RENEW – Circulair ketenontwerp voor Eco-feed

RENEW – Circulair ketenontwerp voor Eco-feed

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20147

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

RENEW ontwerpt een integraal voedselsysteem voor toepassing van reststromen uit retail en out-of-home als diervoeder voor o.a. kippen en varkens. Het onderzoekt 1) onder welke voorwaarden een positieve business case mogelijk is vanuit economisch, milieu/klimaat en dierenwelzijn opzicht, 2) welke voorwaarden voor acceptatie door consument en ketenpartijen nodig zijn en 3) het optimaliseren van scenario’s voor ketenconcepten die bijdragen aan het tot stand komen van een circulair voedselsysteem.

Doel van het project

Het doel van RENEW is het ontwerpen van een integraal voedselsysteem voor het toepassen van rest- en zijstromen vanuit retail en out-of-home sector/organisaties als diervoeder (Eco-feed) voor non-ruminante diersoorten, waaronder kippen en varkens. Deze rest- en zijstromen van organische aard bevatten zowel vermijdbare als onvermijdbare voedselresten, die mogelijk dierlijke (bij-)producten bevatten.
Concreet wordt gewerkt aan de volgende vraagstukken:
1. Welke typen rest- en zijstromen kunnen op uniforme wijze worden behandeld en omgezet in veevoeder variërend van 100% plantaardige reststromen, stromen met zuivel- en/of ei-componenten, stromen uit distributie ketens, stromen uit keukens (met voorzieningen voor kwaliteit/veiligheidsbewaking)? Welke diervoeder(grondstoffen) worden door dergelijke stromen vervangen? Welke effecten kunnen aan de gebruikerskant (boerenerf) worden verwacht? Welke volumes zijn beschikbaar van zo’n stroom, en hoe beïnvloedt het volume en de samenstelling ervan de economische randvoorwaarden binnen de business case? Wat zijn duurzaamheidseffecten van Eco-feed ketens? Hoe kunnen effecten zoals circulariteit en broeikasgasemissies worden berekend voor een ketenontwerp, en wat zijn netto effecten, rekening houdend met effecten van gangbare afvalketen en levering van gangbare veevoeders?
2. Kun je met Eco-feed een business case maken die praktisch en juridisch haalbaar is en meerwaarde biedt in de markt? Is die meerwaarde te kwantificeren? Hoe verkrijg je acceptie van Eco-feed door ketenpartijen en consumenten in de ontwikkeling richting een circulair voedselsysteem?
3. Hoe kunnen Eco-feed ketenontwerpen voor kip en varken als voorbeeldconcepten worden uitgewerkt op basis van de circulaire voedselsysteem principes die zijn uitgewerkt in de business case en acceptatie door keten en consument?
RENEW sluit aan bij de MMIP Missie D: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, specifiek D4 ten aanzien van duurzame voedselververwerking in de keten en aanvullend D2 ten aanzien van het voorkomen van verliezen en verspilling en het tot waarde brengen van onvermijdbare zij- en reststromen voor o.a. diervoer. Het voorkomen en verminderen van voedselverspilling en het optimaliseren van het gebruik van biomassa is van cruciaal belang in de transitie naar een circulaire economie in agri-food. Naast het voorkomen van verspilling is het beter benutten van rest- en zijstromen een essentiële stap. Hier ligt een belangrijke rol voor de veehouderij om laagwaardige biomassa – zogenaamde ‘former foodstuffs’- om te zetten in hoogwaardige voedingsstoffen, in plaats van het te gebruiken voor vergisting, compostering of verbranding. RENEW heeft daarmee raakvlakken met onder meer het LNV realisatieplan voor kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord voor Landbouw en Landgebruik, de Nationale Eiwitstrategie en de Europese Farm to Fork Strategy. Eco-feed vervult daarbij een groot potentieel voor het verder circulair maken van het voedselsysteem door rest- en zijstromen in te zetten voor diervoeder. RENEW heeft ook raakvlak met andere MMIP missies, waaronder A3-prio 7 (Systeemoplossingen geschikt voor op of nabij het boerenerf) en D2-prio 27 (Transitie naar een meer duurzaam en gezond voedselaanbod en minder verspilling) doordat zij zowel stakeholders uit de primaire sector alsook consumenten in het project betrekt.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project levert inzichten op die van breder maatschappelijk belang zijn:
- Voorwaarden voor het inzetten van rest- en zijstromen, die nu nog onbenut blijven voor diervoeder (Eco-feed);
- Voorkomen van verliezen en verspilling in de keten van boer tot bord door hergebruik van deze onbenutte stromen, via toepassingen met een hoge economische en circulaire waarde;
- Verlagen van milieudruk en het vergroten van sociale acceptatie voor het inzetten van deze stromen via diervoeder voor humane consumptie;
- Bijdragen aan het vergroten van voederkwaliteit en dierenwelzijn voor landbouwhuisdieren;
- Voeden van het beleids- en wetgevende proces rondom rest- en zijstromen van diervoeder binnen het Nederlandse en Europese domein;
- Bijdrage aan de huidige klimaatopgave en het verder circulair maken van het voedselsysteem.
RENEW verbindt partners uit verschillende sectoren vanuit landbouw, diervoederproducenten, verwerkers van reststromen en maatschappelijke organisaties. Het project levert voor de betrokken partijen inzichten en ontwerpregels voor het ontwikkelen van nieuwe concepten, processen en producten voor grootschalige marktimplementatie:
- Kennis over de potentie (volume, voederwaarde) van huidige reststromen en de economische aantrekkelijkheid van het beoogde Eco-feed concept om de productie te verduurzamen
- Ketenconcepten met inbreng van flexibele, nieuwe grondstoffen, die een duurzaam, veilig en aantrekkelijk alternatief zijn voor (volledig) primaire grondstoffen (zowel NL als import)
- Specifieke mogelijkheden en belemmeringen bij verschillende keten-concepten, binnen verschillende transitiestappen naar een volledige circulaire voedselketen.
- Expliciet aandacht voor consumentenacceptatie van diervoeder met Eco-feed.
Bovenstaande uitkomsten van de PPS hebben een grotere reikwijdte dan alleen de partners. De PPS draagt bij aan de missie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door het sluiten van kringlopen en verminderen van verspilling door het inzetten van reststromen in diervoeder.

Geplande acties

• D1.1: Rapport met daarin een beschrijving van economische modellering voor Eco-feed, op basis van de resultaten van de literatuurverkenning, uitwerking van bedrijfsmodellen, economische parameters en kostenraming analyse (M12)
• D1.2: Rapport met daarin een beschrijving van de modellering van bepaling milieudruk voor Eco-feed, op basis van de resultaten van de literatuurverkenning, uitwerking van modellering en gekwantificeerde gegevens op verschillende schaalniveaus (M18)
• D1.3: Rapport met daarin uitwerking van economische haalbaarheid en milieudruk van verschillende Eco-feed scenario’s (M24)
• D2.1: Rapport Framework relevante houding- en gedragsaspecten van consumenten rondom acceptatie van Eco-feed (M6)
• D2.2: Rapport Inzet Co-creatie met consumenten voor Eco-feed proposities (M38)
• D2.3: Rapport ketenacceptatie Eco-feed (M42)
• D2.4: Rapport beleidsontwikkeling Eco-feed (M43)
• D3.1: Rapport operationele vereisten Eco-feed concepten (M18)
• D3.2: Rapport voorbeeld ketenconcepten Eco-feed (M42)
• D3.3: Rapport optimalisatie Eco-feed concepten (M45)

Naam projectleider

Sanne Stroosnijder