Sensing the soil

Sensing the soil

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19095

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De bodem is de basis van een goed groeiend en gezond gewas. Dit geldt nog sterker voor meerjarige gewassen zoals appel en peer waar bomen vele jaren in dezelfde bodem staan. Om de bodem van goede kwaliteit te houden, is het nodig om betrouwbare, actuele en ruimtelijke informatie over bodemvocht, organisch stof en nutriënten te verkrijgen van het hele perceel. Op het ogenblik is dit slechts op zeer beperkte schaal beschikbaar. Op basis van deze informatie worden maatregelen toegepast die het gewas gezonder maken, die de nutriënten-emissie naar grond- en oppervlakte water verminderen (kringlooplandbouw) en die de teeltsystemen meer waterrobuust maken (klimaatbestendigheid).

Het doel van deze PPS is: het verhogen van de gezondheid, robuustheid, en klimaatbestendigheid van de fruitteeltbodems en verlaging van de nutriënten-emissie door betere informatie en nieuwe precisiemethoden om bodems te verbeteren.

Dit zal worden bereikt met de ontwikkeling van een bodemscanner die betrouwbaar nutriëntengehalten, pH, vochtgehalte, kleigehalte en bodemdichtheid bepaalt van de boomstrook. Daarnaast worden nieuwe vochtsensoren getoetst om het vochtgehalte in de loop van de tijd te bepalen met een betrouwbare vertaling naar de nu gebruikte zuigspanningsstreefwaarden. Tenslotte worden precisie machines ontwikkeld die op basis van taakkaarten stikstof, compost en organische mest gevarieerd toe kan passen.

Doel van het project

Duurzaam beheren van bodems (in de fruitteelt) door verhoogd organisch stof en efficiëntie van watergift.
Emissies van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater sterk verminderen.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project beoogt het verduurzamen van de fruitteeltbodems. Met behulp van precisietechnologie wordt de variabiliteit van de bodem in kaart gebracht en met precisiemachines worden organisch stof en nutriënten op die plekken aangebracht die het nodig hebben. Daardoor wordt schadelijke emissie naar het grond- en het oppervlaktewater voorkomen en het bodemleven optimaal gestimuleerd.

Geplande acties

Resultaten:
• Gebruiksefficiëntie van water verhogen,
• Input en emissie van stikstof verminderen met een beter bodembeheer.
• Verbeterde bodemstructuur door verhoogd organische gehalte en daarmee het bodemleven waardoor ook wateroverschotten en -tekorten beter kan worden opgevangen.

Producten:
• Een getoetste en gevalideerde bodemscanner die betrouwbaar nutriënten, pH, vochtgehalte, kleigehalte en bodemdichtheid bepaald van de boomstrook (ipv grasstrook).
• Een onderbouwd overzicht van nieuwe vochtsensoren om vochtgehalte in de loop van de tijd te bepalen met een betrouwbare vertaling naar de nu gebruikte streefwaarden.
• Een geheel nieuw type druppelslangen met variabele druppelpuntafstanden op basis van bodemscan.
• Betrouwbare meetmethoden om bodemgezondheid te bepalen.
• Gevalideerde precisie machines die op basis van taakkaarten stikstof, compost en organische mest gevarieerd toe kan passen.

Communicatie per jaar:
• Artikel Fruitteelt
• Nieuwsbrief partners (2x)
• Item voor nieuwsbrief Proeftuin Randwijk
• Presentatie resultaten studiegroep Watergeven dat loopt op Proeftuin Randwijk
• Presentatie/demonstratie op Open dag Proeftuin Randwijk
• (Poster)presentatie op Kennisdag Fruitteelt

Naam projectleider

Peter Frans de Jong