Pork Quality and Safety Assessment Tools (PorQSAT)

Pork Quality and Safety Assessment Tools (PorQSAT)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19176

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Voor de varkenssector is het van belang om de slacht- en vleeskwaliteit evenals de productveiligheid beter te kunnen voorspellen en hierop te kunnen sturen. Hiervoor is er een behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en applicaties die boerderij-, keten- en marktdata kunnen koppelen aan kwaliteit en veiligheid van varkensvlees.

Doel van het project

Doel van de uit te werken PPS is het ontwikkelen van nieuwe applicaties voor het voorspellen, meten en sturen op slacht- en vleeskwaliteit voor diverse marktconcepten en de productveiligheid te kunnen borgen. Het gaat hierbij om zowel Big Data analyse & Prediction tools als ook nieuwe technieken om de vleeskwaliteit van de belangrijkste karkassnitten in de slachtlijn online te kunnen meten en op herkomst te kunnen identificeren evenals input te leveren voor een meer risico gebaseerd monitoringsprogramma voor de varkenssector.

Relatie met missie (Motivatie)

Met dit voorstel wil het consortium een bijdrage leveren aan de ambities en doelen van de topsector Agri&Food en in het bijzonder aan de missie “Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel”. De PPS sluit aan op o.a. de prioriteiten van subthema 3 (methodieken en technologische innovaties vroegtijdige signalering voedselveiligheid) en subthema 4 (signalering en beheersing risico’s dierenwelzijn en –gezondheid in de keten in relatie met productveiligheid én
productkwaliteit; de relatie houderij-, transport- en slachterij omstandigheden van dieren op vleeskwaliteit).

Geplande acties

Bij de uitwerking van het programma wordt uitgegaan van de volgende deliverables, op te leveren producten:
• Inventarisatie en rapportage m.b.t. het geautomatiseerd vastleggen van data m.b.t. omstandigheden uit de boerderij-, transport- en slachterijfase die bepalend zijn voor de uiteindelijke slacht- en vleeskwaliteit. Naast boerderijfactoren (met name genetica, voerstrategie, diergezondheid & welzijnsmaatregelen) wordt hierbij ook nadrukkelijk gekeken naar rust-, welzijn bevorderende condities voor de dieren tijdens transport tot en met het moment van bedwelmen in de slachterij;
• Aan de hand van voorgaande worden datamodellen ontwikkeld m.b.t. het voorspellen en bijsturen op slacht- en vleeskwaliteit vanaf het boerenerf aan de hand van (historische) ketendata enerzijds en trends m.b.t. marktconcepten (als het huidige Balance) anderzijds;
• Resultaten uit de voorgaande studies worden uitgewerkt in een functioneel en technisch ontwerp voor de toepassing van voorspellende modellen binnen Keteninformatiesystemen. Deze modellen richten zich specifiek op de monitoring, borging en terugkoppeling van slacht- en vleeskwaliteit t.b.v. ketenpartners en afnemers;
• Inventarisatie en rapportage m.b.t. ketendata gerelateerd aan voedselveiligheid. Hierbij worden bv. bedrijfskenmerken van varkenshouderijen evenals monitoringsdata uit de slachtfase aan elkaar gekoppeld via te ontwikkelen datamodellen zoals Baysiaanse Netwerken (BN).
• Rapportage markt- en technologische perspectieven van innovatieve sensor- en identificatietechnieken in de slachtlijn voor monitoring en evaluatie vleeskwaliteit voor de belangrijkste karkassnitten (o.a. hammen). Hierbij wordt tevens ingegaan op de benodigde keten datakoppelingen en stuurmogelijkheden vanuit fokkerij, voeding, houderij en transportomstandigheden.