Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF17106

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn zeer efficiënte landbouwsector, laag gebruik van hulpbronnen en lage emissies en verliezen naar het milieu per kilogram geproduceerd voedsel. In de afgelopen decennia zijn indrukwekkende resultaten geboekt bij het verminderen van de milieu-impact.

Ondanks deze resultaten staat de Nederlandse landbouw voor grote uitdagingen om de doelen van de VN (Sustainability Development Goals), de EU en de Nederlandse overheid op het gebied van klimaatverandering, herstel van biodiversiteit, zoetwatergebruik en het sluiten van nutriëntenkringlopen te halen. Daarnaast ligt de acceptatie door consumenten en maatschappij onder druk en neemt het risico van zoönosen toe. Ondertussen staan veel boeren voor grote uitdagingen om een leefbaar inkomen te verdienen.

Een team van onderzoekers van de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Amsterdam, gecoördineerd door TiFN, onderzoekt hoe het Nederlandse landbouwsysteem regeneratief kan worden, met een positief effect op de natuur en de leefomgeving, en met gezonde verdienmodellen. Dit team werkt samen in een publiek-privaat samenwerkingsprogramma dat wordt gefinancierd door FrieslandCampina, Cosun, BO akkerbouw, Rabobank, Topsector Agri & Food en TiFN.

Doel van het project

Het onderzoeksprogramma levert de volgende zaken op:
• Een geïntegreerde lange-termijn-schets (voor 2050) van een regeneratief landbouwsysteem op nationale schaal; met positieve impact op bodem, water, klimaat, en biodiversiteit.
• Beoordeling van het verwachte effect van lopende initiatieven en bestaande ‘best practises’ ten aanzien van deze schets;
• Co-creatie van nieuwe toepassingen van regeneratieve landbouw;
• 'Proof of principle' van een regeneratief landbouwsysteem voor Nederland met solide businessmodellen: meerdere gekwantificeerde scenario's conform de schets voor 2050;
• Wetenschappelijk onderbouwde en gekwantificeerde overgangsscenario's van het bestaande landbouwsysteem naar de schets voor 2050.
Het team van onderzoekers werkt samen met een praktijknetwerk van 20 boeren in Nederland. Dit netwerk vergemakkelijkt het delen van ervaringen tussen boeren, meet het effect van de ‘best practices’ en helpt onderzoekers van boeren te leren welke systemische veranderingen nodig zijn om een transitie naar regeneratieve landbouw mogelijk te maken.

Relatie met missie (Motivatie)

De integrale systeemvisie die ontwikkeld wordt in dit project is dwarsdoorsnijdend met een groot aantal MMIPs, met name op de werkgebieden kringlooplandbouw en klimaatneutrale productie.

Geplande acties

Het project bestaat uit een fundamenteel wetenschappelijk spoor (deliverables 1, 4 en 5) en uit een praktijkspoor (deliverables 2 en 3).