Robuust telen met biodiversiteit

Robuust telen met biodiversiteit

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV19160

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

1.1 Samenvatting
Door maatregelen te nemen die zijn gestoeld op natuurinclusieve landbouw en inzet van natuurlijke middelen wordt de schade door trips in uien tot een aanvaardbaar laag niveau beperkt. Hiermee wordt de inzet van breed werkende (schadelijke) insecticiden tijdens de teelt voorkomen. Op basis van de beschikbare kennis (literatuur) en aanvullend onderzoek komt er een trips beheersing strategie voor de praktijk beschikbaar waarin het vaststellen van de schadedrempel en keuze voor maatregelen en middelen zijn opgenomen. Hierbij is het noodzakelijk kennis te vergaren over de relaties plaag (trips) en natuurlijke vijanden en hoe deze te ondersteunen. Naast de opbouw van trips populaties in verschillende regio’s op basis monitoren in het veld worden weergegevens verzameld om de groei van populaties trips te volgen en te kunnen voorspellen. Ook de aanwezige biodiversiteit komt in beeld door een jaarlijkse biodiversiteit inventarisatie rondom de gekozen locaties ofwel uienpercelen. Door samenwerking met toeleveringsbedrijven (Agrifirm en CZAV) en adviseurs komt de kennis direct beschikbaar voor de praktijk. De doelen sluiten direct aan op de ambities in het Actieplan Plantgezondheid, BO akkerbouw is opdrachtgever en neemt de resultaten mee in haar communicatie.

Doel van het project

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft impact op de agro biodiversiteit, enerzijds op functionele biodiversiteit maar ook op natuur in brede zin. De afname van insecten is verontrustend. Het verminderen van insecticiden tijdens de teelt van landbouwgewassen vermindert de druk op de natuur en milieu. De teler streeft naar een goede opbrengst en kwaliteit van zijn gewassen. Door telers instrumenten en maatregelen aan te reiken die inpasbaar zijn, wordt het mogelijk om voldoende opbrengsten en kwaliteit van het geoogste product te realiseren.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project is mede gestoeld op de ambities in het Actieplan Plantgezondheid en sluit aan op de knelpunten in de akkerbouw, dit betreft trips in landbouwgewassen zoals uien, prei en kool.
Door biodiversiteit op het landbouwbedrijf functioneel te maken voor onderdrukken van plagen in het gewas, worden interventies met gewasbeschermingsmiddelen overbodig. Dit vraagt echter kennis van biodiversiteit en plaagontwikkeling in het gewas, met name het vaststellen van schadedrempels zijn van groot belang. Ook twee locaties (Flevoland en Z Holland) strokenteelt worden hierin gevolgd.

Geplande acties

1. Ontwerpen van robuuste teeltsystemen die gebruikt maakt van biodiversiteit en bij plaagbeheersing gebruikt maakt van IPM.
2. Trips Beheersing Strategie als instrument voor de praktijk (akkerbouwers & adviseurs) inclusief werkbare en getoetste schadedrempel bepaling.
3. Monitoring instrumenten die de plaag in het gewas volgt en deels voorspelt op basis van bekende gegevens (model).