Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV)

Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16204b

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/06/17

Einddatum

30/06/22

Samenvatting

In december 2016 is het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij bekrachtigd door veel betrokken partijen, waaronder de veehouderijsector, de overheid en de kennisinstellingen. Het is een Triple Helix Manifest om de lokale bijdrage van de veehouderij op de luchtkwaliteit te verminderen en tegelijk te borgen dat de veehouderij duurzaam toekomstbestendig is.
De aanleiding voor deze samenwerking zijn de relatief hoge concentraties in FoodValley van o.a. fijnstof, geur en ammoniak en de lokale bijdrage van de veehouderij daarin, gecombineerd met berichtgeving over gezondheidseffecten.
Met het Manifest hebben de partijen een gezamenlijke route uitgezet met grofweg twee sporen:
• Bestuurlijk: Optimalisatie/kansen benutten binnen vergunningverlening, scenarioberekeningen, afstemming en aanpassing regelgeving rijksoverheid.
• Praktijk: Kennis verzamelen en delen over emissiereducties, innovaties bevorderen en faciliteren, meetmethodes en -strategieën testen en verbeteren.

De afgesproken ‘praktijk-route’ is de directe aanleiding voor de oprichting van een Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV). Onder de vlag van dit PEV willen de partners voortvarend samenwerken aan het versneld ontwikkelen en praktijkrijp brengen van haalbare en betaalbare (stof) emissie reducerende maatregelen en stalsystemen. Hiertoe worden praktijkproeven op met innovatieve technieken verricht op pluimveebedrijven.

Doel van het project

De aanleiding voor het project zijn de relatief hoge concentraties in FoodValley van o.a. fijnstof, geur en ammoniak en de lokale bijdrage van de veehouderij daarin, gecombineerd met berichtgeving over gezondheidseffecten.

Doelstelling
Het centrale doel vanuit het in december 2016 ondertekende Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de Regio Foodvalley, is om voortvarend te komen tot een voldoende brede lijst van haalbare en betaalbare praktisch toepasbare (stof) emissie reducerende maatregelen voor nieuwe en bestaande stallen, zodat er binnen afzienbare tijd daadwerkelijk aanvullende emissiereductie plaatsvindt.
De FoodValley gemeenten zullen deze lijst gebruiken bij de vergunningverlening op grond van het vastgestelde Interimbeleid, zodat veelbelovende technieken sneller beschikbaar komen voor de ondernemers in FoodValley. Dus ook voordat technieken formeel door de minister aan de lijst met stalsystemen zijn toegevoegd.
Daarnaast willen de Manifestpartners op basis van die lijst afspraken maken over het toepassen van emissie reducerende maatregelen bij een APK voor bestaande stallen.
Via de reguliere weg van ministeriële aanwijzing of certificering komen de technieken uiteindelijk beschikbaar voor agrariërs in de rest van Nederland. Maar ook op dat vlak heeft het Manifest een helder doel: snellere erkenning, onder andere door nieuwe meetmethodes en slimme meetstrategieën.
De Manifest-partners zullen daarom ook werken aan erkenning van tijdens de pilots uitgeteste alternatieve meetmethoden en meetstrategieën, die voldoende betrouwbaar blijken, goedkoper en/of sneller zijn.
Daarvoor zijn de volgende deel-doelstellingen onderscheiden:
• Kennisoverdracht en verbinding op het vlak van beschikbare emissie reducerende technieken tussen ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen, zodat kennis toegankelijk wordt en voorkomen wordt dat ‘ hetzelfde wiel meerdere keren wordt uitgevonden’ of ‘ nogmaals in dezelfde valkuil wordt gestapt’
• Ontwikkeling van (nieuwe) haalbare en betaalbare emissie reducerende technieken faciliteren (door pilots [praktijkproeven] met inzet van kennis/onderwijs, leveranciers en veehouders), nadrukkelijk ook voor bestaande stallen;
• Benutten, en zo nodig ontwikkelen en testen, van eenvoudiger en goedkopere meetmethoden, zodat er op dat aspect een lagere drempel is om innovaties te ontwikkelen;
• Alternatieve meetmethoden en meetstrategieën ontwikkelen voor het formele meettraject zodat nieuwe technieken sneller erkend kunnen worden.

Relatie met missie (Motivatie)

Fijnstofreductie is een belangrijk maatschappelijk en politiek onderwerp, dat ook in de komende periode hoog op de agenda staat. In dit kader zijn en worden diverse initiatieven en projecten uitgevoerd. In het project PEV zijn de volgende activiteiten (m.n. geconcentreerd op de Food Valley) aan de orde:
• Ontwikkeling van (nieuwe) haalbare en betaalbare emissie reducerende technieken faciliteren (door pilots [praktijkproeven] met inzet van kennis/onderwijs, leveranciers en veehouders), nadrukkelijk ook voor bestaande stallen; de focus ligt op fijnstofreductie en op de leghennenhouderij.
• Benutten, en zo nodig ontwikkelen en testen, van eenvoudiger en goedkopere meetmethoden op fijnstof, zodat er op dat aspect een lagere drempel is om innovaties te ontwikkelen;
• Alternatieve meetmethoden en meetstrategieën ontwikkelen voor het formele meettraject zodat nieuwe technieken sneller erkend kunnen worden
Kennisoverdracht en verbinding op het vlak van beschikbare emissie reducerende technieken tussen ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen, zodat kennis toegankelijk wordt en voorkomen wordt dat ‘ hetzelfde wiel meerdere keren wordt uitgevonden’ of ‘ nogmaals in dezelfde valkuil wordt gestapt’.

Geplande acties

• Rapportages over de uitgevoerde werkzaamheden (kennisdeling, partijen verbinden, communicatie, coördinatie pilots), inclusief de (leer) ervaringen van het voorlopige PEV;
• Een breed werkplan dat gebruikt is, en zal worden, voor de uitvoering van pilots. Per pilot kan dit worden aangevuld tot een gedetailleerd meetplan met specifieke punten voor de betreffende techniek;
• De (tussen)resultaten van 10 pilots, waarin perspectiefvolle innovaties zijn beproefd (incl. metingen) op een aantal praktijkbedrijven, bij voorkeur legpluimveebedrijven. Met bijbehorende (vertrouwelijke) adviesrapporten voor zover gereed.
• Een projectbureau met daaraan gekoppeld kennisloket
• Communicatie uitingen en informatiebijeenkomsten