplementadvies geeft. Om dit te bereiken moeten eerst antilichamen worden geproduceerd en geselcteerd en met deze antilichamen zal laterale flowtest worden ontwikkeld. Deze tests zullen worden geïntegreerd in het bloedafname- en testapparaat van Midge (een van de partners) waarin de multispectrale sensor van ams (een van de partners) zal worden geïntegreerd. Met succes ontwikkelde testmethoden zullen worden geëvalueerd met echte bloedmonsters die zijn gekarakteriseerd voor relevante biomarkers. Om de gemeten insuline- en C-Peptideniveaus te gebruiken als input voor het genereren van een persoonlijk voedingsadvies, moet de relatie tussen voedselinname (voedingswaarden) en deze metingen worden vastgesteld. Methoden die geslaagd zijn voor de prestatietesten worden gevalideerd in combinatie met de voedingsadviesmodule. Senova zal betrokken worden bij de opschaling van de productie van de tests.
Taak 1 (Y1): Inductie en selectie van specifieke antilichamen (BSD). Antilichamen zullen worden ontwikkeld voor humane insuline en C-Peptide.
Taak 2 (Y1-2). Ontwikkeling van prototype insuline- en C-Peptide-specifieke eenstapstests (BSD).
Taak 3 (Y1-2). Verdere ontwikkeling van het bloedafname- en testapparaat (MID).
Taak 4 (Y1). Integratie van een geïntegreerde optische module in het bloedafname- en testapparaat (AMS, MID).
Taak 5 (Y1-2). Integratie van specifieke tests in het bloedafname- en testapparaat (MID,SEN,BSD).
Taak 6 (Y2). Ontwikkeling van een zeer gevoelige diagnostische pathway flow cartridge (SUR,BSD).
Taak 7 (Y2). Integratie van bloedafnameapparaat en de pathway flow cartridge (MID,SUR).
Taak 8 (Y3). Haalbaarheidsstudie over het grootschalige productiepotentieel van de testmethoden (SEN,MID,AMS).
Taak 9 (Y2). Het bouwen van een kennismodel dat insuline en C-Peptide niveaus correleert met voedingsinname (WFI).
Taak 10 (Y3): Onderzoek naar de prestaties van de verschillende testmethoden met echte bloedmonsters (BSD).
Taak 11 (Y3). Validatie van testmethoden die de prestatietests hebben doorstaan in combinatie met een voedingsadviesmodule (BSD,WFI,MID,SEN,SUR).
Taak 12 (Y2-3). Inter-WP best practices - Analyse van de toepasbaarheid van gevalideerde testplatforms in andere workpackages (BSD,WFI,MID,AMS,SEN,SUR).

WP3
Ontwikkeling on-site “bead-based” immunoassays voor toxine analyse
- Jaar 1. Overzicht beschikbaarheid antilichamen ten behoeve van “bead-based” immunoassays voor toxineanalyse.
- Jaren 2-4. SOPs “bead based” multiplex immunoassays: uitbreiding singleplex assay (TTX) met additionele (gereguleerde) toxines (bij beschikbaarheid, anders optie om middelen in te zetten om bijvoorbeeld antilichamen en conjugaten zelf te maken).
Jaar 2 SOP additioneel gereguleerd toxine ‘A’.
Jaar 3 SOP additioneel gereguleerd toxine ‘B’.
Jaar 4 SOP additioneel gereguleerd toxine ‘C’.
- Jaren 2-4. Validatie assay additioneel gereguleerd toxines en benchmarken tegen huidige referentie technieken.
Jaar 2 validatie assay additioneel gereguleerd toxine ‘A’.
Jaar 3 validatie assay additioneel gereguleerd toxine ‘B’.
Jaar 4 validatie assay additioneel gereguleerd toxine ‘C’.

Ontwikkeling on-site DNA/RNA gebaseerde technieken voor detectie norovirus
- Jaren 1-2 .Ontwikkelen DNA/RNA gebaseerde testen voor norovirus als basis voor bredere applicatie toepassingen (RT-RPA / LAMP / bead-based / PCR).
- Jaren 2-3. Validatie norovirus test.
Monitoring water kwaliteitsparameters
- Jaren 1-4. Trendanalyses en koppeling kwaliteitsparameters ferrybox data van proceswater aan algen, virussen en toxinen (continu).
Toepassen on-site diagnostiek en disseminatie
- Jaren 2 en 4. Training ontwikkelde methoden voor non-experts.
- Jaren 2 en 4. Twee jaarlijkse bijeenkomst met sector, overheid en betrokken onderzoekers en halfjaarlijkse disseminatie resultaten naar alle geïnteresseerden.
- Jaren 2 en 4. Ontwikkeling van valorisatieplan ontwikkelde testen